2.25

 Ἤδη δὲ μηνῶν ἓξ διεληλυθότων περὶ μεσοῦντα τὸν ἕβδομον νεώτερα συνίστατο πράγματα· Κινύρας ὁ τοῦ Σκινθάρου παῖς, μέγας ὢν καὶ καλός, ἤρα πολὺν ἤδη χρόνον τῆς Ἑλένης, καὶ αὐτὴ δὲ οὐκ ἀφανὴς ἦν ἐπιμανῶς ἀγαπῶσα τὸν νεανίσκον· πολλάκις γοῦν καὶ διένευον ἀλλήλοις ἐν τῷ συμποσίῳ καὶ προὔπινον καὶ μόνοι ἐξανιστάμενοι ἐπλανῶντο περὶ τὴν ὕλην. καὶ δή ποτε ὑπ᾽ ἔρωτος καὶ ἀμηχανίας ἐβουλεύσατο ὁ Κινύρας ἁρπάσας τὴν Ἑλένην - ἐδόκει δὲ κἀκείνῃ ταῦτα - οἴχεσθαι ἀπιόντας ἔς τινα τῶν ἐπικειμένων νήσων, ἤτοι ἐς τὴν Φελλὼ ἢ ἐς τὴν Τυρόεσσαν. συνωμότας δὲ πάλαι προσειλήφεσαν τρεῖς τῶν ἑταίρων τῶν ἐμῶν τοὺς θρασυτάτους. τῷ μέντοι πατρὶ οὐκ ἐμήνυσε ταῦτα· ἠπίστατο γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ κωλυθησόμενος. ὡς δὲ ἐδόκει αὐτοῖς, ἐτέλουν τὴν ἐπιβουλήν. καὶ ἐπειδὴ νὺξ ἐγένετο - ἐγὼ μὲν οὐ παρήμην· ἐτύγχανον γὰρ ἐν τῷ συμποσίῳ κοιμώμενος - οἱ δὲ λαθόντες τοὺς ἄλλους ἀναλαβόντες τὴν Ἑλένην ὑπὸ σπουδῆς ἀνήχθησαν. 

Cinyras, the son of Scintharus, elopes with Helen.

μηνῶν ἓξ διεληλυθότων: perf. part. of δια-ἐρχομαι, gen. abs. “6 months having passed”

συνίστατο: impf. of συν-ἵστημι, “arose”

νεώτερα...πράγματα: “revolution”

ἤρα: impf. of ἐράω, “was in love with”

πολὺν ἤδη χρόνον: acc. of duration of time

οὐκ ἀφανὴς: “obviously”

ἀγαπῶσα: ao. part. nom. f. of ἀγαπάω, “loving”

πολλάκις γοῦν καὶ: “indeed several times they even winked”

διένευον: impf. of δια-νεύω

προὔπινον: impf. of προ-πίνω, “they toasted”

ἐξανιστάμενοι: pr. part. of ἐξ-ἀνα-ἵστημι, “getting up and leaving”

ἐπλανῶντο: impf. of πλανάω, “they wandered”

καὶ δή ποτε: “moreover, once”

ἁρπάσας: ao. part. of ἁρπάζω, “having taken her off”

κἀκείνῃ: “also to her”

οἴχεσθαι: pr. inf. after ἐβουλεύσατο, “plotted to go”

ἀπιόντας: pr. part. of ἀπο-ἔρχομαι, “departing”

ἤτοι...ἠ: “either...or”

προσειλήφεσαν: plupf. of προσ-λαμβάνω, “they had taken along”

τοὺς θρασυτάτους: “the most reckless ones”

τῷ μέντοι πατρὶ: “to his father, of course”

ἐμήνυσε: ao. of μηνύω, “he disclosed”

κωλυθησόμενος: fut. part. pas. ind. st. after ἠπίστατο, “that he would be prevented”

οὐ παρήμην: impf. of παρα-εἰμι, “I was not present”

ἐτύγχανον...κοιμώμενος: “I happened to be sleeping”

λαθόντες τοὺς ἄλλους: ao. part. of λανθάνω, “escaping the notice of the others”

ἀναλαβόντες: ao. part. of ἀνα-λαμβάνω, “having carried off”

ἀνήχθησαν: ao. pas. of ἀνα-ἄγω, “they put to sea”

ἀνεγρόμενος: ao. part. of ἀνα-ἐγείρομαι, “having awoken”

μείς, μήνος, ὁ: a month

διέρχομαι: go through, pass through

μεσόω: form the middle, be in or at the middle

νεώτερος, -α, -ον: younger

συνίστημι: set together, combine, associate, unite, band together

ἐράω: love, be in love with

ἀφανής, -ές: unseen, invisible, viewless

ἐπιμανῶς: madly

ἀγαπάω: treat with affection, caress, love, be fond of

νεανίσκος: a youth

συμπόσιον, τό: a drinking-party, symposium

διανεύω: nod, beckon

προπίνω: drink before

ἐξανίστημι: raise up, make one rise

πλανάω: make to wander, lead wandering about

ὕλη, ἡ: a forest

ἔρως, -ωτος, ὁ: love

ἀμηχανία, ἡ: want of means, helplessness, impotence

ἁρπάζω: snatch away, carry off

οἴχομαι: be gone, have gone

ἐπίκειμαι: be laid upon, nearby

ἤτοι: now surely, truly, verily

Φελλώ, οῦς, ἡ: Cork-land

Τυρόεσσα, ἡ: Cheese-land

συνωμότης, -ου, ὁ: a fellow-conspirator, confederate

πάλαι: long ago, in olden time

προσλαμβάνω: take or receive besides, get over and above

ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, mate

θρασύς, -εῖα, -ύ: bold, spirited, courageous, confident

μηνύω: disclose what is secret, reveal, betray

ἐπίσταμαι: know

τελέω: complete, fulfill, accomplish

ἐπιβουλή, ἡ: a plan

συμπόσιον, τό: a drinking-party, symposium

κοιμάω: put to sleep

ἀναλαμβάνω: take up, take into one's hands

σπουδή, ἡ: haste, speed

ἀνάγω: lead up

μεσονύκτιος, -ον: of or at midnight

ἀνεγείρω: wake up, rouse

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation