2.14

Τὸ δὲ συμπόσιον ἔξω τῆς πόλεως πεποίηνται ἐν τῷ Ἠλυσίῳ καλουμένῳ πεδίῳ· λειμὼν δέ ἐστιν κάλλιστος καὶ περὶ αὐτὸν ὕλη παντοία πυκνή, ἐπισκιάζουσα τοὺς κατακειμένους. καὶ στρωμνὴν μὲν ἐκ τῶν ἀνθῶν ὑποβέβληνται, διακονοῦνται δὲ καὶ παραφέρουσιν ἕκαστα οἱ ἄνεμοι πλήν γε τοῦ οἰνοχοεῖν· τούτου γὰρ οὐδὲν δέονται, ἀλλ᾽ ἔστι δένδρα περὶ τὸ συμπόσιον ὑάλινα μεγάλα τῆς διαυγεστάτης ὑάλου, καὶ καρπός ἐστι τῶν δένδρων τούτων ποτήρια παντοῖα καὶ τὰς κατασκευὰς καὶ τὰ μεγέθη. ἐπειδὰν οὖν παρίῃ τις ἐς τὸ συμπόσιον, τρυγήσας ἓν ἢ καὶ δύο τῶν ἐκπωμάτων παρατίθεται, τὰ δὲ αὐτίκα οἴνου πλήρη γίνεται. οὕτω μὲν πίνουσιν, ἀντὶ δὲ τῶν στεφάνων αἱ ἀηδόνες καὶ τὰ ἄλλα τὰ μουσικὰ ὄρνεα ἐκ τῶν πλησίον λειμώνων τοῖς στόμασιν ἀνθολογοῦντα κατανίφει αὐτοὺς μετ᾽ ᾡδῆς ὑπερπετόμενα. καὶ μὴν καὶ μυρίζονται ὧδε· νεφέλαι πυκναὶ ἀνασπάσασαι μύρον ἐκ τῶν πηγῶν καὶ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐπιστᾶσαι ὑπὲρ τὸ συμπόσιον ἠρέμα τῶν ἀνέμων ὑποθλιβόντων ὕουσι λεπτὸν ὥσπερ δρόσον.

τὸ συμπόσιον: acc. of resp., “as for their symposium”

πεποίηνται: perf. mid./pas. of ποιέω, “they are prepared”

ἐπισκιάζουσα: pr. part., “casting shade on”

ὑποβέβληνται: perf. mid. of ὑποβάλλω, “they have laid down under (themselves)”

πλήν γε τοῦ οἰνοχοεῖν: articular infinitive, “except, of course, for pouring wine”

καὶ τὰς κατασκευὰς καὶ τὰ μεγέθη: accusatives of respect, “both in style and size” 

ἐπειδὰν οὖν παρίῃ τις: pr. subj. of παρα-ἔρχομαι, general temporal clause, “whenever someone comes along”

τρυγήσας: ao, part. nom. s. of τρυγάω, “having plucked”

ἓν ἢ καὶ δύο: “one or even two”

παρατίθεται: pr. mid. of παρα-τίθημι, “sets beside him”

πλήρη γίνεται: “become full”

ἀνθολογοῦντα: pr. part. nom. pl. n. of ἀνθολογέω, modifying ὄρνεα, “gathering flowers”

κατανίφει: “let them fall like snow”

ὑπερπετόμενα: pr. part. nom. pl. n. of ὑπερπέτομαι, modifying ὄρνεα, “flying around”

καὶ μὴν καὶ: indicating a climax, “moreover”

ἀνασπάσασαι: ao. part. nom. pl. f. of ἀνασπάω, “having drawn up”

ἐπιστᾶσαι: ao. part. intrans. nom. pl. f. of ἐφίστημι, “standing over”

τῶν ἀνέμων ὑποθλιβόντων: gen. abs., “the winds pressing gently”

ὕουσι: pr. of ὕω, “they rain”

 

συμπόσιον, τό: a drinking-party, symposium

Ἠλύσιος, -α, -ον: Elysian

πεδίον, τό: a plain or flat

λειμών, -ῶνος, ὁ: a meadow

ὕλη, ἡ: a forest

παντοῖος, -α, -ον: of all sorts or kinds, manifold

πυκνός: close, compact

ἐπισκιάζω: throw a shade upon

κατάκειμαι: lie down, lie outstretched

στρωμνή, ἡ: a bed spread

ἄνθος, ὁ: a blossom, flower

ὑποβάλλω: throw, put or lay under

διακονέω: minister, serve, do service

παραφέρω: bring to

ἄνεμος, ὁ: wind

οἰνοχοέω: pour out wine for drinking

δέομαι: need

δένδρον, τό: a tree 

ὑάλινος, -η, -ον: of crystal or glass

καρπός, ὁ: fruit

διαυγής, -ές: transparent

ὕαλος, ἡ: a clear, transparent stone

ποτήριον, τό: a drinking-cup, wine-cup

παντοῖος, -α, -ον: of all sorts or kinds, manifold

κατασκευή, ἡ: preparation

τρυγάω: gather in

ἔκπωμα, -ατος, τό: a drinking-cup, beaker

παρατίθημι: place beside

οἶνος, ὁ: wine

πλήρης, -ες: filled, full of

στέφανος, ὁ: a garland

ἀηδών, -όνος, ὁ: nightingale

μουσικός, -ή, -όν: musical

ὄρνεον, τό: bird

λειμών, -ῶνος, ὁ: a meadow, mead, holm

ἀνθολογέω: gather flowers

κατανίφω: cover with snow

ᾠδή, ἡ: a song, lay, ode

ὑπερπέτομαι: fly over

μυρίζω: rub with ointment or unguent, anoint

νεφέλη, ἡ: a cloud

πυκνός: close, compact

ἀνασπάω: draw up, pull up

μύρον, ου, τό: sweet-oil, balsam

πηγή, ἡ: running waters, streams

ἐπιστάζω: let fall in drops upon or into, instill

ἠρέμα: stilly, quietly, gently, softly

ὑποθλίβω: press under or gently

ὕω: send rain, to rain

λεπτός, -ή, -όν: a small amount, lightly

δρόσος, ἡ: dew

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation