ἕωθεν δὲ ἀνηγόμεθα σφοδρότερον κατιόντος τοῦ πνεύματος· καὶ δὴ χειμασθέντες ἡμέρας δύο τῇ τρίτῃ περιπίπτομεν τοῖς Κολοκυνθοπειραταῖς. ἄνθρωποι δέ εἰσιν οὗτοι ἄγριοι ἐκ τῶν πλησίον νήσων λῃστεύοντες τοὺς παραπλέοντας. τὰ πλοῖα δὲ ἔχουσι μεγάλα κολοκύνθινα τὸ μῆκος πήχεων ἑξήκοντα· ἐπειδὰν γὰρ ξηράνωσι τὴν κολόκυνθαν, κοιλάναντες αὐτὴν καὶ ἐξελόντες τὴν ἐντεριώνην ἐμπλέουσιν, ἱστοῖς μὲν χρώμενοι καλαμίνοις, ἀντὶ δὲ τῆς ὀθόνης τῷ φύλλῳ               τῆς κολοκύνθης. προσβαλόντες οὖν ἡμῖν ἀπὸ δύο πληρωμάτων ἐμάχοντο καὶ πολλοὺς κατετραυμάτιζον βάλλοντες ἀντὶ λίθων τῷ σπέρματι τῶν κολοκυνθῶν. ἀγχωμάλως δὲ ἐπὶ πολὺ ναυμαχοῦντες περὶ μεσημβρίαν εἴδομεν κατόπιν τῶν Κολοκυνθοπειρατῶν προσπλέοντας τοὺς Καρυοναύτας. πολέμιοι δὲ ἦσαν ἀλλήλοις, ὡς ἔδειξαν· ἐπεὶ γὰρ κἀκεῖνοι ᾔσθοντο αὐτοὺς ἐπιόντας, ἡμῶν μὲν ὠλιγώρησαν, τραπόμενοι δὲ ἐπ᾽ ἐκείνους ἐναυμάχουν.

  ἀνηγόμεθα: impf. of ἀνα-ἄγω, “we put to sea”

  κατιόντος τοῦ πνεύματος: pr. part. of κατα-ἔρχομαι, gen abs., “the wind rising”

  καὶ δὴ χειμασθέντες: ao. part. of χειμάζω, “in fact, being storm-tossed”

  ἡμέρας δύο τῇ τρίτῃ: acc. and dat. of time, "for two days and on the third"

  Κολοκυνθοπειραταῖς: dat. pl., “Pumpkin pirates”

  τοὺς παραπλέοντας: “those sailing by”

  ἐπειδὰν ξηράνωσι: ao. subj. of ξηραίνω, indef. temp. clause, “whenever they dry out”

  κοιλάναντες: ao. part. of κοιλαίνω, “having hollowed”

  ἐξελόντες: ao. part. of ἐξ-αἱρέω, “having removed”

  καλαμίνοις, τῷ φύλλῳ: datives of means after χρώμενοι, “using reeds, using the leaf”

  προσβαλόντες: ao. part. of προσ-βάλλω, “having attacked”

  πληρωμάτων: “from two groups,” (i.e., “crews”)

  κατετραυμάτιζον: impf. of κατα-τραυματίζω, “they wounded”

  τῷ σπέρματι: dat. of means, “with the seed”

  εἴδομεν: ao. of ὁράω, “we saw”

  τοὺς Καρυοναύτας: “the Nut-sailors”

  ὡς ἔδειξαν: “as they showed (by their actions)”

  ᾔσθοντο: ao. of αἰσθάνομαι, “they perceived”

  αὐτοὺς ἐπιόντας: pr. part of ἐπι-ἔρχομαι in ind. st. after ᾔσθοντο, “that they were attacking”

  ὠλιγώρησαν: ao. of ὀλιγωρίζω, “they ignored”

  τραπόμενοι: ao. part. of τρέπω, “having turned away”

  ἕωθεν: from morning

  ἀνάγω: to lead up

  σφόδρα: very, much

  χειμάζω: pass the winter

  περιπίπτω: fall around or in with

  ἄγριος, -α, -ον: living in the fields, rural

  λῃστεύω: be a robber or pirate

  παραπλέω: sail by or past

  πλοῖον, τό: a floating vessel, a ship, vessel

  κολοκύνθινος, -η, -ον: made from pumpkins

  μῆκος, -εος: length

  πῆχυς, ὁ: length of the fore-arm, cubit

  ἑξήκοντα: sixty

  ἐπειδάν: whenever

  ξηραίνω: parch up, dry up

  κολοκύνθη, -της, ἡ: a pumpkin

  κοιλαίνω: make hollow, scoop out

  ἐξαιρέω: take out of

  ἐντεριώνη, ἡ: innermost part

  ἐμπλέω: sail in

  ἱστός, ὁ: anything set upright, mast

  καλάμινος, -η, -ον: made of reed

  ὀθόνη, ἡ: linen (used for sails)

  φύλλον, τό: a leaf

  προσβάλλω: strike or dash against

  πλήρωμα, -ατος, τό: a full measure, crew

  κατατραυματίζω: cover with wounds

  σπέρμα, -ατος, τό: seed

  ἀγχώμαλος, -ον: nearly equal, indecisive

  ναυμαχέω: fight in a ship or by sea

  μεσημβρία, ἡ: mid-day, noon

  κατόπιν: behind, after

  προσπλέω: sail towards or against

  Καρυοναύτης, -ου, ὁ: one who sails in a nut-shell 

  ὀλιγωρέω: esteem little or lightly

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-37