2.14

Τὸ δὲ συμπόσιον ἔξω τῆς πόλεως πεποίηνται ἐν τῷ Ἠλυσίῳ καλουμένῳ πεδίῳ· λειμὼν δέ ἐστιν κάλλιστος καὶ περὶ αὐτὸν ὕλη παντοία πυκνή, ἐπισκιάζουσα τοὺς κατακειμένους. καὶ στρωμνὴν μὲν ἐκ τῶν ἀνθῶν ὑποβέβληνται, διακονοῦνται δὲ καὶ παραφέρουσιν ἕκαστα οἱ ἄνεμοι πλήν γε τοῦ οἰνοχοεῖν· τούτου γὰρ οὐδὲν δέονται, ἀλλ᾽ ἔστι δένδρα περὶ τὸ συμπόσιον ὑάλινα μεγάλα τῆς διαυγεστάτης ὑάλου, καὶ καρπός ἐστι τῶν δένδρων τούτων ποτήρια παντοῖα καὶ τὰς κατασκευὰς καὶ τὰ μεγέθη. ἐπειδὰν οὖν παρίῃ τις ἐς τὸ συμπόσιον, τρυγήσας ἓν ἢ καὶ δύο τῶν ἐκπωμάτων παρατίθεται, τὰ δὲ αὐτίκα οἴνου πλήρη γίνεται. οὕτω μὲν πίνουσιν, ἀντὶ δὲ τῶν στεφάνων αἱ ἀηδόνες καὶ τὰ ἄλλα τὰ μουσικὰ ὄρνεα ἐκ τῶν πλησίον λειμώνων τοῖς στόμασιν ἀνθολογοῦντα κατανίφει αὐτοὺς μετ᾽ ᾡδῆς ὑπερπετόμενα. καὶ μὴν καὶ μυρίζονται ὧδε· νεφέλαι πυκναὶ ἀνασπάσασαι μύρον ἐκ τῶν πηγῶν καὶ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐπιστᾶσαι ὑπὲρ τὸ συμπόσιον ἠρέμα τῶν ἀνέμων ὑποθλιβόντων ὕουσι λεπτὸν ὥσπερ δρόσον.

  τὸ συμπόσιον: acc. of resp., “as for their symposium”

  πεποίηνται: perf. mid./pas. of ποιέω, “they are prepared”

  ἐπισκιάζουσα: pr. part., “casting shade on”

  ὑποβέβληνται: perf. mid. of ὑποβάλλω, “they have laid down under (themselves)”

  πλήν γε τοῦ οἰνοχοεῖν: articular infinitive, “except, of course, for pouring wine”

  καὶ τὰς κατασκευὰς καὶ τὰ μεγέθη: accusatives of respect, “both in style and size” 

  ἐπειδὰν οὖν παρίῃ τις: pr. subj. of παρα-ἔρχομαι, general temporal clause, “whenever someone comes along”

  τρυγήσας: ao, part. nom. s. of τρυγάω, “having plucked”

  ἓν ἢ καὶ δύο: “one or even two”

  παρατίθεται: pr. mid. of παρα-τίθημι, “sets beside him”

  πλήρη γίνεται: “become full”

  ἀνθολογοῦντα: pr. part. nom. pl. n. of ἀνθολογέω, modifying ὄρνεα, “gathering flowers”

  κατανίφει: “let them fall like snow”

  ὑπερπετόμενα: pr. part. nom. pl. n. of ὑπερπέτομαι, modifying ὄρνεα, “flying around”

  καὶ μὴν καὶ: indicating a climax, “moreover”

  ἀνασπάσασαι: ao. part. nom. pl. f. of ἀνασπάω, “having drawn up”

  ἐπιστᾶσαι: ao. part. intrans. nom. pl. f. of ἐφίστημι, “standing over”

  τῶν ἀνέμων ὑποθλιβόντων: gen. abs., “the winds pressing gently”

  ὕουσι: pr. of ὕω, “they rain”

   

  συμπόσιον, τό: a drinking-party, symposium

  Ἠλύσιος, -α, -ον: Elysian

  πεδίον, τό: a plain or flat

  λειμών, -ῶνος, ὁ: a meadow

  ὕλη, ἡ: a forest

  παντοῖος, -α, -ον: of all sorts or kinds, manifold

  πυκνός: close, compact

  ἐπισκιάζω: throw a shade upon

  κατάκειμαι: lie down, lie outstretched

  στρωμνή, ἡ: a bed spread

  ἄνθος, ὁ: a blossom, flower

  ὑποβάλλω: throw, put or lay under

  διακονέω: minister, serve, do service

  παραφέρω: bring to

  ἄνεμος, ὁ: wind

  οἰνοχοέω: pour out wine for drinking

  δέομαι: need

  δένδρον, τό: a tree 

  ὑάλινος, -η, -ον: of crystal or glass

  καρπός, ὁ: fruit

  διαυγής, -ές: transparent

  ὕαλος, ἡ: a clear, transparent stone

  ποτήριον, τό: a drinking-cup, wine-cup

  παντοῖος, -α, -ον: of all sorts or kinds, manifold

  κατασκευή, ἡ: preparation

  τρυγάω: gather in

  ἔκπωμα, -ατος, τό: a drinking-cup, beaker

  παρατίθημι: place beside

  οἶνος, ὁ: wine

  πλήρης, -ες: filled, full of

  στέφανος, ὁ: a garland

  ἀηδών, -όνος, ὁ: nightingale

  μουσικός, -ή, -όν: musical

  ὄρνεον, τό: bird

  λειμών, -ῶνος, ὁ: a meadow, mead, holm

  ἀνθολογέω: gather flowers

  κατανίφω: cover with snow

  ᾠδή, ἡ: a song, lay, ode

  ὑπερπέτομαι: fly over

  μυρίζω: rub with ointment or unguent, anoint

  νεφέλη, ἡ: a cloud

  πυκνός: close, compact

  ἀνασπάω: draw up, pull up

  μύρον, ου, τό: sweet-oil, balsam

  πηγή, ἡ: running waters, streams

  ἐπιστάζω: let fall in drops upon or into, instill

  ἠρέμα: stilly, quietly, gently, softly

  ὑποθλίβω: press under or gently

  ὕω: send rain, to rain

  λεπτός, -ή, -όν: a small amount, lightly

  δρόσος, ἡ: dew

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation