κύκλῳ μὲν περὶ πᾶσαν αὐτὴν ὕλη ἀνέστηκεν, τὰ δένδρα δέ ἐστι μήκωνες ὑψηλαὶ καὶ μανδραγόραι καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν πολύ τι πλῆθος νυκτερίδων· τοῦτο γὰρ μόνον ἐν τῇ νήσῳ γίνεται ὄρνεον. ποταμὸς δὲ παραρρέει πλησίον ὁ ὑπ᾽ αὐτῶν καλούμενος Νυκτιπόρος, καὶ πηγαὶ δύο παρὰ τὰς πύλας· ὀνόματα καὶ ταύταις, τῇ μὲν Νήγρετος, τῇ δὲ Παννυχία. ὁ περίβολος δὲ τῆς πόλεως ὑψηλός τε καὶ ποικίλος, ἴριδι τὴν χρόαν ὁμοιότατος· πύλαι μέντοι ἔπεισιν οὐ δύο, καθάπερ Ὅμηρος εἴρηκεν, ἀλλὰ τέσσαρες, δύο μὲν πρὸς τὸ τῆς Βλακείας πεδίον ἀποβλέπουσαι,   ἡ μὲν σιδηρᾶ, ἡ δὲ ἐκ κεράμου πεποιημένη, καθ᾽ ἃς ἐλέγοντο ἀποδημεῖν αὐτῶν οἵ τε φοβεροὶ καὶ φονικοὶ καὶ ἀπηνεῖς, δύο δὲ πρὸς τὸν λιμένα καὶ τὴν θάλατταν, ἡ μὲν κερατίνη, ἡ δὲ καθ᾽ ἣν ἡμεῖς παρήλθομεν ἐλεφαντίνη. εἰσιόντι δὲ εἰς τὴν πόλιν ἐν δεξιᾷ μέν ἐστι τὸ Νυκτῷον - σέβουσι γὰρ θεῶν ταύτην μάλιστα καὶ τὸν Ἀλεκτρυόνα· ἐκείνῳ δὲ πλησίον τοῦ λιμένος τὸ ἱερὸν πεποίηται - ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὰ τοῦ Ὕπνου βασίλεια. οὗτος γὰρ δὴ ἄρχει παρ᾽ αὐτοῖς σατράπας δύο καὶ ὑπάρχους πεποιημένος, Ταραξίωνά τε τὸν Ματαιογένους καὶ Πλουτοκλέα τὸν Φαντασίωνος. ἐν μέσῃ δὲ τῇ ἀγορᾷ πηγή τίς ἐστιν, ἣν καλοῦσι Καρεῶτιν· καὶ πλησίον ναοὶ δύο, Ἀπάτης καὶ Ἀληθείας· ἔνθα καὶ τὸ ἄδυτόν ἐστιν αὐτοῖς καὶ τὸ μαντεῖον, οὗ προειστήκει προφητεύων Ἀντιφῶν ὁ τῶν ὀνείρων ὑποκριτής, ταύτης παρὰ τοῦ Ὕπνου λαχὼν τῆς τιμῆς. 

  ἀνέστηκεν: ao. intrans. of ἀνα-ἵστημι, “stood”

  μήκωνες καὶ μανδραγόραι: “poppies and mandragoras,” both narcotic plants

  νυκτερίδων: gen. pl., “of bats,” lit. “night-sighters”

  καλούμενος Νυκτιπόρος: “called Sleepwalker”

  ἴριδι τὴν χρόαν: acc. of resp., “like a rainbow in color”

  εἴρηκεν: perf. of λέγω, “as Homer has said”

  τῆς Βλακείας πεδίον: “the plain of Laziness”

  πεποιημένη: perf. part., “made of iron, made of clay”

  καθ᾽ ἃς ἐλέγοντο ἀποδημεῖν: “through which are said to travel”

  καθ᾽ ἣν ἡμεῖς παρήλθομεν: “through which we came”

  εἰσιόντι: pr. part. of εἰσ-ἔρχομαι, “to one entering”

  Νυκτῷον: “the sanctuary of Night”

  ταύτην μάλιστα: “this one (Night) especially”

  ἐκείνῳ δὲ πεποίηται: perf. pas., “but for that one (the rooster) was built”

  οὗτος γὰρ δὴ: “for indeed this one”

  σατράπας δύο καὶ ὑπάρχους: “to be satraps (a Persian term) and lieutenants”

  πεποιημένος: perf. mid., “having appointed”

  Ταραξίωνά τὸν Ματαιογένους: “Nightmare, son of Born-in-vain”

  Πλουτοκλέα τὸν Φαντασίωνος: “Glory-of-Wealth, son of Fancy”

  Καρεῶτιν: from κάρος, “deep sleep”

  Ἀπάτης καὶ Ἀληθείας: “Deceit and Truth”

  οὗ προεστήκει: plupf. of προ-ἵστημι, “over which Antiphon presided”

  Ἀντιφῶν: perhaps referring to the contemporary of Socrates who wrote a treatise on the interpretation of dreams.

  ὑποκριτής: “interpreter”

  λαχὼν: ao. part. of λαγχάνω, “having obtained” + gen.

  τῆς τιμῆς: gen. after λαχὼν, “having obtained this office”

   

  ὕλη, ἡ: a forest 

  ἀνίστημι: make to stand up, raise up

  μήκων, -ωνος, ὁ: the poppy

  ὑψηλός, -ή, -όν: high, lofty, high-raised

  μανδραγόρας, -ου or -α, ὁ: mandrake

  νυκτερίς, -ίδος, ἡ: a bat

  ὄρνεον, τό: bird

  παραρρέω: flow beside or past

  πλήσιος , -α, -ον: near, close to

  πηγή, ἡ: running waters, streams

  πύλη: one wing of a pair of double gates

  Νήγρετος, -ον: unwaking

  Παννύχιος, -ον: all night long

  περίβολος, -ον: going round, compassing, encircling

  ὑψηλός, -ή, -όν: high, lofty, high-raised

  ἴρις: rainbow

  χροιά: the skin, the color

  ἔπειμι: be upon, be set on

  βλακεία, ἡ: laziness, stupidity

  πεδίον, τό: a plain or flat

  ἀποβλέπω: look away from

  σιδήρεος, -α, -ον: made of iron or steel

  κέραμος, ὁ: clay

  ἀποδημέω: be away from home

  φοβερός, -ά, -όν: fearful

  φονικός, -ή, -όν: inclined to slay, murderous

  ἀπηνής, -ές: ungentle, harsh, rough, hard

  λιμήν, -ένος, ὁ: a harbour, haven

  κεράτινος, -η, -ον: of horn

  παρέρχομαι: go by, beside or past, pass by, pass

  ἐλεφάντινος, -η, -ον: of ivory, ivory

  δεξιά, ἡ: the right hand

  σέβω: worship, honor

  πλήσιος , -α, -ον: near, close to

  ἱερόν, τό: a sanctuary

  ἀριστερός: left, on the left

  Ὕπνος, ὁ: Hypnos

  βασίλειον, τό: a kingly dwelling, palace

  σατράπης, -ου, ὁ: a satrap, viceroy

  ὕπαρχος, ὁ: commander

  ἀγορά, -ᾶς, ἡ: an assembly of the people

  πλήσιος , -α, -ον: near, close to

  ἄδυτον: the innermost sanctuary

  μαντεῖον, τό: an oracle

  προίστημι: set before or in front

  προφητεύω: be an interpreter

  ὑποκριτής, -οῦ, ὁ: an interpreter or expounder

  λαγχάνω: obtain by lot or fate

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-33