2.3

Πλεύσαντες οὖν ὅσον τριακοσίους σταδίους νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσηνέχθημεν, ἀφ᾽ ἧς ὕδωρ λαβόντες - ἐπελελοίπει γὰρ ἤδη - καὶ δύο ταύρους ἀγρίους κατατοξεύσαντες ἀπεπλεύσαμεν. οἱ δὲ ταῦροι οὗτοι τὰ κέρατα οὐκ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς εἶχον, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὥσπερ ὁ Μῶμος ἠξίου. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ εἰς πέλαγος ἐμβαίνομεν, οὐχ ὕδατος, ἀλλὰ γάλακτος· καὶ νῆσος ἐν αὐτῷ ἐφαίνετο λευκὴ πλήρης ἀμπέλων. ἦν δὲ ἡ νῆσος τυρὸς μέγιστος συμπεπηγώς, ὡς ὕστερον ἐμφαγόντες ἐμάθομεν, σταδίων εἴκοσι πέντε τὸ περίμετρον· αἱ δὲ ἄμπελοι βοτρύων πλήρεις, οὐ μέντοι οἶνον, ἀλλὰ γάλα ἐξ αὐτῶν ἀποθλίβοντες ἐπίνομεν. ἱερὸν δὲ ἐν μέσῃ τῇ νήσῳ ἀνῳκοδόμητο Γαλατείας τῆς Νηρηίδος, ὡς ἐδήλου τὸ ἐπίγραμμα. ὅσον δ᾽ οὖν χρόνον ἐκεῖ ἐμείναμεν, ὄψον μὲν ἡμῖν καὶ σιτίον ἡ γῆ ὑπῆρχεν, ποτὸν δὲ τὸ γάλα τὸ ἐκ τῶν βοτρύων. βασιλεύειν δὲ τῶν χωρίων τούτων ἐλέγετο Τυρὼ ἡ Σαλμωνέως, μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀπαλλαγὴν ταύτην παρὰ τοῦ Ποσειδῶνος λαβοῦσα τὴν τιμήν.

  προσηνέχθημεν: ao. pas. of προσφέρω, “we advanced upon”

  λαβόντες: ao. part. of λαμβάνω, “having taken water”

  ἐπελελοίπει: plupf. of ἐπι-λείπω, “it had run out”

  κατατοξεύσαντες: ao. part. of κατα-τοξεύω, “having slain with arrows”

  ὥσπερ ὁ Μῶμος ἠξίου: impf. of ἀξιόω, “just as Momus wanted.” Momus is a personification of mockery.  He mocked Poseidon᾽s invention of the bull because of the position of the horns.

  συμπεπηγώς: perf. part. nom. s. of συν-πήγνυμι, “curdled”

  ἐμφαγόντες: ao. part. of ἐν-ἐσθίω, with instrumental force, “by eating our fill”

  ἐμάθομεν: ao. of μανθάνω, “we learned”

  οὐ μέντοι...ἀλλὰ: “certainly not wine, but rather”

  ἀποθλίβοντες: pr. part. of ἀποθλίβω, “squeezing out”

  ἐπίνομεν: impf. of πίνω, “we drank”

  ἀνῳκοδόμητο: plupf. of ἀνα-οἰκοδομέω, “had been constructed”

  Γαλατείας τῆς Νηρηΐδος:  a nymph wooed by the Cyclops

  ἐμείναμεν: ao. of μένω, “we stayed”

  ὄψον: acc. of respect, “food for cooking”

  ὑπῆρχεν: impf. of ὑπάρχω, “consisted”

  βασιλεύειν...ἐλέγετο: “is said to be queen”

  Τυρὼ ἡ Σαλμωνέως: Tyro, the daughter of Salmoneus, was loved by Enipeus and Poseidon

  μετὰ  τὴν ἐντεῦθεν ἀπαλλαγὴν: “after her departure from there” (home or life)

  λαβοῦσα: ao. part. nom. f. s. of λαμβάνω, “having received”

  τριακόσιοι, -αι, -α: three hundred

  ἐρῆμος, -ον: desolate, lonely, solitary

  προσφέρω: bring to or upon, approach

  ἐπιλείπω: leave behind

  ταῦρος, ὁ: a bull

  ἀγριός: wild or savage

  κατατοξεύω: strike down with arrows, shoot dead

  ἀποπλέω: sail away, sail off

  κέρας, τό: the horn of an animal

  πέλαγος, -εος, τό: the sea

  ἐμβαίνω: step in

  γάλα, τό: milk

  λευκός, -ή, -όν: light, white

  ἄμπελος, ἡ: clasping tendril

  τυρός, ὁ: cheese

  συμπήγνυμι: put together, construct

  περίμετρον, τό: the circumference

  ἄμπελος, ἡ: clasping tendril

  βότρυον, τό: cluster of grapes

  πλήρης, -ες: filled, full of

  οἶνος, ὁ: wine

  ἀποθλίβω: press upon, press, squeeze out

  ἀνοικοδομέω: build up

  Νηρηίς, ίδος, ἡ: a daughter of Nereus, a Nereid

  ἐπίγραμμα, -ατος, τό: an inscription

  ὄψον, τό: cooked meat

  σιτίον, ου, τό: grain, corn: food made from grain, bread

  πότος, ὁ: drinking

  βασιλεύω: be king, to rule, reign

  Τυρώ, ἡ: Tyro

  ἐντεῦθεν: hence or thence

  ἀπαλλαγή, ἡ: deliverance, release, relief from

  Ποσειδῶν, -ῶνος, -ῶ: Poseidon

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation