2.4

Μείναντες δὲ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξωρμήσαμεν, αὔρας μέν τινος παραπεμπούσης, λειοκύμονος δὲ οὔσης τῆς θαλάττης· ὀγδόῃ δὲ ἡμέρᾳ πλέοντες οὐκέτι διὰ τοῦ γάλακτος, ἀλλ᾽ ἤδη ἐν ἁλμυρῷ καὶ κυανέῳ ὕδατι, καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας, καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη, πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γὰρ φέλλινα εἶχον, ἀφ᾽ οὗ δή, οἶμαι, καὶ ἐκαλοῦντο Φελλόποδες. ἐθαυμάσαμεν οὖν ἰδόντες οὐ βαπτιζομένους, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. οἱ δὲ καὶ προσῄεσαν καὶ ἠσπάζοντο ἡμᾶς Ἑλληνικῇ φωνῇ· ἔλεγον δὲ καὶ εἰς Φελλὼ τὴν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. μέχρι μὲν οὖν τινος συνωδοιπόρουν ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτραπόμενοι τῆς ὁδοῦ ἐβάδιζον εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευξάμενοι.

      Μετ᾽ ὀλίγον δὲ πολλαὶ νῆσοι ἐφαίνοντο, πλησίον μὲν ἐξ ἀριστερῶν ἡ Φελλώ, ἐς ἣν ἐκεῖνοι ἔσπευδον, πόλις ἐπὶ μεγάλου καὶ στρογγύλου φελλοῦ κατοικουμένη· πόρρωθεν δὲ καὶ μᾶλλον ἐν δεξιᾷ πέντε μέγισται καὶ ὑψηλόταται, καὶ πῦρ πολὺ ἀπ᾽ αὐτῶν ἀνεκαίετο, κατὰ δὲ τὴν πρῷραν μία πλατεῖα καὶ ταπεινή, σταδίους ἀπέχουσα οὐκ ἐλάττους πεντακοσίων. 

μείναντες: ao. part. of μένω, “having stayed”

ἐξωρμήσαμεν: ao. of ἐξορμάω, “we shoved off”

αὔρας...παραπεμπούσης: gen. abs., “with a breeze propelling us”

λειοκύμονος δὲ οὔσης τῆς θαλάττης: gen. abs., “the sea rippling”

διαθέοντας: pr. part. of δια-θέω, “we saw men running over” 

προσεοικότας: perf. part. of προσ-έοικα, “similar to us”

καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη: accusatives of respect, “in body and size”

ἀφ᾽ οὗ δή, οἶμαι, καὶ: “from which very thing, I suppose, also...”

ἰδόντες: ao. part. from ὁράω, “seeing”

ὑπερέχοντας: pr. part. of ὑπερ-ἐρχομαι, “staying over” + gen.

ὁδοιποροῦντας: pr. part. of ὀδοι-πορέω, “making their way”

προσῄεσαν: impf. of προσ-ἔρχομαι, “they approached”

ἔλεγον...ἐπείγεσθαι: ind. st., “they said they were hastening”

μέχρι μὲν οὖν τινος: “and so for a while”

ἀποτραπόμενοι: ao. part of ἀποτρέπω, “turning from the path”

Beyond the island of Cork the men catch the scent of the Island of the Blessed.

ἐς ἣν: “to which”

κατοικουμένη: pr. part. of κατα-οικέω, “inhabited”

κατὰ δὲ τὴν πρῷραν: “straight ahead”

ἀπέχουσα: pr. part. of ἀπο-ἔχω, “being away”

ἐξορμέω: be out of harbour, run out

αὔρα, ἡ: air in motion, a breeze

παραπέμπω: send past, convey past or through

λειοκύμων, -ονος: having low waves

γάλα, τό: milk

ἁλμυρός, -ά, -όν: salt, briny

κυάνεος, -α, -ον: dark-blue, glossy-blue

καθοράω: look down

διαθέω: run about

προσέοικα: be like, resemble

φέλλινος, -η, -ον: made of cork

φελλόπους, -ποδος, ὁ: Cork-foot

βαπτίζω: dip in or under water

ὑπερέχω: hold over

κῦμα, -ατος, τό: anything swollen

ἀδεής, -ές: without fear, fearless

ὁδοιπορέω: travel, walk

ἀσπάζομαι: welcome kindly, bid welcome, greet

Ἑλληνικός, -ή, -όν: Hellenic, Greek

Φελλώ, οῦς: Cork-land

ἐπείγω: press down, weigh down

συνοδοιπορέω: travel together

παραθέω: run beside or alongside

ἀποτρέπω: turn

βαδίζω: go slowly, to walk

εὔπλοια, ἡ: a fair voyage

ἐπεύχομαι: pray or make a vow

ἀριστερός: left, on the left

σπεύδω: set a-going, urge on, hasten, quicken

στρογγύλος: round, spherical

φελλός, ὁ: the cork-tree

κατοικέω: dwell in 

πόρρωθεν: from afar

δεξιά, ἡ: the right hand

ὑψηλός, -ή, -όν: high, lofty, high-raised

ἀνακαίω: light up

πρῷρα, ἡ: the forepart of a ship, prow, bow

πλατύς, -εῖα, -ύ: wide, broad

ταπεινός, -ή, -όν: low

ἀπέχω: keep off or away from

πεντακόσιοι, -αι: five hundred

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation