2.27

ἐψηφίσαντο δὲ καὶ ἡμᾶς ἐμπροθέσμως ἐκπέμπειν ἐκ τῆς νήσου, τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν μόνην ἐπιμείναντας.

      Ἐνταῦθα δὴ ἐγὼ ἐποτνιώμην τε καὶ ἐδάκρυον οἷα ἔμελλον ἀγαθὰ καταλιπὼν αὖθις πλανήσεσθαι. αὐτοὶ μέντοι παρεμυθοῦντο λέγοντες οὐ πολλῶν ἐτῶν ἀφίξεσθαι πάλιν ὡς αὐτούς, καί μοι ἤδη εἰς τοὐπιὸν θρόνον τε καὶ κλισίαν ἐπεδείκνυσαν πλησίον τῶν ἀρίστων. ἐγὼ δὲ προσελθὼν τῷ Ῥαδαμάνθυι πολλὰ ἱκέτευον εἰπεῖν τὰ μέλλοντα καὶ ὑποδεῖξαί μοι τὸν πλοῦν. ὁ δὲ ἔφασκεν ἀφίξεσθαι μὲν εἰς τὴν πατρίδα πολλὰ πρότερον πλανηθέντα καὶ κινδυνεύσαντα, τὸν δὲ χρόνον οὐκέτι τῆς ἐπανόδου προσθεῖναι ἠθέλησεν· ἀλλὰ δὴ καὶ δεικνὺς τὰς πλησίον νήσους - ἐφαίνοντο δὲ πέντε τὸν ἀριθμόν, ἄλλη δὲ ἕκτη πόρρωθεν - ταύτας μὲν εἶναι ἔφασκεν τῶν ἀσεβῶν, τὰς πλησίον, «Ἀφ᾽ ὧν,» ἔφη, «ἤδη τὸ πολὺ πῦρ ὁρᾷς καιόμενον, ἕκτη δὲ ἐκείνη τῶν ὀνείρων ἡ πόλις· μετὰ ταύτην δὲ ἡ τῆς Καλυψοῦς νῆσος, ἀλλ᾽ οὐδέπω σοι φαίνεται. ἐπειδὰν δὲ ταύτας παραπλεύσῃς, τότε δὴ ἀφίξῃ εἰς τὴν μεγάλην ἤπειρον τὴν ἐναντίαν τῇ ὑφ᾽ ὑμῶν κατοικουμένῃ· ἐνταῦθα δὴ πολλὰ παθὼν καὶ ποικίλα ἔθνη διελθὼν καὶ ἀνθρώποις ἀμίκτοις ἐπιδημήσας χρόνῳ ποτὲ ἥξεις εἰς τὴν ἑτέραν ἤπειρον.

ἐψηφίσαντο: ao. of ψηφίζω, “they voted”

ἐκπέμπειν: inf. complementing ἐψηφίσαντο, “to send away”

ἐμπροθέσμους: “before the appointed time”

τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν μόνην: acc. of duration, “for only the next day”

ἐπιμείναντας: ao. part. of ἐπιμένω, “remaining”

They leave the Island of the Blessed, with predictions about the future from Rhadamanthus.

ἐποτνιώμην: impf. of ποτνιάομαι, “I cried”

πλανήσεσθαι: ao. mid. inf. of πλανάω with ἔμελλον, “I was about to wander”

καταλιπὼν: ao. part. of κατα-λείπω, “having left”

παρεμυθοῦντο λέγοντες: “they comforted us by saying”

ἀφίξεσθαι: fut. inf. of ἀφικνέομαι in ind. st. after λέγοντες, “that I will return”

ὡς αὐτούς: “to them”

τοὐπιὸν (= τὸ ἐπιὸν): from ἐπι-ἔρχομαι, “the coming (i.e., the future) chair”

ἐπεδείκνυσαν: impf. of ἐπι-δείκνυμι, “they showed”

προσελθὼν: ao. part. of προσ-ἔρχομαι

τὰ μέλλοντα: “the future”

εἰπεῖν, ὑποδεῖξαί: ao. infinitives after ἱκέτευον

ἀφίξεσθαι: fut. inf. of ἀφικνέομαι after ἔφασκεν, “he claimed that I would arrive”

πλανηθέντα: ao. part. pas. acc. s. of πλανάω, agreeing with the subject of ἀφίξεσθαι (sc. με), “having wandered”

προσθεῖναι: ao. inf. act. of προσ-τίθημι, “to set before me”

ἀλλὰ δὴ καὶ: “however”

δεικνὺς: pr. part. nom. s. of δείκνυμι, “showing”

ἡ τῆς Καλυψοῦς νῆσος: “the island of Calypso” from Odyssey 5

ἐπειδὰν...παραπλεύσῃς: subj. in indefinite temporal clause, “whenever you sail past”

ἀφίξῃ: fut. 2 s. of ἀφικνέομαι, “you will arrive”

παθὼν: ao. part. of πάσχω, “having suffered”

διελθὼν: ao. part. of δια-ἔρχομαι, “having gone through”

ἐπιδημήσας: ao. part. of ἐπιδημέω, “having traveled”

ἥξεις: fut. of ἥκω, “you will come”

ψηφίζω: count, reckon, vote

ἐμπρόθεσμος, -ον: within the stated time

ἐκπέμπω: send out or forth from

ἐπιμένω: stay on, tarry or abide still

ποτνιάομαι: cry or lament aloud

δακρύω: weep, shed tears

καταλείπω: leave behind

πλανάω: make to wander

παραμυθέομαι: encourage or exhort

θρόνος, ὁ: a seat, chair

κλισία, ἡ: a place for lying down

ἐπιδείκνυμι: show, point out

πλήσιος , -α, -ον: near to, close to

προσέρχομαι: come or go to

ἱκετεύω: approach as a suppliant

ὑποδείκνυμι: show secretly

πλόος, ὁ: a sailing, voyage

φάσκω: say, affirm, assert

πλανάω: wander

κινδυνεύω: be daring, make a venture

ἐπάνοδος, ἡ: a return up

πόρρωθεν: from afar

ἀσεβής, -ές: ungodly, godless, unholy

καίω: kindle, burn

ὄνειρος, -ου, ὁ: a dream

Καλυψώ: Calypso

οὐδέπω: and not yet, not as yet

παραπλέω: sail by or past

ἤπειρος: terra-firma, the land

κατοικέω: dwell in 

διέρχομαι: go through, pass through

ἄμικτος, -ον: unmingled, that will not mingle or blend

ἐπιδημέω: be at home, live at home

ἤπειρος, ἡ: terra-firma, the land

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation