ἐψηφίσαντο δὲ καὶ ἡμᾶς ἐμπροθέσμως ἐκπέμπειν ἐκ τῆς νήσου, τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν μόνην ἐπιμείναντας.

      Ἐνταῦθα δὴ ἐγὼ ἐποτνιώμην τε καὶ ἐδάκρυον οἷα ἔμελλον ἀγαθὰ καταλιπὼν αὖθις πλανήσεσθαι. αὐτοὶ μέντοι παρεμυθοῦντο λέγοντες οὐ πολλῶν ἐτῶν ἀφίξεσθαι πάλιν ὡς αὐτούς, καί μοι ἤδη εἰς τοὐπιὸν θρόνον τε καὶ κλισίαν ἐπεδείκνυσαν πλησίον τῶν ἀρίστων. ἐγὼ δὲ προσελθὼν τῷ Ῥαδαμάνθυι πολλὰ ἱκέτευον εἰπεῖν τὰ μέλλοντα καὶ ὑποδεῖξαί μοι τὸν πλοῦν. ὁ δὲ ἔφασκεν ἀφίξεσθαι μὲν εἰς τὴν πατρίδα πολλὰ πρότερον πλανηθέντα καὶ κινδυνεύσαντα, τὸν δὲ χρόνον οὐκέτι τῆς ἐπανόδου προσθεῖναι ἠθέλησεν· ἀλλὰ δὴ καὶ δεικνὺς τὰς πλησίον νήσους - ἐφαίνοντο δὲ πέντε τὸν ἀριθμόν, ἄλλη δὲ ἕκτη πόρρωθεν - ταύτας μὲν εἶναι ἔφασκεν τῶν ἀσεβῶν, τὰς πλησίον, «Ἀφ᾽ ὧν,» ἔφη, «ἤδη τὸ πολὺ πῦρ ὁρᾷς καιόμενον, ἕκτη δὲ ἐκείνη τῶν ὀνείρων ἡ πόλις· μετὰ ταύτην δὲ ἡ τῆς Καλυψοῦς νῆσος, ἀλλ᾽ οὐδέπω σοι φαίνεται. ἐπειδὰν δὲ ταύτας παραπλεύσῃς, τότε δὴ ἀφίξῃ εἰς τὴν μεγάλην ἤπειρον τὴν ἐναντίαν τῇ ὑφ᾽ ὑμῶν κατοικουμένῃ· ἐνταῦθα δὴ πολλὰ παθὼν καὶ ποικίλα ἔθνη διελθὼν καὶ ἀνθρώποις ἀμίκτοις ἐπιδημήσας χρόνῳ ποτὲ ἥξεις εἰς τὴν ἑτέραν ἤπειρον.

  ἐψηφίσαντο: ao. of ψηφίζω, “they voted”

  ἐκπέμπειν: inf. complementing ἐψηφίσαντο, “to send away”

  ἐμπροθέσμους: “before the appointed time”

  τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν μόνην: acc. of duration, “for only the next day”

  ἐπιμείναντας: ao. part. of ἐπιμένω, “remaining”

  They leave the Island of the Blessed, with predictions about the future from Rhadamanthus.

  ἐποτνιώμην: impf. of ποτνιάομαι, “I cried”

  πλανήσεσθαι: ao. mid. inf. of πλανάω with ἔμελλον, “I was about to wander”

  καταλιπὼν: ao. part. of κατα-λείπω, “having left”

  παρεμυθοῦντο λέγοντες: “they comforted us by saying”

  ἀφίξεσθαι: fut. inf. of ἀφικνέομαι in ind. st. after λέγοντες, “that I will return”

  ὡς αὐτούς: “to them”

  τοὐπιὸν (= τὸ ἐπιὸν): from ἐπι-ἔρχομαι, “the coming (i.e., the future) chair”

  ἐπεδείκνυσαν: impf. of ἐπι-δείκνυμι, “they showed”

  προσελθὼν: ao. part. of προσ-ἔρχομαι

  τὰ μέλλοντα: “the future”

  εἰπεῖν, ὑποδεῖξαί: ao. infinitives after ἱκέτευον

  ἀφίξεσθαι: fut. inf. of ἀφικνέομαι after ἔφασκεν, “he claimed that I would arrive”

  πλανηθέντα: ao. part. pas. acc. s. of πλανάω, agreeing with the subject of ἀφίξεσθαι (sc. με), “having wandered”

  προσθεῖναι: ao. inf. act. of προσ-τίθημι, “to set before me”

  ἀλλὰ δὴ καὶ: “however”

  δεικνὺς: pr. part. nom. s. of δείκνυμι, “showing”

  ἡ τῆς Καλυψοῦς νῆσος: “the island of Calypso” from Odyssey 5

  ἐπειδὰν...παραπλεύσῃς: subj. in indefinite temporal clause, “whenever you sail past”

  ἀφίξῃ: fut. 2 s. of ἀφικνέομαι, “you will arrive”

  παθὼν: ao. part. of πάσχω, “having suffered”

  διελθὼν: ao. part. of δια-ἔρχομαι, “having gone through”

  ἐπιδημήσας: ao. part. of ἐπιδημέω, “having traveled”

  ἥξεις: fut. of ἥκω, “you will come”

  ψηφίζω: count, reckon, vote

  ἐμπρόθεσμος, -ον: within the stated time

  ἐκπέμπω: send out or forth from

  ἐπιμένω: stay on, tarry or abide still

  ποτνιάομαι: cry or lament aloud

  δακρύω: weep, shed tears

  καταλείπω: leave behind

  πλανάω: make to wander

  παραμυθέομαι: encourage or exhort

  θρόνος, ὁ: a seat, chair

  κλισία, ἡ: a place for lying down

  ἐπιδείκνυμι: show, point out

  πλήσιος , -α, -ον: near to, close to

  προσέρχομαι: come or go to

  ἱκετεύω: approach as a suppliant

  ὑποδείκνυμι: show secretly

  πλόος, ὁ: a sailing, voyage

  φάσκω: say, affirm, assert

  πλανάω: wander

  κινδυνεύω: be daring, make a venture

  ἐπάνοδος, ἡ: a return up

  πόρρωθεν: from afar

  ἀσεβής, -ές: ungodly, godless, unholy

  καίω: kindle, burn

  ὄνειρος, -ου, ὁ: a dream

  Καλυψώ: Calypso

  οὐδέπω: and not yet, not as yet

  παραπλέω: sail by or past

  ἤπειρος: terra-firma, the land

  κατοικέω: dwell in 

  διέρχομαι: go through, pass through

  ἄμικτος, -ον: unmingled, that will not mingle or blend

  ἐπιδημέω: be at home, live at home

  ἤπειρος, ἡ: terra-firma, the land

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-27