2.16

μέγιστον δὲ δὴ πρὸς εὐφροσύνην ἐκεῖνο ἔχουσιν· πηγαί εἰσι δύο παρὰ τὸ συμπόσιον, ἡ μὲν γέλωτος, ἡ δὲ ἡδονῆς· ἐκ τούτων ἑκατέρας πάντες ἐν ἀρχῇ τῆς εὐωχίας πίνουσιν καὶ τὸ λοιπὸν ἡδόμενοι καὶ γελῶντες διάγουσιν.

ἡδόμενοι καὶ γελῶντες: part. nom. pl. complementing διάγουσιν, “they pass time enjoying and laughing”

εὐφροσύνη, ἡ: mirth, merriment

πηγή, ἡ: running waters, streams

συμπόσιον, τό: a drinking-party, symposium

γέλως, ὁ: laughter

εὐωχία, ἡ: good cheer, feasting

ἥδομαι: delight, take pleasure

γελάω: laugh

διάγω: pass time

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation