Ἐπὶ δὲ τῷ δείπνῳ μουσικῇ τε καὶ ᾡδαῖς σχολάζουσιν· ᾄδεται δὲ αὐτοῖς τὰ Ὁμήρου ἔπη μάλιστα· καὶ αὐτὸς δὲ πάρεστι καὶ συνευωχεῖται αὐτοῖς ὑπὲρ τὸν Ὀδυσσέα κατακείμενος. οἱ μὲν οὖν χοροὶ ἐκ παίδων εἰσὶν καὶ παρθένων· ἐξάρχουσι δὲ καὶ συνᾴδουσιν Εὔνομός τε ὁ Λοκρὸς καὶ Ἀρίων ὁ Λέσβιος καὶ Ἀνακρέων καὶ Στησίχορος· καὶ γὰρ τοῦτον παρ᾽ αὐτοῖς ἐθεασάμην, ἤδη τῆς Ἑλένης αὐτῷ διηλλαγμένης. ἐπειδὰν δὲ οὗτοι παύσωνται ᾄδοντες, δεύτερος χορὸς παρέρχεται ἐκ κύκνων καὶ χελιδόνων καὶ ἀηδόνων. ἐπειδὰν δὲ καὶ οὗτοι ᾄσωσιν, τότε ἤδη πᾶσα ἡ ὕλη ἐπαυλεῖ τῶν ἀνέμων καταρχόντων.

  ᾄδεται: pr. of ᾄδω, “are recited”

  τὰ Ὁμήρου ἔπη: “the Homeric epics”

  καὶ αὐτὸς: “and he himself” (i.e. Homer)

  συνευωχεῖται: impf. of συν-εὐ-οἴχομαι, “shares the revelry”

  ὑπὲρ...κατακείμενος: “being seated higher than...”

  ἐξάρχουσι δὲ καὶ συνᾴδουσιν: “lead the dancing and singing”

  Εὔνομός ὁ Λοκρὸς: Eunomus of Lokri, in southern Italy, was a renowned harp-player.

  Ἀρίων ὁ Λέσβιος: a poet credited with inventing the dithyramb.  His story is told by Herodotus in Histories 1.23.

  Ἀνακρέων Anacreon of Teos (570 – 488) was a lyric poet known for his drinking songs.

  Στησίχορος:  Stesichorus or Himera (640 - 555) was the first great poet of the Greek west, writing lyrical poems on epic subjects.

  διηλλαγμένης: perf. part. gen. s. of διαλλάσσω, gen. abs, “Helen already having forgiven him.”  Steisichorus lost his sight after lampooning Helen, recovering it only after writing a retraction ("palinode").

  ἐπειδὰν...παύσωνται (ao. subj.): general temporal clause, “whenever they cease”

  ἐπειδὰν...ᾄσωσιν (ao. subj of  ᾄδω): general temporal clause, “whenever they sing”

  ἐπαυλεῖ: “accompanies on the flute”

  τῶν ἀνέμων καταρχόντων: gen. abs. “with the winds leading”

  ἡδόμενοι καὶ γελῶντες: part. nom. pl. complementing διάγουσιν, “they pass time enjoying and laughing”

  δεῖπνον, τό: the principal meal

  μουσικός, -ή, -όν: of or for music, musical

  ᾠδή, ἡ: a song, lay, ode

  σχολάζω: have leisure or spare time, be at leisure

  ᾄδω: sing

  συνευωχέομαι: fare sumptuously or feast together

  κατάκειμαι: lie down, lie outstretched

  χορός, ὁ: a chorus

  παρθένος, ἡ: a maiden, virgin, girl

  ἐξάρχω: begin with, make a beginning of

  συνᾴδω: sing with or together

  θεάομαι: look on, gaze at, view, behold

  διαλλάσσω: forgive

  δεύτερος, -α, -ον: second

  χορός, ὁ: a round dance

  παρέρχομαι: go by, beside or past, pass by, pass

  κύκνος, ὁ: a swan

  χελιδών, -όνος: the swallow

  ἀηδών, -όνος, ὁ: nightingale

  ὕλη, ἡ: a forest

  ἐπαυλέω: accompany on the flute

  ἄνεμος, ὁ: wind

  κατάρχω: make beginning of

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-15