μέγιστον δὲ δὴ πρὸς εὐφροσύνην ἐκεῖνο ἔχουσιν· πηγαί εἰσι δύο παρὰ τὸ συμπόσιον, ἡ μὲν γέλωτος, ἡ δὲ ἡδονῆς· ἐκ τούτων ἑκατέρας πάντες ἐν ἀρχῇ τῆς εὐωχίας πίνουσιν καὶ τὸ λοιπὸν ἡδόμενοι καὶ γελῶντες διάγουσιν.

  ἡδόμενοι καὶ γελῶντες: part. nom. pl. complementing διάγουσιν, “they pass time enjoying and laughing”

  εὐφροσύνη, ἡ: mirth, merriment

  πηγή, ἡ: running waters, streams

  συμπόσιον, τό: a drinking-party, symposium

  γέλως, ὁ: laughter

  εὐωχία, ἡ: good cheer, feasting

  ἥδομαι: delight, take pleasure

  γελάω: laugh

  διάγω: pass time

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-16