2.33

κύκλῳ μὲν περὶ πᾶσαν αὐτὴν ὕλη ἀνέστηκεν, τὰ δένδρα δέ ἐστι μήκωνες ὑψηλαὶ καὶ μανδραγόραι καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν πολύ τι πλῆθος νυκτερίδων· τοῦτο γὰρ μόνον ἐν τῇ νήσῳ γίνεται ὄρνεον. ποταμὸς δὲ παραρρέει πλησίον ὁ ὑπ᾽ αὐτῶν καλούμενος Νυκτιπόρος, καὶ πηγαὶ δύο παρὰ τὰς πύλας· ὀνόματα καὶ ταύταις, τῇ μὲν Νήγρετος, τῇ δὲ Παννυχία. ὁ περίβολος δὲ τῆς πόλεως ὑψηλός τε καὶ ποικίλος, ἴριδι τὴν χρόαν ὁμοιότατος· πύλαι μέντοι ἔπεισιν οὐ δύο, καθάπερ Ὅμηρος εἴρηκεν, ἀλλὰ τέσσαρες, δύο μὲν πρὸς τὸ τῆς Βλακείας πεδίον ἀποβλέπουσαι,   ἡ μὲν σιδηρᾶ, ἡ δὲ ἐκ κεράμου πεποιημένη, καθ᾽ ἃς ἐλέγοντο ἀποδημεῖν αὐτῶν οἵ τε φοβεροὶ καὶ φονικοὶ καὶ ἀπηνεῖς, δύο δὲ πρὸς τὸν λιμένα καὶ τὴν θάλατταν, ἡ μὲν κερατίνη, ἡ δὲ καθ᾽ ἣν ἡμεῖς παρήλθομεν ἐλεφαντίνη. εἰσιόντι δὲ εἰς τὴν πόλιν ἐν δεξιᾷ μέν ἐστι τὸ Νυκτῷον - σέβουσι γὰρ θεῶν ταύτην μάλιστα καὶ τὸν Ἀλεκτρυόνα· ἐκείνῳ δὲ πλησίον τοῦ λιμένος τὸ ἱερὸν πεποίηται - ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὰ τοῦ Ὕπνου βασίλεια. οὗτος γὰρ δὴ ἄρχει παρ᾽ αὐτοῖς σατράπας δύο καὶ ὑπάρχους πεποιημένος, Ταραξίωνά τε τὸν Ματαιογένους καὶ Πλουτοκλέα τὸν Φαντασίωνος. ἐν μέσῃ δὲ τῇ ἀγορᾷ πηγή τίς ἐστιν, ἣν καλοῦσι Καρεῶτιν· καὶ πλησίον ναοὶ δύο, Ἀπάτης καὶ Ἀληθείας· ἔνθα καὶ τὸ ἄδυτόν ἐστιν αὐτοῖς καὶ τὸ μαντεῖον, οὗ προειστήκει προφητεύων Ἀντιφῶν ὁ τῶν ὀνείρων ὑποκριτής, ταύτης παρὰ τοῦ Ὕπνου λαχὼν τῆς τιμῆς. 

ἀνέστηκεν: ao. intrans. of ἀνα-ἵστημι, “stood”

μήκωνες καὶ μανδραγόραι: “poppies and mandragoras,” both narcotic plants

νυκτερίδων: gen. pl., “of bats,” lit. “night-sighters”

καλούμενος Νυκτιπόρος: “called Sleepwalker”

ἴριδι τὴν χρόαν: acc. of resp., “like a rainbow in color”

εἴρηκεν: perf. of λέγω, “as Homer has said”

τῆς Βλακείας πεδίον: “the plain of Laziness”

πεποιημένη: perf. part., “made of iron, made of clay”

καθ᾽ ἃς ἐλέγοντο ἀποδημεῖν: “through which are said to travel”

καθ᾽ ἣν ἡμεῖς παρήλθομεν: “through which we came”

εἰσιόντι: pr. part. of εἰσ-ἔρχομαι, “to one entering”

Νυκτῷον: “the sanctuary of Night”

ταύτην μάλιστα: “this one (Night) especially”

ἐκείνῳ δὲ πεποίηται: perf. pas., “but for that one (the rooster) was built”

οὗτος γὰρ δὴ: “for indeed this one”

σατράπας δύο καὶ ὑπάρχους: “to be satraps (a Persian term) and lieutenants”

πεποιημένος: perf. mid., “having appointed”

Ταραξίωνά τὸν Ματαιογένους: “Nightmare, son of Born-in-vain”

Πλουτοκλέα τὸν Φαντασίωνος: “Glory-of-Wealth, son of Fancy”

Καρεῶτιν: from κάρος, “deep sleep”

Ἀπάτης καὶ Ἀληθείας: “Deceit and Truth”

οὗ προεστήκει: plupf. of προ-ἵστημι, “over which Antiphon presided”

Ἀντιφῶν: perhaps referring to the contemporary of Socrates who wrote a treatise on the interpretation of dreams.

ὑποκριτής: “interpreter”

λαχὼν: ao. part. of λαγχάνω, “having obtained” + gen.

τῆς τιμῆς: gen. after λαχὼν, “having obtained this office”

 

ὕλη, ἡ: a forest 

ἀνίστημι: make to stand up, raise up

μήκων, -ωνος, ὁ: the poppy

ὑψηλός, -ή, -όν: high, lofty, high-raised

μανδραγόρας, -ου or -α, ὁ: mandrake

νυκτερίς, -ίδος, ἡ: a bat

ὄρνεον, τό: bird

παραρρέω: flow beside or past

πλήσιος , -α, -ον: near, close to

πηγή, ἡ: running waters, streams

πύλη: one wing of a pair of double gates

Νήγρετος, -ον: unwaking

Παννύχιος, -ον: all night long

περίβολος, -ον: going round, compassing, encircling

ὑψηλός, -ή, -όν: high, lofty, high-raised

ἴρις: rainbow

χροιά: the skin, the color

ἔπειμι: be upon, be set on

βλακεία, ἡ: laziness, stupidity

πεδίον, τό: a plain or flat

ἀποβλέπω: look away from

σιδήρεος, -α, -ον: made of iron or steel

κέραμος, ὁ: clay

ἀποδημέω: be away from home

φοβερός, -ά, -όν: fearful

φονικός, -ή, -όν: inclined to slay, murderous

ἀπηνής, -ές: ungentle, harsh, rough, hard

λιμήν, -ένος, ὁ: a harbour, haven

κεράτινος, -η, -ον: of horn

παρέρχομαι: go by, beside or past, pass by, pass

ἐλεφάντινος, -η, -ον: of ivory, ivory

δεξιά, ἡ: the right hand

σέβω: worship, honor

πλήσιος , -α, -ον: near, close to

ἱερόν, τό: a sanctuary

ἀριστερός: left, on the left

Ὕπνος, ὁ: Hypnos

βασίλειον, τό: a kingly dwelling, palace

σατράπης, -ου, ὁ: a satrap, viceroy

ὕπαρχος, ὁ: commander

ἀγορά, -ᾶς, ἡ: an assembly of the people

πλήσιος , -α, -ον: near, close to

ἄδυτον: the innermost sanctuary

μαντεῖον, τό: an oracle

προίστημι: set before or in front

προφητεύω: be an interpreter

ὑποκριτής, -οῦ, ὁ: an interpreter or expounder

λαγχάνω: obtain by lot or fate

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation