2.11

Τοὐντεῦθεν αὐτομάτων ἡμῖν τῶν στεφάνων περιρρυέντων ἐλελύμεθα καὶ εἰς τὴν πόλιν ἠγόμεθα καὶ εἰς τὸ τῶν Μακάρων συμπόσιον. αὐτὴ μὲν οὖν ἡ πόλις πᾶσα χρυσῆ, τὸ δὲ τεῖχος περίκειται σμαράγδινον· πύλαι δέ εἰσιν ἑπτά, πᾶσαι μονόξυλοι κινναμώμινοι· τὸ μέντοι ἔδαφος τῆς πόλεως καὶ ἡ ἐντὸς τοῦ τείχους γῆ ἐλεφαντίνη· ναοὶ δὲ πάντων θεῶν βηρύλλου λίθου ᾠκοδομημένοι, καὶ βωμοὶ ἐν αὐτοῖς μέγιστοι μονόλιθοι ἀμεθύστινοι, ἐφ᾽ ὧν ποιοῦσι τὰς ἑκατόμβας. περὶ δὲ τὴν πόλιν ῥεῖ ποταμὸς μύρου τοῦ καλλίστου, τὸ πλάτος πήχεων ἑκατὸν βασιλικῶν, βάθος δὲ [πέντε] ὥστε νεῖν εὐμαρῶς. λουτρὰ δέ ἐστιν αὐτοῖς οἶκοι μεγάλοι ὑάλινοι, τῷ κινναμώμῳ ἐγκαιόμενοι· ἀντὶ μέντοι τοῦ ὕδατος ἐν ταῖς πυέλοις δρόσος θερμὴ ἔστιν.

They observe the marvelous lifestyle of those on the Isle of the Blessed, their beautiful city, their habits, their food, etc.

τοὐντεῦθεν (= τὸ ἐντεῦθεν): “thereupon”

στεφάνων περιρρυέντων: gen. abs., “the garlands falling off”

ἐλελύμεθα: plupf. pas. of λύω, “we were released”

περίκειται: “is placed around”

ᾠκοδομημένοι: perf. part. of οἰκοδομέω, “having been built”

ἐφ᾽ ὧν ποιοῦσι: “upon which they make”

πήχεων ἑκατὸν βασιλικῶν: “100 royal cubits”

βάθος δὲ πέντε: acc. of respect, “five in depth”

ὥστε νεῖν: result clause, “so one can swim”

ἐντεῦθεν: hence or thence

αὐτόματος: acting of one's own will, of oneself

στέφανος, ὁ: that which surrounds, garland

περιρρέω: flow round

συμπόσιον, τό: a drinking-party, symposium

χρύσεος, -η, -ον: golden, of gold

περίκειμαι: lie round about

σμαράγδινος, -η, -ον: of smaragdus

πύλη: one wing of a pair of double gates

μονόξυλος, -ον: made from a solid trunk

κινναμώμινος, -η, -ον: prepared from or with cinnamon

ἔδαφος, -εος, τό: the bottom, foundation, base

ἐντός: within, inside

ἐλεφάντινος, -η, -ον: of ivory, ivory

βήρυλλος, ἡ: gem of sea-green color, beryl

οἰκοδομέω: build a house

βωμός, ὁ: any raised platform, an altar

μονόλιθος, -ον: made out of one stone

ἀμεθύστινος, -η, -ον: of amethyst

ἑκατόμβη, ἡ: an offering of a hundred oxen

ῥέω: flow, run, stream, gush

μύρον, ου, τό: sweet-oil, unguent, balsam

πλάτος, ὁ: breadth, width

πῆχυς, ὁ: the (length of the) fore-arm, cubit

βασιλικός, -ή, -όν: royal, kingly

βάθος: depth or height

νήχομαι: swim

εὐμαρής, -ές: easy, convenient, without trouble

λουτρόν, τό: a bath, bathing place

ὑάλινος, -η, -ον: of crystal or glass

κιννάμωμον, τό: cinnamon

ἐγκαίω: burn or heat in

πυέλος, ἡ: an oblong trough

δρόσος, ἡ: dew

θερμός, -ή, -όν: hot, warm

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation