ἐγὼ δὲ προελθὼν ὀλίγον ἀπὸ τῆς θαλάσσης εὗρον τὸ σπήλαιον τοιοῦτον οἷον Ὅμηρος εἶπεν, καὶ αὐτὴν ταλασιουργοῦσαν. ὡς δὲ τὴν ἐπιστολὴν ἔλαβεν καὶ ἐπελέξατο, πρῶτα μὲν ἐπὶ πολὺ ἐδάκρυεν, ἔπειτα δὲ παρεκάλει ἡμᾶς ἐπὶ ξένια καὶ εἱστία λαμπρῶς καὶ περὶ τοῦ Ὀδυσσέως ἐπυνθάνετο καὶ περὶ τῆς Πηνελόπης, ὁποία τε εἴη τὴν ὄψιν καὶ εἰ σωφρονοίη, καθάπερ Ὀδυσσεὺς πάλαι περὶ αὐτῆς ἐκόμπαζεν· καὶ ἡμεῖς τοιαῦτα ἀπεκρινάμεθα, ἐξ ὧν εἰκάζομεν εὐφρανεῖσθαι αὐτήν.

      Τότε μὲν οὖν ἀπελθόντες ἐπὶ ναῦν πλησίον ἐπὶ τῆς ᾐόνος ἐκοιμήθημεν. 

  προελθὼν: ao. part. of προ-ἔρχομαι, “having proceeded”

  εὗρον (= ηὗρον): ao. of εὑρίσκω, “I found”

  τοιοῦτον οἷον Ὅμηρος εἶπεν: “just as Homer said”

  ταλασιουργοῦσαν: pr. part. acc. s. f. of ταλασιουργέω, “working wool”

  ὡς ἔλαβεν: ao. of λαμβάνω, “when she took and read...”

  ἐπελέξατο: ao. of ἐπιλέγω

  παρεκάλει: impf. of παρα-καλέω, “she summoned”

  ὁποία τε εἴη καὶ εἰ σωφρονοίη: pr. optatives, ind. quest. after ἐπυνθάνετο, “what she was like and whether she was prudent”

  εὐφρανεῖσθαι: pr. inf. after εἰκάζομεν, “we supposed would please her”

  Leaving Ogygia, they are attacked by pirates in pumpkin boats.

  ἀπελθόντες: ao. part. of ἀπο-ἔρχομαι

  ἐκοιμήθημεν: ao. pas. of κοιμάω, “we slept”

  προέρχομαι: go forward, go on, advance

  σπήλαιον, τό: a grotto, cave, cavern

  ταλασιουργέω: spin wool

  ἐπιστολή, ἡ: a message

  ἐπιλέγω: choose, read

  δακρύω: weep, shed tears

  παρακαλέω: call to

  ξένιος -α -ον: belonging to friendship and hospitality, hospitable

  ἑστιάω: entertain, give a feast

  Πηνελόπεια, ἡ: Penelope

  ὁποῖος: of what sort or quality

  ὄψις -εως, ἡ: look, appearance, aspect

  σωφρονέω: be sound of mind, be prudent

  καθάπερ: just as

  πάλαι: long ago, in olden time

  κομπάζω: boast

  εὐφραίνω: cheer, delight, gladden

  ἀπέρχομαι: go away, depart from

  πλήσιος, -α, -ον: near, close to

  ἠιών: shore, beach

  κοιμάω: put to sleep

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-36