2.41

 Ἐπεὶ δὲ πλέοντες ἀπείχομεν τῆς καλιᾶς ὅσον σταδίους διακοσίους, τέρατα ἡμῖν μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἐπεσήμανεν· ὅ τε γὰρ ἐν τῇ πρύμνῃ χηνίσκος ἄφνω ἐπτερύξατο καὶ ἀνεβόησεν, καὶ ὁ κυβερνήτης ὁ Σκίνθαρος φαλακρὸς ἤδη ὢν ἀνεκόμησεν, καὶ τὸ πάντων δὴ παραδοξότατον, ὁ γὰρ ἱστὸς τῆς νεὼς ἐξεβλάστησεν καὶ κλάδους ἀνέφυσεν καὶ ἐπὶ τῷ ἄκρῳ ἐκαρποφόρησεν, ὁ δὲ καρπὸς ἦν σῦκα καὶ σταφυλὴ μέλαινα, οὔπω πέπειρος. ταῦτα ἰδόντες ὡς εἰκὸς ἐταράχθημεν καὶ ηὐχόμεθα τοῖς θεοῖς διὰ τὸ ἀλλόκοτον τοῦ φαντάσματος. 

ἀπείχομεν: impf. of ἀπο-ἔχω, “we were away from”

ἐπεσήμανεν: ao. 3 s. of ἐπι-σημαίνω, “were manifested”

χηνίσκος: lit. “gooseneck,” the rounded-up end of the boat

ἐπτερύξατο: ao. of πτερύσσω, “sprouted feathers”

ἀνεβόησεν: ao. of ἀνα-βοάω, “cackled”

ἀνεκόμησεν: ao. of ἀνα-κομέω, “grew long hair”

ἐξεβλάστησεν: ao. of ἐκ-βλαστάνω, “budded”

ἀνέφυσεν: ao. of ἀνα-φύω, “sprouted”

ἐκαρποφόρησεν: ao. of καρποφορέω, “bore fruit.” This recalls a famous incident from the Homeric Hymn to Hermes.

ἰδόντες: ao. part. of ὁράω, “seeing”

ὡς εἰκὸς: “as you would expect”

ἐταράχθημεν: ao. pas. of ταράττω, “we were disturbed”

ηὐχόμεθα: impf. of εὔχομαι, “we prayed”

ἀπέχω: to keep off or be away from

καλιά, ἡ: a wooden dwelling, hut, nest

διακόσιοι, -αι, -α: two hundred

τέρας, -αος, τό: a sign, wonder, marvel

θαυμαστός, -ή, -όν: wondrous, wonderful, marvelous

ἐπισημαίνω: to set a mark upon

πρύμνα, ἡ: a stern, poop

χηνίσκος, ὁ: a ship's stern turned up like a goose's neck

ἄφνω: suddenly, unawares

πτερύσσομαι: to clap the wings

ἀναβοάω: to shout aloud, utter a loud cry

κυβερνήτης, -ου, ὁ: a steersman, helmsman, pilot

φαλακρός, -ά, -όν: baldheaded, bald

ἱστός, ὁ: anything set upright, mast

ἐκβλαστάνω: to sprout out

κλάδος, ου: a young slip or shoot broken off

ἀναφύω: to grow, produce

ἄκρον, -ον, τό: the highest or furthest point

καρποφορέω: to bear fruit

καρπός, ὁ: fruit

σῦκον, τό: a fig

σταφυλή, ἡ: a bunch of grapes

μέλας: black, swart

πέπειρος, -ον: ripe

ταράσσω: to stir, stir up trouble

εὔχομαι: to pray, offer prayers

ἀλλόκοτος, -ον: strange, monstrous

 

φάντασμα, -ατος, τό: phantasm

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation