Ἤδη δὲ μηνῶν ἓξ διεληλυθότων περὶ μεσοῦντα τὸν ἕβδομον νεώτερα συνίστατο πράγματα· Κινύρας ὁ τοῦ Σκινθάρου παῖς, μέγας ὢν καὶ καλός, ἤρα πολὺν ἤδη χρόνον τῆς Ἑλένης, καὶ αὐτὴ δὲ οὐκ ἀφανὴς ἦν ἐπιμανῶς ἀγαπῶσα τὸν νεανίσκον· πολλάκις γοῦν καὶ διένευον ἀλλήλοις ἐν τῷ συμποσίῳ καὶ προὔπινον καὶ μόνοι ἐξανιστάμενοι ἐπλανῶντο περὶ τὴν ὕλην. καὶ δή ποτε ὑπ᾽ ἔρωτος καὶ ἀμηχανίας ἐβουλεύσατο ὁ Κινύρας ἁρπάσας τὴν Ἑλένην - ἐδόκει δὲ κἀκείνῃ ταῦτα - οἴχεσθαι ἀπιόντας ἔς τινα τῶν ἐπικειμένων νήσων, ἤτοι ἐς τὴν Φελλὼ ἢ ἐς τὴν Τυρόεσσαν. συνωμότας δὲ πάλαι προσειλήφεσαν τρεῖς τῶν ἑταίρων τῶν ἐμῶν τοὺς θρασυτάτους. τῷ μέντοι πατρὶ οὐκ ἐμήνυσε ταῦτα· ἠπίστατο γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ κωλυθησόμενος. ὡς δὲ ἐδόκει αὐτοῖς, ἐτέλουν τὴν ἐπιβουλήν. καὶ ἐπειδὴ νὺξ ἐγένετο - ἐγὼ μὲν οὐ παρήμην· ἐτύγχανον γὰρ ἐν τῷ συμποσίῳ κοιμώμενος - οἱ δὲ λαθόντες τοὺς ἄλλους ἀναλαβόντες τὴν Ἑλένην ὑπὸ σπουδῆς ἀνήχθησαν. 

  Cinyras, the son of Scintharus, elopes with Helen.

  μηνῶν ἓξ διεληλυθότων: perf. part. of δια-ἐρχομαι, gen. abs. “6 months having passed”

  συνίστατο: impf. of συν-ἵστημι, “arose”

  νεώτερα...πράγματα: “revolution”

  ἤρα: impf. of ἐράω, “was in love with”

  πολὺν ἤδη χρόνον: acc. of duration of time

  οὐκ ἀφανὴς: “obviously”

  ἀγαπῶσα: ao. part. nom. f. of ἀγαπάω, “loving”

  πολλάκις γοῦν καὶ: “indeed several times they even winked”

  διένευον: impf. of δια-νεύω

  προὔπινον: impf. of προ-πίνω, “they toasted”

  ἐξανιστάμενοι: pr. part. of ἐξ-ἀνα-ἵστημι, “getting up and leaving”

  ἐπλανῶντο: impf. of πλανάω, “they wandered”

  καὶ δή ποτε: “moreover, once”

  ἁρπάσας: ao. part. of ἁρπάζω, “having taken her off”

  κἀκείνῃ: “also to her”

  οἴχεσθαι: pr. inf. after ἐβουλεύσατο, “plotted to go”

  ἀπιόντας: pr. part. of ἀπο-ἔρχομαι, “departing”

  ἤτοι...ἠ: “either...or”

  προσειλήφεσαν: plupf. of προσ-λαμβάνω, “they had taken along”

  τοὺς θρασυτάτους: “the most reckless ones”

  τῷ μέντοι πατρὶ: “to his father, of course”

  ἐμήνυσε: ao. of μηνύω, “he disclosed”

  κωλυθησόμενος: fut. part. pas. ind. st. after ἠπίστατο, “that he would be prevented”

  οὐ παρήμην: impf. of παρα-εἰμι, “I was not present”

  ἐτύγχανον...κοιμώμενος: “I happened to be sleeping”

  λαθόντες τοὺς ἄλλους: ao. part. of λανθάνω, “escaping the notice of the others”

  ἀναλαβόντες: ao. part. of ἀνα-λαμβάνω, “having carried off”

  ἀνήχθησαν: ao. pas. of ἀνα-ἄγω, “they put to sea”

  ἀνεγρόμενος: ao. part. of ἀνα-ἐγείρομαι, “having awoken”

  μείς, μήνος, ὁ: a month

  διέρχομαι: go through, pass through

  μεσόω: form the middle, be in or at the middle

  νεώτερος, -α, -ον: younger

  συνίστημι: set together, combine, associate, unite, band together

  ἐράω: love, be in love with

  ἀφανής, -ές: unseen, invisible, viewless

  ἐπιμανῶς: madly

  ἀγαπάω: treat with affection, caress, love, be fond of

  νεανίσκος: a youth

  συμπόσιον, τό: a drinking-party, symposium

  διανεύω: nod, beckon

  προπίνω: drink before

  ἐξανίστημι: raise up, make one rise

  πλανάω: make to wander, lead wandering about

  ὕλη, ἡ: a forest

  ἔρως, -ωτος, ὁ: love

  ἀμηχανία, ἡ: want of means, helplessness, impotence

  ἁρπάζω: snatch away, carry off

  οἴχομαι: be gone, have gone

  ἐπίκειμαι: be laid upon, nearby

  ἤτοι: now surely, truly, verily

  Φελλώ, οῦς, ἡ: Cork-land

  Τυρόεσσα, ἡ: Cheese-land

  συνωμότης, -ου, ὁ: a fellow-conspirator, confederate

  πάλαι: long ago, in olden time

  προσλαμβάνω: take or receive besides, get over and above

  ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, mate

  θρασύς, -εῖα, -ύ: bold, spirited, courageous, confident

  μηνύω: disclose what is secret, reveal, betray

  ἐπίσταμαι: know

  τελέω: complete, fulfill, accomplish

  ἐπιβουλή, ἡ: a plan

  συμπόσιον, τό: a drinking-party, symposium

  κοιμάω: put to sleep

  ἀναλαμβάνω: take up, take into one's hands

  σπουδή, ἡ: haste, speed

  ἀνάγω: lead up

  μεσονύκτιος, -ον: of or at midnight

  ἀνεγείρω: wake up, rouse

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-25