2.13

ἡ δὲ χώρα πᾶσι μὲν ἄνθεσιν, πᾶσι δὲ φυτοῖς ἡμέροις τε καὶ σκιεροῖς τέθληλεν· αἱ μὲν γὰρ ἄμπελοι δωδεκάφοροί εἰσιν καὶ κατὰ μῆνα ἕκαστον καρποφοροῦσιν· τὰς δὲ ῥοιὰς καὶ τὰς μηλέας καὶ τὴν ἄλλην ὀπώραν ἔλεγον εἶναι τρισκαιδεκάφορον· ἑνὸς γὰρ μηνὸς τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς Μινῴου δὶς καρποφορεῖν· ἀντὶ δὲ πυροῦ οἱ στάχυες ἄρτον ἕτοιμον ἐπ᾽ ἄκρων φύουσιν ὥσπερ μύκητας. πηγαὶ δὲ περὶ τὴν πόλιν ὕδατος μὲν πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακόσιαι, μέλιτος δὲ ἄλλαι τοσαῦται, μύρου δὲ πεντακόσιαι, μικρότεραι μέντοι αὗται, καὶ ποταμοὶ γάλακτος ἑπτὰ καὶ οἴνου ὀκτώ.

  καὶ μέντοι: “and what᾽s more”

  ἡμέροις τε καὶ σκιεροῖς: “both cultivated and shady.”  There is a pun here as though ἡμέροις means “sunny.”

  τέθληλεν: perf. of θάλλω, “teems”

  ἔλεγον εἶναι τρισκαιδεκάφορον: “were said to bear fruit 13 times a year”

  τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς Μινῴου: “the month called Minoan among them”

  δὶς καρποφορεῖν: inf. continues ind. st., “to bear fruit twice”

  ὥσπερ μύκητας: “like mushrooms”

  ἄνθος, ὁ: a blossom, flower

  φυτόν, τό: that which has grown, a plant, tree

  ἥμερος: tame, tamed, reclaimed

  σκιερός, -ά, -όν: shady, giving shade

  θάλλω: swell, teem

  ἄμπελος, ἡ: clasping tendrils

  δωδεκάφορος, -ον: bearing fruit 12 times a year

  μείς, μήνος, ὁ: a month

  καρποφορέω: bear fruit

  ῥοιά, ἡ: mulberry

  μηλέα, ἡ: an apple-tree

  ὀπώρα, ἡ: late summer

  Μινώιος: of Minos

  πυρός, ὁ: wheat

  στάχυς, -υος, ὁ: an ear of corn

  ἄρτος, ὁ: a cake or loaf of wheat-bread

  ἑτοῖμος, -ον: at hand, ready, prepared

  ἄκρον, -ον, τό: the highest or furthest point

  μύκης, -ητος, ὁ: a mushroom

  πηγή, ἡ: running waters, streams

  ἑξήκοντα: sixty

  τριακόσιοι, -αι, -α: three hundred

  μέλι, -ιτος, τό: honey

  μύρον, ου, τό: unguent, balsam

  πεντακόσιοι, -αι: five hundred

  γάλα, τό: milk

  οἶνος, ὁ: wine

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation