2.47

Ταχέως οὖν ἐπὶ ναῦν κατελθόντες ἀπεπλεύσαμεν. καὶ ἐπεὶ ἡμέρα ὑπηύγαζε, τήν τε ἤπειρον ἀπεβλέπομεν εἰκάζομέν τε εἶναι τὴν ἀντιπέρας τῇ ὑφ᾽ ἡμῶν οἰκουμένῃ κειμένην. προσκυνήσαντες δ᾽ οὖν καὶ προσευξάμενοι περὶ τῶν μελλόντων ἐσκοποῦμεν, καὶ τοῖς μὲν ἐδόκει ἐπιβᾶσιν μόνον αὖθις ὀπίσω ἀναστρέφειν, τοῖς δὲ τὸ μὲν πλοῖον αὐτοῦ καταλιπεῖν, ἀνελθόντας δὲ ἐς τὴν μεσόγαιαν πειραθῆναι τῶν ἐνοικούντων. ἐν ὅσῳ δὲ ταῦτα ἐλογιζόμεθα, χειμὼν σφοδρὸς ἐπιπεσὼν καὶ προσαράξας  τὸ σκάφος τῷ αἰγιαλῷ διέλυσεν. ἡμεῖς δὲ μόλις ἐξενηξάμεθα τὰ ὅπλα ἕκαστος καὶ εἴ τι ἄλλο οἷός τε ἦν ἁρπασάμενοι.

      Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μέχρι τῆς ἑτέρας γῆς συνενεχθέντα μοι ἐν τῇ θαλάττῃ καὶ παρὰ τὸν πλοῦν ἐν ταῖς νήσοις καὶ ἐν τῷ ἀέρι καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῷ κήτει καὶ ἐπεὶ ἐξήλθομεν, παρά τε τοῖς ἥρωσι καὶ τοῖς ὀνείροις καὶ τὰ τελευταῖα παρὰ τοῖς Βουκεφάλοις καὶ ταῖς Ὀνοσκελέαις, τὰ δὲ ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἑξῆς βίβλοις διηγήσομαι.

They reach a continent on the opposite side of the ocean and are shipwrecked there.

κατελθόντες: ao. part. of κατα-ἔρχομαι, “having gone back to the ship”

ὑπηύγαζεν: impf. of ὑπο-αυγάζω, “was increasing”

εἰκάζομέν τε εἶναι: “and we surmised (τὴν ἤπειρον) to be...”

τὴν ἀντιπέρας... κειμένην: “the one lying opposite to”

περὶ τῶν μελλόντων: “about the future”

τοῖς μὲν ἐδόκει...τοῖς δὲ: “to some it seemed...to others”

ἐπιβᾶσιν: ao. part. dat. pl. of ἐπι-βαίνω, “for us once we had landed”

ἀναστρέφειν, καταλιπεῖν, πειραθῆναι: infinitives after ἐδόκει 

ἀνελθόντας; ao. part. modifying the acc. subj. of πειραθῆναι (ao. inf. pas.), “to investigate”

ἐν ὅσῳ: “in the length” (of time)

ἐπιπεσὼν: ao. part. of ἐπι-πίπτω, “having fallen upon us”

προσαράξας: ao. part. of προσ-αράσσω, “dashed against”

ἐξενηξάμεθα: ao. of ἐκ-νήχομαι, “we swam out”

καὶ εἴ τι ἄλλο οἷός τε ἦν: “and if anything else was possible”

ἁρπασάμενοι: ao. part. of ἁρπάζω, “having grabbed”

συνενεχθέντα: ao. part. pas. of συν-φέρω, “the things suffered”

ἐξήλθομεν: ao. of εξ-ἔρχομαι, “after we got out of the whale”

τὰ τελευταῖα: “finally”

ἐν ταῖς ἑξῆς βίβλοις: “in the next volumes”

διηγήσομαι: fut. of δια-ἡγέομαι, “I will narrate”

ταχέως: quickly

κατέρχομαι: to go down from

ἀποπλέω: to sail away, sail off

ὑπαυγάζω: to augment, increase

ἤπειρος: terra-firma, the land

ἀποβλέπω: to look away from

εἰκάζω: to make like, represent, portray

ἀντιπέρας: over against, on the other side

οἰκουμένη, ἡ: the inhabited world

προσκυνέω: to make obeisance

προσεύχομαι: to offer prayers or vows

ἐπιβαίνω: to go upon

ὀπίσω: backwards

ἀναστρέφω: to turn back

πλοῖον, τό: a floating vessel, a ship, vessel

καταλείπω: leave behind

ἀνέρχομαι: to go up

μεσόγαιος, -ον: interior, inland 

ἐνοικέω: to dwell in

λογίζομαι: to count, reckon, calculate

χειμών, -ῶνος, ὁ: a storm

σφόδρα: very, very much

ἐπιπίπτω: to fall upon or over

προσαράσσω: to dash against

σκάφος, -εος, τό: the hull of a ship

αἰγιαλός, ὁ: the sea-shore, beach, strand

διαλύω: to loose one from another

μόλις: scarcely

ἐκνήχομαι: swim out

ἁρπάζω: to snatch away, carry off

πλόος, ὁ: a sailing, voyage

ἀήρ: the air

κῆτος, -εος, τό: any sea-monster or huge fish

ἐξέρχομαι: to go or come out of

ἥρως, ὁ: a hero, warrior

ὄνειρος, -ου, ὁ: a dream

τελευταῖος, -α, -ον: last

βουκέφαλος, -ον: bull-headed

ἑξῆς: one after another, in order

βίβλος: book

διηγέομαι: to set out in detail, describe in full

Article Nav
Previous

Suggested Citation