2.12

ἐσθῆτι δὲ χρῶνται ἀραχνίοις λεπτοῖς, πορφυροῖς. αὐτοὶ δὲ σώματα μὲν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἀναφεῖς καὶ ἄσαρκοί εἰσιν, μορφὴν δὲ καὶ ἰδέαν μόνην ἐμφαίνουσιν, καὶ ἀσώματοι ὄντες ὅμως συνεστᾶσιν καὶ κινοῦνται καὶ φρονοῦσι καὶ φωνὴν ἀφιᾶσιν, καὶ ὅλως ἔοικε γυμνή τις ἡ ψυχὴ αὐτῶν περιπολεῖν τὴν τοῦ σώματος ὁμοιότητα περικειμένη· εἰ γοῦν μὴ ἅψαιτό τις, οὐκ ἂν ἐξελέγξειε μὴ εἶναι σῶμα τὸ ὁρώμενον· εἰσὶ γὰρ ὥσπερ σκιαὶ ὀρθαί, οὐ μέλαιναι. γηράσκει δὲ οὐδείς, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἧς ἂν ἡλικίας ἔλθῃ παραμένει. οὐ μὴν οὐδὲ νὺξ παρ᾽ αὐτοῖς γίνεται, οὐδὲ ἡμέρα πάνυ λαμπρά· καθάπερ δὲ τὸ λυκαυγὲς ἤδη πρὸς ἕω, μηδέπω ἀνατείλαντος ἡλίου, τοιοῦτο φῶς ἐπέχει τὴν γῆν. καὶ μέντοι καὶ ὥραν μίαν ἴσασιν τοῦ ἔτους· αἰεὶ γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς ἔαρ ἐστὶ καὶ εἷς ἄνεμος πνεῖ παρ᾽ αὐτοῖς ὁ ζέφυρος.

  αὐτοὶ δὲ: “as for themselves”

  ἀναφεῖς: nom. pl. masc. (ἀν-ἁφη), “untouchable”

  ἐμφαίνουσιν: “they manifest”

  καὶ ἀσώματοι ὄντες ὅμως: concessive, “and although being bodiless, still....”

  συνεστᾶσιν: perf. of συν-ἵστημι, “they subsist”

  φωνὴν ἀφιᾶσιν: pr. of ἀφ-ἵημι, “they speak”

  καὶ ὅλως: “and generally”

  τὴν...ὁμοιότητα: “the resemblance”

  περικειμένη: pr. part. nom. s. modifying ψυχὴ, “having put about itself”

  εἰ μὴ ἅψαιτό τις: future less vivid cond., “unless someone were to touch”

  ἅψαιτό: ao. opt. of ἅπτω

  ἐξελέγξειε: ao. opt. of ἐξελέγχω, “he would not refute”

  μὴ εἶναι: ind. st. after ἐξελέγξειε, “that what they were seeing was not a body”

  ἐφ᾽ ἧς ἂν ἡλικίας ἔλθῃ  (ao. subj.): indefinite temporal clause “at whatever age he arrives”

  οὐ μὴν οὐδὲ: “there is not even”

  τὸ λυκαυγὲς: “the grey twilight”

  μηδέπω ἀνατείλαντος ἡλίου: gen. abs., “sun not yet risen”

  ἀνατείλαντος: ao. part. of ἀνατέλλω

  ἴσασιν: pr. 3 pl. of οἶδα, “they know”

  ἐσθής, -ῆτος, ἡ: dress, clothing

  ἀράχνιον, τό: a spider's web

  λεπτός, -ή, -όν: fine

  πορφύρεος: purple

  ἀναφής, -ές: not to be touched, impalpable

  ἄσαρκος, -ον: without flesh, lean

  μορφή, ἡ: shape

  ἰδέα, ἡ: form

  ἐμφαίνω: exhibit

  ἀσώματος, -ον: incorporeal

  συνίστημι: subsist

  ἀφίημι: send forth, discharge

  ὅλως: wholely

  γυμνός, -ή, -όν: naked, unclad

  περιπολέω: go around or about

  ὁμοιότης, -ητος, ἡ: likeness, resemblance

  περίκειμαι: lie round about

  γοῦν: at any rate, any way

  ἅπτω: touch

  ἐξελέγχω: refute

  σκιά, -ᾶς, ἡ: a shadow

  μέλας: black

  γηράσκω: grow old, become old

  ἡλικία, ἡ: time of life, age

  παραμένω: stay beside or near, stand by

  λυκαυγής, -ές: of or at twilight

  μηδέπω: nor as yet, not as yet

  ἀνατέλλω: make to rise up or to grow up

  ἐπιχέω: pour over

  ὥρα, ἡ: period, season

  αἰεί: always, for ever

  ἔαρ, τό: spring

  ἄνεμος, ὁ: wind

  πνέω: blow

  Ζέφυρος, ὁ: Zephyrus, the west wind

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation