2.11

Τοὐντεῦθεν αὐτομάτων ἡμῖν τῶν στεφάνων περιρρυέντων ἐλελύμεθα καὶ εἰς τὴν πόλιν ἠγόμεθα καὶ εἰς τὸ τῶν Μακάρων συμπόσιον. αὐτὴ μὲν οὖν ἡ πόλις πᾶσα χρυσῆ, τὸ δὲ τεῖχος περίκειται σμαράγδινον· πύλαι δέ εἰσιν ἑπτά, πᾶσαι μονόξυλοι κινναμώμινοι· τὸ μέντοι ἔδαφος τῆς πόλεως καὶ ἡ ἐντὸς τοῦ τείχους γῆ ἐλεφαντίνη· ναοὶ δὲ πάντων θεῶν βηρύλλου λίθου ᾠκοδομημένοι, καὶ βωμοὶ ἐν αὐτοῖς μέγιστοι μονόλιθοι ἀμεθύστινοι, ἐφ᾽ ὧν ποιοῦσι τὰς ἑκατόμβας. περὶ δὲ τὴν πόλιν ῥεῖ ποταμὸς μύρου τοῦ καλλίστου, τὸ πλάτος πήχεων ἑκατὸν βασιλικῶν, βάθος δὲ [πέντε] ὥστε νεῖν εὐμαρῶς. λουτρὰ δέ ἐστιν αὐτοῖς οἶκοι μεγάλοι ὑάλινοι, τῷ κινναμώμῳ ἐγκαιόμενοι· ἀντὶ μέντοι τοῦ ὕδατος ἐν ταῖς πυέλοις δρόσος θερμὴ ἔστιν.

  They observe the marvelous lifestyle of those on the Isle of the Blessed, their beautiful city, their habits, their food, etc.

  τοὐντεῦθεν (= τὸ ἐντεῦθεν): “thereupon”

  στεφάνων περιρρυέντων: gen. abs., “the garlands falling off”

  ἐλελύμεθα: plupf. pas. of λύω, “we were released”

  περίκειται: “is placed around”

  ᾠκοδομημένοι: perf. part. of οἰκοδομέω, “having been built”

  ἐφ᾽ ὧν ποιοῦσι: “upon which they make”

  πήχεων ἑκατὸν βασιλικῶν: “100 royal cubits”

  βάθος δὲ πέντε: acc. of respect, “five in depth”

  ὥστε νεῖν: result clause, “so one can swim”

  ἐντεῦθεν: hence or thence

  αὐτόματος: acting of one's own will, of oneself

  στέφανος, ὁ: that which surrounds, garland

  περιρρέω: flow round

  συμπόσιον, τό: a drinking-party, symposium

  χρύσεος, -η, -ον: golden, of gold

  περίκειμαι: lie round about

  σμαράγδινος, -η, -ον: of smaragdus

  πύλη: one wing of a pair of double gates

  μονόξυλος, -ον: made from a solid trunk

  κινναμώμινος, -η, -ον: prepared from or with cinnamon

  ἔδαφος, -εος, τό: the bottom, foundation, base

  ἐντός: within, inside

  ἐλεφάντινος, -η, -ον: of ivory, ivory

  βήρυλλος, ἡ: gem of sea-green color, beryl

  οἰκοδομέω: build a house

  βωμός, ὁ: any raised platform, an altar

  μονόλιθος, -ον: made out of one stone

  ἀμεθύστινος, -η, -ον: of amethyst

  ἑκατόμβη, ἡ: an offering of a hundred oxen

  ῥέω: flow, run, stream, gush

  μύρον, ου, τό: sweet-oil, unguent, balsam

  πλάτος, ὁ: breadth, width

  πῆχυς, ὁ: the (length of the) fore-arm, cubit

  βασιλικός, -ή, -όν: royal, kingly

  βάθος: depth or height

  νήχομαι: swim

  εὐμαρής, -ές: easy, convenient, without trouble

  λουτρόν, τό: a bath, bathing place

  ὑάλινος, -η, -ον: of crystal or glass

  κιννάμωμον, τό: cinnamon

  ἐγκαίω: burn or heat in

  πυέλος, ἡ: an oblong trough

  δρόσος, ἡ: dew

  θερμός, -ή, -όν: hot, warm

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation