περὶ δὲ τὸ μεσονύκτιον ἀνεγρόμενος ὁ Μενέλαος ἐπεὶ ἔμαθεν τὴν εὐνὴν κενὴν τῆς γυναικός, βοήν τε ἵστη  καὶ τὸν ἀδελφὸν παραλαβὼν ἦλθε πρὸς τὸν βασιλέα τὸν Ῥαδάμανθυν. ἡμέρας δὲ ὑποφαινούσης ἔλεγον οἱ σκοποὶ καθορᾶν τὴν ναῦν πολὺ ἀπέχουσαν· οὕτω δὴ ἐμβιβάσας ὁ Ῥαδάμανθυς πεντήκοντα τῶν ἡρώων εἰς ναῦν μονόξυλον ἀσφοδελίνην παρήγγειλεν διώκειν· οἱ δὲ ὑπὸ προθυμίας ἐλαύνοντες περὶ μεσημβρίαν καταλαμβάνουσιν αὐτοὺς ἄρτι ἐς τὸν γαλακτώδη τοῦ ὠκεανοῦ τόπον ἐμβαίνοντας πλησίον τῆς Τυροέσσης· παρὰ τοσοῦτον ἦλθον διαδρᾶναι· καὶ ἀναδησάμενοι τὴν ναῦν ἁλύσει ῥοδίνῃ κατέπλεον. ἡ μὲν οὖν Ἑλένη ἐδάκρυέν τε καὶ ᾐσχύνετο κἀνεκαλύπτετο, τοὺς δὲ ἀμφὶ τὸν Κινύραν ἀνακρίνας πρότερον ὁ Ῥαδάμανθυς, εἴ τινες καὶ ἄλλοι αὐτοῖς συνίσασιν, ὡς οὐδένα εἶπον, ἐκ τῶν αἰδοίων δήσας ἀπέπεμψεν ἐς τὸν τῶν ἀσεβῶν χῶρον μαλάχῃ πρότερον μαστιγωθέντας.

  ἔμαθεν: ao. of μανθάνω, “he realized”

  ἵστη: impf. of ἵστημι, “he raised a shout”

  παραλαβὼν: ao. part. of παρα-λαμβάνω, “taking with him”

  ἦλθε: ao. of ἔρχομαι

  ἡμέρας ὑποφαινούσης: gen. abs., “at day break”

  ἔλεγον...καθορᾶν: “they said they saw”

  ἀπέχουσαν: pr. part. acc. s. of ἀπο-ἔχω modifying ναῦν, “being far away”

  ἐμβιβάσας: ao. part. of ἐμβιβάζω, “having put on board”

  παρήγγειλεν: ao. of παρα-ἀγγέλλω, “he ordered them”

  διώκειν: inf. in ind. command after παρήγγειλε

  γαλακτώδη...τόπον: “the milky place”

  παρὰ τοσοῦτον ἦλθον: “they came so close”

  διαδρᾶναι: ao. inf. of δια-διδράσκω, “to escaping”

  ἀναδησάμενοι: ao. part. of ἀνα-δέω, “having tied”

  ἁλύσει ῥοδίνη: dat. of means, “with a rose line”

  ᾐσχύνετο: impf. of αἰσχύνομαι, “she was ashamed”

  κἐνεκαλύπτετο = καὶ ἐνεκαλύπτετο: impf. of εν-καλύπτω, “she covered”

  ἀνακρίνας: ao. part. of ἀνα-κρίνω, “having asked”

  εἴ...συνίσασιν: pr. of συν-οἷδα, ind. question after ἀνακρίνας, “whether others also knew”

  οὐδένα εἶπον: “they said no one”

  μαστιγωθέντας: ao. part. pas. of μαστιγόω, “having been scourged”

  εὐνή, ἡ: a bed

  κενός, -ή, -όν: empty

  βοή, ἡ: a loud cry, shout

  παραλαμβάνω: take along

  ὑποφαίνω: bring to light from under

  σκοπός, ὁ: one that watches

  καθοράω: look down

  ἀπέχω: keep off or away from

  ἐμβιβάζω: set in or on

  πεντήκοντα: fifty

  ἥρως, ὁ: a hero, warrior

  μονόξυλος, -ον: made from a solid trunk

  ἀσφοδέλινος, -η, -ον: of asphodel

  παραγγέλλω: transmit as a message

  προθυμία, ἡ: readiness, willingness, zeal

  μεσημβρία, ἡ: mid-day, noon

  ἄρτι: just

  ὠκεανός, -οῦ, ὁ: the ocean

  ἐμβαίνω: to step in

  πλήσιος , -α, -ον: near to, close to

  διαδιδράσκω: run off, get away, escape

  ἀναδέω: bind or tie up

  ἅλυσις, -εως, ἡ: a chain

  ῥόδινος, -η, -ον: made of or from roses

  καταπλέω: sail down

  δακρύω: weep, shed tears

  αἰσχύνομαι: be ashamed

  καλύπτω: cover, hide

  ἐγκαλύπτω: veil in

  ἀνακρίνω: examine closely, question, interrogate

  σύνοιδα: share in knowledge, be cognisant of

  αἰδοῖον, τό: the genitals, pudenda

  ἀποπέμπω: send off or away, dismiss

  ἀσεβής, -ές: ungodly, godless, unholy, profane

  χῶρος, ὁ: a piece of ground, place

  μαλάχη, ἡ: mallow

  μαστιγόω: whip, flog

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-26