2.4

Μείναντες δὲ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξωρμήσαμεν, αὔρας μέν τινος παραπεμπούσης, λειοκύμονος δὲ οὔσης τῆς θαλάττης· ὀγδόῃ δὲ ἡμέρᾳ πλέοντες οὐκέτι διὰ τοῦ γάλακτος, ἀλλ᾽ ἤδη ἐν ἁλμυρῷ καὶ κυανέῳ ὕδατι, καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας, καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη, πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γὰρ φέλλινα εἶχον, ἀφ᾽ οὗ δή, οἶμαι, καὶ ἐκαλοῦντο Φελλόποδες. ἐθαυμάσαμεν οὖν ἰδόντες οὐ βαπτιζομένους, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. οἱ δὲ καὶ προσῄεσαν καὶ ἠσπάζοντο ἡμᾶς Ἑλληνικῇ φωνῇ· ἔλεγον δὲ καὶ εἰς Φελλὼ τὴν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. μέχρι μὲν οὖν τινος συνωδοιπόρουν ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτραπόμενοι τῆς ὁδοῦ ἐβάδιζον εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευξάμενοι.

      Μετ᾽ ὀλίγον δὲ πολλαὶ νῆσοι ἐφαίνοντο, πλησίον μὲν ἐξ ἀριστερῶν ἡ Φελλώ, ἐς ἣν ἐκεῖνοι ἔσπευδον, πόλις ἐπὶ μεγάλου καὶ στρογγύλου φελλοῦ κατοικουμένη· πόρρωθεν δὲ καὶ μᾶλλον ἐν δεξιᾷ πέντε μέγισται καὶ ὑψηλόταται, καὶ πῦρ πολὺ ἀπ᾽ αὐτῶν ἀνεκαίετο, κατὰ δὲ τὴν πρῷραν μία πλατεῖα καὶ ταπεινή, σταδίους ἀπέχουσα οὐκ ἐλάττους πεντακοσίων. 

  μείναντες: ao. part. of μένω, “having stayed”

  ἐξωρμήσαμεν: ao. of ἐξορμάω, “we shoved off”

  αὔρας...παραπεμπούσης: gen. abs., “with a breeze propelling us”

  λειοκύμονος δὲ οὔσης τῆς θαλάττης: gen. abs., “the sea rippling”

  διαθέοντας: pr. part. of δια-θέω, “we saw men running over” 

  προσεοικότας: perf. part. of προσ-έοικα, “similar to us”

  καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη: accusatives of respect, “in body and size”

  ἀφ᾽ οὗ δή, οἶμαι, καὶ: “from which very thing, I suppose, also...”

  ἰδόντες: ao. part. from ὁράω, “seeing”

  ὑπερέχοντας: pr. part. of ὑπερ-ἐρχομαι, “staying over” + gen.

  ὁδοιποροῦντας: pr. part. of ὀδοι-πορέω, “making their way”

  προσῄεσαν: impf. of προσ-ἔρχομαι, “they approached”

  ἔλεγον...ἐπείγεσθαι: ind. st., “they said they were hastening”

  μέχρι μὲν οὖν τινος: “and so for a while”

  ἀποτραπόμενοι: ao. part of ἀποτρέπω, “turning from the path”

  Beyond the island of Cork the men catch the scent of the Island of the Blessed.

  ἐς ἣν: “to which”

  κατοικουμένη: pr. part. of κατα-οικέω, “inhabited”

  κατὰ δὲ τὴν πρῷραν: “straight ahead”

  ἀπέχουσα: pr. part. of ἀπο-ἔχω, “being away”

  ἐξορμέω: be out of harbour, run out

  αὔρα, ἡ: air in motion, a breeze

  παραπέμπω: send past, convey past or through

  λειοκύμων, -ονος: having low waves

  γάλα, τό: milk

  ἁλμυρός, -ά, -όν: salt, briny

  κυάνεος, -α, -ον: dark-blue, glossy-blue

  καθοράω: look down

  διαθέω: run about

  προσέοικα: be like, resemble

  φέλλινος, -η, -ον: made of cork

  φελλόπους, -ποδος, ὁ: Cork-foot

  βαπτίζω: dip in or under water

  ὑπερέχω: hold over

  κῦμα, -ατος, τό: anything swollen

  ἀδεής, -ές: without fear, fearless

  ὁδοιπορέω: travel, walk

  ἀσπάζομαι: welcome kindly, bid welcome, greet

  Ἑλληνικός, -ή, -όν: Hellenic, Greek

  Φελλώ, οῦς: Cork-land

  ἐπείγω: press down, weigh down

  συνοδοιπορέω: travel together

  παραθέω: run beside or alongside

  ἀποτρέπω: turn

  βαδίζω: go slowly, to walk

  εὔπλοια, ἡ: a fair voyage

  ἐπεύχομαι: pray or make a vow

  ἀριστερός: left, on the left

  σπεύδω: set a-going, urge on, hasten, quicken

  στρογγύλος: round, spherical

  φελλός, ὁ: the cork-tree

  κατοικέω: dwell in 

  πόρρωθεν: from afar

  δεξιά, ἡ: the right hand

  ὑψηλός, -ή, -όν: high, lofty, high-raised

  ἀνακαίω: light up

  πρῷρα, ἡ: the forepart of a ship, prow, bow

  πλατύς, -εῖα, -ύ: wide, broad

  ταπεινός, -ή, -όν: low

  ἀπέχω: keep off or away from

  πεντακόσιοι, -αι: five hundred

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation