Ἐπεὶ δὲ πλέοντες ἀπείχομεν τῆς καλιᾶς ὅσον σταδίους διακοσίους, τέρατα ἡμῖν μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἐπεσήμανεν· ὅ τε γὰρ ἐν τῇ πρύμνῃ χηνίσκος ἄφνω ἐπτερύξατο καὶ ἀνεβόησεν, καὶ ὁ κυβερνήτης ὁ Σκίνθαρος φαλακρὸς ἤδη ὢν ἀνεκόμησεν, καὶ τὸ πάντων δὴ παραδοξότατον, ὁ γὰρ ἱστὸς τῆς νεὼς ἐξεβλάστησεν καὶ κλάδους ἀνέφυσεν καὶ ἐπὶ τῷ ἄκρῳ ἐκαρποφόρησεν, ὁ δὲ καρπὸς ἦν σῦκα καὶ σταφυλὴ μέλαινα, οὔπω πέπειρος. ταῦτα ἰδόντες ὡς εἰκὸς ἐταράχθημεν καὶ ηὐχόμεθα τοῖς θεοῖς διὰ τὸ ἀλλόκοτον τοῦ φαντάσματος. 

  ἀπείχομεν: impf. of ἀπο-ἔχω, “we were away from”

  ἐπεσήμανεν: ao. 3 s. of ἐπι-σημαίνω, “were manifested”

  χηνίσκος: lit. “gooseneck,” the rounded-up end of the boat

  ἐπτερύξατο: ao. of πτερύσσω, “sprouted feathers”

  ἀνεβόησεν: ao. of ἀνα-βοάω, “cackled”

  ἀνεκόμησεν: ao. of ἀνα-κομέω, “grew long hair”

  ἐξεβλάστησεν: ao. of ἐκ-βλαστάνω, “budded”

  ἀνέφυσεν: ao. of ἀνα-φύω, “sprouted”

  ἐκαρποφόρησεν: ao. of καρποφορέω, “bore fruit.” This recalls a famous incident from the Homeric Hymn to Hermes.

  ἰδόντες: ao. part. of ὁράω, “seeing”

  ὡς εἰκὸς: “as you would expect”

  ἐταράχθημεν: ao. pas. of ταράττω, “we were disturbed”

  ηὐχόμεθα: impf. of εὔχομαι, “we prayed”

  ἀπέχω: to keep off or be away from

  καλιά, ἡ: a wooden dwelling, hut, nest

  διακόσιοι, -αι, -α: two hundred

  τέρας, -αος, τό: a sign, wonder, marvel

  θαυμαστός, -ή, -όν: wondrous, wonderful, marvelous

  ἐπισημαίνω: to set a mark upon

  πρύμνα, ἡ: a stern, poop

  χηνίσκος, ὁ: a ship's stern turned up like a goose's neck

  ἄφνω: suddenly, unawares

  πτερύσσομαι: to clap the wings

  ἀναβοάω: to shout aloud, utter a loud cry

  κυβερνήτης, -ου, ὁ: a steersman, helmsman, pilot

  φαλακρός, -ά, -όν: baldheaded, bald

  ἱστός, ὁ: anything set upright, mast

  ἐκβλαστάνω: to sprout out

  κλάδος, ου: a young slip or shoot broken off

  ἀναφύω: to grow, produce

  ἄκρον, -ον, τό: the highest or furthest point

  καρποφορέω: to bear fruit

  καρπός, ὁ: fruit

  σῦκον, τό: a fig

  σταφυλή, ἡ: a bunch of grapes

  μέλας: black, swart

  πέπειρος, -ον: ripe

  ταράσσω: to stir, stir up trouble

  εὔχομαι: to pray, offer prayers

  ἀλλόκοτος, -ον: strange, monstrous

   

  φάντασμα, -ατος, τό: phantasm

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-41