Ταχέως οὖν ἐπὶ ναῦν κατελθόντες ἀπεπλεύσαμεν. καὶ ἐπεὶ ἡμέρα ὑπηύγαζε, τήν τε ἤπειρον ἀπεβλέπομεν εἰκάζομέν τε εἶναι τὴν ἀντιπέρας τῇ ὑφ᾽ ἡμῶν οἰκουμένῃ κειμένην. προσκυνήσαντες δ᾽ οὖν καὶ προσευξάμενοι περὶ τῶν μελλόντων ἐσκοποῦμεν, καὶ τοῖς μὲν ἐδόκει ἐπιβᾶσιν μόνον αὖθις ὀπίσω ἀναστρέφειν, τοῖς δὲ τὸ μὲν πλοῖον αὐτοῦ καταλιπεῖν, ἀνελθόντας δὲ ἐς τὴν μεσόγαιαν πειραθῆναι τῶν ἐνοικούντων. ἐν ὅσῳ δὲ ταῦτα ἐλογιζόμεθα, χειμὼν σφοδρὸς ἐπιπεσὼν καὶ προσαράξας  τὸ σκάφος τῷ αἰγιαλῷ διέλυσεν. ἡμεῖς δὲ μόλις ἐξενηξάμεθα τὰ ὅπλα ἕκαστος καὶ εἴ τι ἄλλο οἷός τε ἦν ἁρπασάμενοι.

      Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μέχρι τῆς ἑτέρας γῆς συνενεχθέντα μοι ἐν τῇ θαλάττῃ καὶ παρὰ τὸν πλοῦν ἐν ταῖς νήσοις καὶ ἐν τῷ ἀέρι καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῷ κήτει καὶ ἐπεὶ ἐξήλθομεν, παρά τε τοῖς ἥρωσι καὶ τοῖς ὀνείροις καὶ τὰ τελευταῖα παρὰ τοῖς Βουκεφάλοις καὶ ταῖς Ὀνοσκελέαις, τὰ δὲ ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἑξῆς βίβλοις διηγήσομαι.

  They reach a continent on the opposite side of the ocean and are shipwrecked there.

  κατελθόντες: ao. part. of κατα-ἔρχομαι, “having gone back to the ship”

  ὑπηύγαζεν: impf. of ὑπο-αυγάζω, “was increasing”

  εἰκάζομέν τε εἶναι: “and we surmised (τὴν ἤπειρον) to be...”

  τὴν ἀντιπέρας... κειμένην: “the one lying opposite to”

  περὶ τῶν μελλόντων: “about the future”

  τοῖς μὲν ἐδόκει...τοῖς δὲ: “to some it seemed...to others”

  ἐπιβᾶσιν: ao. part. dat. pl. of ἐπι-βαίνω, “for us once we had landed”

  ἀναστρέφειν, καταλιπεῖν, πειραθῆναι: infinitives after ἐδόκει 

  ἀνελθόντας; ao. part. modifying the acc. subj. of πειραθῆναι (ao. inf. pas.), “to investigate”

  ἐν ὅσῳ: “in the length” (of time)

  ἐπιπεσὼν: ao. part. of ἐπι-πίπτω, “having fallen upon us”

  προσαράξας: ao. part. of προσ-αράσσω, “dashed against”

  ἐξενηξάμεθα: ao. of ἐκ-νήχομαι, “we swam out”

  καὶ εἴ τι ἄλλο οἷός τε ἦν: “and if anything else was possible”

  ἁρπασάμενοι: ao. part. of ἁρπάζω, “having grabbed”

  συνενεχθέντα: ao. part. pas. of συν-φέρω, “the things suffered”

  ἐξήλθομεν: ao. of εξ-ἔρχομαι, “after we got out of the whale”

  τὰ τελευταῖα: “finally”

  ἐν ταῖς ἑξῆς βίβλοις: “in the next volumes”

  διηγήσομαι: fut. of δια-ἡγέομαι, “I will narrate”

  ταχέως: quickly

  κατέρχομαι: to go down from

  ἀποπλέω: to sail away, sail off

  ὑπαυγάζω: to augment, increase

  ἤπειρος: terra-firma, the land

  ἀποβλέπω: to look away from

  εἰκάζω: to make like, represent, portray

  ἀντιπέρας: over against, on the other side

  οἰκουμένη, ἡ: the inhabited world

  προσκυνέω: to make obeisance

  προσεύχομαι: to offer prayers or vows

  ἐπιβαίνω: to go upon

  ὀπίσω: backwards

  ἀναστρέφω: to turn back

  πλοῖον, τό: a floating vessel, a ship, vessel

  καταλείπω: leave behind

  ἀνέρχομαι: to go up

  μεσόγαιος, -ον: interior, inland 

  ἐνοικέω: to dwell in

  λογίζομαι: to count, reckon, calculate

  χειμών, -ῶνος, ὁ: a storm

  σφόδρα: very, very much

  ἐπιπίπτω: to fall upon or over

  προσαράσσω: to dash against

  σκάφος, -εος, τό: the hull of a ship

  αἰγιαλός, ὁ: the sea-shore, beach, strand

  διαλύω: to loose one from another

  μόλις: scarcely

  ἐκνήχομαι: swim out

  ἁρπάζω: to snatch away, carry off

  πλόος, ὁ: a sailing, voyage

  ἀήρ: the air

  κῆτος, -εος, τό: any sea-monster or huge fish

  ἐξέρχομαι: to go or come out of

  ἥρως, ὁ: a hero, warrior

  ὄνειρος, -ου, ὁ: a dream

  τελευταῖος, -α, -ον: last

  βουκέφαλος, -ον: bull-headed

  ἑξῆς: one after another, in order

  βίβλος: book

  διηγέομαι: to set out in detail, describe in full

  Article Nav
  Previous

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-47