2.36

ἐγὼ δὲ προελθὼν ὀλίγον ἀπὸ τῆς θαλάσσης εὗρον τὸ σπήλαιον τοιοῦτον οἷον Ὅμηρος εἶπεν, καὶ αὐτὴν ταλασιουργοῦσαν. ὡς δὲ τὴν ἐπιστολὴν ἔλαβεν καὶ ἐπελέξατο, πρῶτα μὲν ἐπὶ πολὺ ἐδάκρυεν, ἔπειτα δὲ παρεκάλει ἡμᾶς ἐπὶ ξένια καὶ εἱστία λαμπρῶς καὶ περὶ τοῦ Ὀδυσσέως ἐπυνθάνετο καὶ περὶ τῆς Πηνελόπης, ὁποία τε εἴη τὴν ὄψιν καὶ εἰ σωφρονοίη, καθάπερ Ὀδυσσεὺς πάλαι περὶ αὐτῆς ἐκόμπαζεν· καὶ ἡμεῖς τοιαῦτα ἀπεκρινάμεθα, ἐξ ὧν εἰκάζομεν εὐφρανεῖσθαι αὐτήν.

      Τότε μὲν οὖν ἀπελθόντες ἐπὶ ναῦν πλησίον ἐπὶ τῆς ᾐόνος ἐκοιμήθημεν. 

προελθὼν: ao. part. of προ-ἔρχομαι, “having proceeded”

εὗρον (= ηὗρον): ao. of εὑρίσκω, “I found”

τοιοῦτον οἷον Ὅμηρος εἶπεν: “just as Homer said”

ταλασιουργοῦσαν: pr. part. acc. s. f. of ταλασιουργέω, “working wool”

ὡς ἔλαβεν: ao. of λαμβάνω, “when she took and read...”

ἐπελέξατο: ao. of ἐπιλέγω

παρεκάλει: impf. of παρα-καλέω, “she summoned”

ὁποία τε εἴη καὶ εἰ σωφρονοίη: pr. optatives, ind. quest. after ἐπυνθάνετο, “what she was like and whether she was prudent”

εὐφρανεῖσθαι: pr. inf. after εἰκάζομεν, “we supposed would please her”

Leaving Ogygia, they are attacked by pirates in pumpkin boats.

ἀπελθόντες: ao. part. of ἀπο-ἔρχομαι

ἐκοιμήθημεν: ao. pas. of κοιμάω, “we slept”

προέρχομαι: go forward, go on, advance

σπήλαιον, τό: a grotto, cave, cavern

ταλασιουργέω: spin wool

ἐπιστολή, ἡ: a message

ἐπιλέγω: choose, read

δακρύω: weep, shed tears

παρακαλέω: call to

ξένια, ἡ: hospitality

εἱστία, ἡ: hearth, home

Πηνελόπεια, ἡ: Penelope

ὁποῖος: of what sort or quality

ὄψις -εως, ἡ: look, appearance, aspect

σωφρονέω: be sound of mind, be prudent

καθάπερ: just as

πάλαι: long ago, in olden time

κομπάζω: boast

εὐφραίνω: cheer, delight, gladden

ἀπέρχομαι: go away, depart from

πλήσιος, -α, -ον: near, close to

ἠιών: shore, beach

κοιμάω: put to sleep

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation