οὔπω γοῦν ἐδεδύκει ὁ ἥλιος, καὶ ἀπό τινος ἐρήμου νήσου προσήλαυνον ἡμῖν ὅσον εἴκοσι ἄνδρες ἐπὶ δελφίνων μεγάλων ὀχούμενοι, λῃσταὶ καὶ οὗτοι· καὶ οἱ δελφῖνες αὐτοὺς ἔφερον ἀσφαλῶς, καὶ ἀναπηδῶντες ἐχρεμέτιζον ὥσπερ ἵπποι. ἐπεὶ δὲ πλησίον ἦσαν, διαστάντες οἱ μὲν ἔνθεν, οἱ δὲ ἔνθεν ἔβαλλον ἡμᾶς σηπίαις ξηραῖς καὶ ὀφθαλμοῖς καρκίνων. τοξευόντων δὲ ἡμῶν καὶ ἀκοντιζόντων οὐκέτι ὑπέμενον, ἀλλὰ τρωθέντες οἱ πολλοὶ αὐτῶν πρὸς τὴν νῆσον κατέφυγον.

  ἐδεδύκει: plupl. of δύω, “had set”

  προσήλαυνον: impf. of προσ-ἐλαύνω, “they drove toward us”

  ὅσον εἴκοσι: “about twenty”

  λῃσταὶ καὶ οὗτοι: “these were pirates too”

  ἀναπηδῶντες: ao. part. of ἀνα-πηδάω, “having lept up”

  διαστάντες: ao. part. intrans. of δια-ἵστημι, “dividing themselves”

  ἔβαλλον: impf. “they were casting” 

  σηπίαις ξηραῖς καὶ ὀφθαλμοῖς: dat. of means, “with dry cuttlefish and the eyes of crabs”

  τοξευόντων δὲ ἡμῶν καὶ ἀκοντιζόντων: gen. abs., “when we started firing”

  τρωθέντες: ao. part. pas. of τρωματίζω, “having been wounded”

  κατέφυγον: ao. of κατα-φεύγω, “they fled”

  οὔπω: not yet

  γοῦν: at least then, at any rate, any way

  δύω: sink into

  ἐρήμος, -ον: deserted

  προσελαύνω: drive to

  δελφίς, -ῖνος, ὁ: a dolphin

  ὀχέω: uphold, sustain

  λῃστής, -οῦ, ὁ: a robber, plunderer

  ἀσφαλής, -ές: not liable to fall, steadfast, firm

  ἀναπηδάω: leap up, start up

  χρεμετίζω: neigh, whinny

  πλήσιος , -α, -ον: near, close to

  διίστημι: set apart, separate

  ἔνθεν: on the one side

  σηπία, ἡ: the cuttle-fish

  ξηρός, -ά, -όν: dry

  καρκίνος, ὁ: a crab

  τοξεύω: shoot with the bow

  ἀκοντίζω: hurl a javelin

  ὑπομένω: stay behind, survive

  τιτρώσκω: wound

  καταφεύγω: flee for refuge

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-39