2.26

περὶ δὲ τὸ μεσονύκτιον ἀνεγρόμενος ὁ Μενέλαος ἐπεὶ ἔμαθεν τὴν εὐνὴν κενὴν τῆς γυναικός, βοήν τε ἵστη  καὶ τὸν ἀδελφὸν παραλαβὼν ἦλθε πρὸς τὸν βασιλέα τὸν Ῥαδάμανθυν. ἡμέρας δὲ ὑποφαινούσης ἔλεγον οἱ σκοποὶ καθορᾶν τὴν ναῦν πολὺ ἀπέχουσαν· οὕτω δὴ ἐμβιβάσας ὁ Ῥαδάμανθυς πεντήκοντα τῶν ἡρώων εἰς ναῦν μονόξυλον ἀσφοδελίνην παρήγγειλεν διώκειν· οἱ δὲ ὑπὸ προθυμίας ἐλαύνοντες περὶ μεσημβρίαν καταλαμβάνουσιν αὐτοὺς ἄρτι ἐς τὸν γαλακτώδη τοῦ ὠκεανοῦ τόπον ἐμβαίνοντας πλησίον τῆς Τυροέσσης· παρὰ τοσοῦτον ἦλθον διαδρᾶναι· καὶ ἀναδησάμενοι τὴν ναῦν ἁλύσει ῥοδίνῃ κατέπλεον. ἡ μὲν οὖν Ἑλένη ἐδάκρυέν τε καὶ ᾐσχύνετο κἀνεκαλύπτετο, τοὺς δὲ ἀμφὶ τὸν Κινύραν ἀνακρίνας πρότερον ὁ Ῥαδάμανθυς, εἴ τινες καὶ ἄλλοι αὐτοῖς συνίσασιν, ὡς οὐδένα εἶπον, ἐκ τῶν αἰδοίων δήσας ἀπέπεμψεν ἐς τὸν τῶν ἀσεβῶν χῶρον μαλάχῃ πρότερον μαστιγωθέντας.

ἔμαθεν: ao. of μανθάνω, “he realized”

ἵστη: impf. of ἵστημι, “he raised a shout”

παραλαβὼν: ao. part. of παρα-λαμβάνω, “taking with him”

ἦλθε: ao. of ἔρχομαι

ἡμέρας ὑποφαινούσης: gen. abs., “at day break”

ἔλεγον...καθορᾶν: “they said they saw”

ἀπέχουσαν: pr. part. acc. s. of ἀπο-ἔχω modifying ναῦν, “being far away”

ἐμβιβάσας: ao. part. of ἐμβιβάζω, “having put on board”

παρήγγειλεν: ao. of παρα-ἀγγέλλω, “he ordered them”

διώκειν: inf. in ind. command after παρήγγειλε

γαλακτώδη...τόπον: “the milky place”

παρὰ τοσοῦτον ἦλθον: “they came so close”

διαδρᾶναι: ao. inf. of δια-διδράσκω, “to escaping”

ἀναδησάμενοι: ao. part. of ἀνα-δέω, “having tied”

ἁλύσει ῥοδίνη: dat. of means, “with a rose line”

ᾐσχύνετο: impf. of αἰσχύνομαι, “she was ashamed”

κἐνεκαλύπτετο = καὶ ἐνεκαλύπτετο: impf. of εν-καλύπτω, “she covered”

ἀνακρίνας: ao. part. of ἀνα-κρίνω, “having asked”

εἴ...συνίσασιν: pr. of συν-οἷδα, ind. question after ἀνακρίνας, “whether others also knew”

οὐδένα εἶπον: “they said no one”

μαστιγωθέντας: ao. part. pas. of μαστιγόω, “having been scourged”

εὐνή, ἡ: a bed

κενός, -ή, -όν: empty

βοή, ἡ: a loud cry, shout

παραλαμβάνω: take along

ὑποφαίνω: bring to light from under

σκοπός, ὁ: one that watches

καθοράω: look down

ἀπέχω: keep off or away from

ἐμβιβάζω: set in or on

πεντήκοντα: fifty

ἥρως, ὁ: a hero, warrior

μονόξυλος, -ον: made from a solid trunk

ἀσφοδέλινος, -η, -ον: of asphodel

παραγγέλλω: transmit as a message

προθυμία, ἡ: readiness, willingness, zeal

μεσημβρία, ἡ: mid-day, noon

ἄρτι: just

ὠκεανός, -οῦ, ὁ: the ocean

ἐμβαίνω: to step in

πλήσιος , -α, -ον: near to, close to

διαδιδράσκω: run off, get away, escape

ἀναδέω: bind or tie up

ἅλυσις, -εως, ἡ: a chain

ῥόδινος, -η, -ον: made of or from roses

καταπλέω: sail down

δακρύω: weep, shed tears

αἰσχύνομαι: be ashamed

καλύπτω: cover, hide

ἐγκαλύπτω: veil in

ἀνακρίνω: examine closely, question, interrogate

σύνοιδα: share in knowledge, be cognisant of

αἰδοῖον, τό: the genitals, pudenda

ἀποπέμπω: send off or away, dismiss

ἀσεβής, -ές: ungodly, godless, unholy, profane

χῶρος, ὁ: a piece of ground, place

μαλάχη, ἡ: mallow

μαστιγόω: whip, flog

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation