2.39

οὔπω γοῦν ἐδεδύκει ὁ ἥλιος, καὶ ἀπό τινος ἐρήμου νήσου προσήλαυνον ἡμῖν ὅσον εἴκοσι ἄνδρες ἐπὶ δελφίνων μεγάλων ὀχούμενοι, λῃσταὶ καὶ οὗτοι· καὶ οἱ δελφῖνες αὐτοὺς ἔφερον ἀσφαλῶς, καὶ ἀναπηδῶντες ἐχρεμέτιζον ὥσπερ ἵπποι. ἐπεὶ δὲ πλησίον ἦσαν, διαστάντες οἱ μὲν ἔνθεν, οἱ δὲ ἔνθεν ἔβαλλον ἡμᾶς σηπίαις ξηραῖς καὶ ὀφθαλμοῖς καρκίνων. τοξευόντων δὲ ἡμῶν καὶ ἀκοντιζόντων οὐκέτι ὑπέμενον, ἀλλὰ τρωθέντες οἱ πολλοὶ αὐτῶν πρὸς τὴν νῆσον κατέφυγον.

ἐδεδύκει: plupl. of δύω, “had set”

προσήλαυνον: impf. of προσ-ἐλαύνω, “they drove toward us”

ὅσον εἴκοσι: “about twenty”

λῃσταὶ καὶ οὗτοι: “these were pirates too”

ἀναπηδῶντες: ao. part. of ἀνα-πηδάω, “having lept up”

διαστάντες: ao. part. intrans. of δια-ἵστημι, “dividing themselves”

ἔβαλλον: impf. “they were casting” 

σηπίαις ξηραῖς καὶ ὀφθαλμοῖς: dat. of means, “with dry cuttlefish and the eyes of crabs”

τοξευόντων δὲ ἡμῶν καὶ ἀκοντιζόντων: gen. abs., “when we started firing”

τρωθέντες: ao. part. pas. of τρωματίζω, “having been wounded”

κατέφυγον: ao. of κατα-φεύγω, “they fled”

οὔπω: not yet

γοῦν: at least then, at any rate, any way

δύω: sink into

ἐρήμος, -ον: deserted

προσελαύνω: drive to

δελφίς, -ῖνος, ὁ: a dolphin

ὀχέω: uphold, sustain

λῃστής, -οῦ, ὁ: a robber, plunderer

ἀσφαλής, -ές: not liable to fall, steadfast, firm

ἀναπηδάω: leap up, start up

χρεμετίζω: neigh, whinny

πλήσιος , -α, -ον: near, close to

διίστημι: set apart, separate

ἔνθεν: on the one side

σηπία, ἡ: the cuttle-fish

ξηρός, -ά, -όν: dry

καρκίνος, ὁ: a crab

τοξεύω: shoot with the bow

ἀκοντίζω: hurl a javelin

ὑπομένω: stay behind, survive

τιτρώσκω: wound

καταφεύγω: flee for refuge

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation