2.13

ἡ δὲ χώρα πᾶσι μὲν ἄνθεσιν, πᾶσι δὲ φυτοῖς ἡμέροις τε καὶ σκιεροῖς τέθληλεν· αἱ μὲν γὰρ ἄμπελοι δωδεκάφοροί εἰσιν καὶ κατὰ μῆνα ἕκαστον καρποφοροῦσιν· τὰς δὲ ῥοιὰς καὶ τὰς μηλέας καὶ τὴν ἄλλην ὀπώραν ἔλεγον εἶναι τρισκαιδεκάφορον· ἑνὸς γὰρ μηνὸς τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς Μινῴου δὶς καρποφορεῖν· ἀντὶ δὲ πυροῦ οἱ στάχυες ἄρτον ἕτοιμον ἐπ᾽ ἄκρων φύουσιν ὥσπερ μύκητας. πηγαὶ δὲ περὶ τὴν πόλιν ὕδατος μὲν πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακόσιαι, μέλιτος δὲ ἄλλαι τοσαῦται, μύρου δὲ πεντακόσιαι, μικρότεραι μέντοι αὗται, καὶ ποταμοὶ γάλακτος ἑπτὰ καὶ οἴνου ὀκτώ.

καὶ μέντοι: “and what᾽s more”

ἡμέροις τε καὶ σκιεροῖς: “both cultivated and shady.”  There is a pun here as though ἡμέροις means “sunny.”

τέθληλεν: perf. of θάλλω, “teems”

ἔλεγον εἶναι τρισκαιδεκάφορον: “were said to bear fruit 13 times a year”

τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς Μινῴου: “the month called Minoan among them”

δὶς καρποφορεῖν: inf. continues ind. st., “to bear fruit twice”

ὥσπερ μύκητας: “like mushrooms”

ἄνθος, ὁ: a blossom, flower

φυτόν, τό: that which has grown, a plant, tree

ἥμερος: tame, tamed, reclaimed

σκιερός, -ά, -όν: shady, giving shade

θάλλω: swell, teem

ἄμπελος, ἡ: clasping tendrils

δωδεκάφορος, -ον: bearing fruit 12 times a year

μείς, μήνος, ὁ: a month

καρποφορέω: bear fruit

ῥοιά, ἡ: mulberry

μηλέα, ἡ: an apple-tree

ὀπώρα, ἡ: late summer

Μινώιος: of Minos

πυρός, ὁ: wheat

στάχυς, -υος, ὁ: an ear of corn

ἄρτος, ὁ: a cake or loaf of wheat-bread

ἑτοῖμος, -ον: at hand, ready, prepared

ἄκρον, -ον, τό: the highest or furthest point

μύκης, -ητος, ὁ: a mushroom

πηγή, ἡ: running waters, streams

ἑξήκοντα: sixty

τριακόσιοι, -αι, -α: three hundred

μέλι, -ιτος, τό: honey

μύρον, ου, τό: unguent, balsam

πεντακόσιοι, -αι: five hundred

γάλα, τό: milk

οἶνος, ὁ: wine

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation