2.44

 Ἐντεῦθεν ἡμᾶς ὑπεδέχετο πέλαγος προσηνὲς καὶ νῆσος οὐ μεγάλη, εὐπρόσιτος, συνοικουμένη· ἐνέμοντο δὲ αὐτὴν ἄνθρωποι ἄγριοι, Βουκέφαλοι, κέρατα ἔχοντες, οἷον παρ᾽ ἡμῖν τὸν Μινώταυρον ἀναπλάττουσιν. ἀποβάντες δὲ προῄειμεν ὑδρευσόμενοι καὶ σιτία ληψόμενοι, εἴ ποθεν δυνηθείημεν· οὐκέτι γὰρ εἴχομεν. καὶ ὕδωρ μὲν αὐτοῦ πλησίον εὕρομεν, ἄλλο δὲ οὐδὲν ἐφαίνετο, πλὴν μυκηθμὸς πολὺς οὐ πόρρωθεν ἠκούετο. δόξαντες οὖν ἀγέλην εἶναι βοῶν, κατ᾽ ὀλίγον προχωροῦντες ἐπέστημεν τοῖς ἀνθρώποις. οἱ δὲ ἰδόντες ἡμᾶς ἐδίωκον, καὶ τρεῖς μὲν τῶν ἑταίρων λαμβάνουσιν, οἱ δὲ λοιποὶ πρὸς τὴν θάλατταν κατεφεύγομεν. εἶτα μέντοι πάντες ὁπλισάμενοι  -  οὐ γὰρ ἐδόκει ἡμῖν ἀτιμωρήτους περιιδεῖν τοὺς φίλους  -  ἐμπίπτομεν τοῖς Βουκεφάλοις τὰ κρέα τῶν ἀνῃρημένων διαιρουμένοις· φοβήσαντες δὲ πάντας διώκομεν, καὶ κτείνομέν γε ὅσον πεντήκοντα καὶ ζῶντας αὐτῶν δύο λαμβάνομεν, καὶ αὖθις ὀπίσω ἀναστρέφομεν τοὺς αἰχμαλώτους ἔχοντες. σιτίον μέντοι οὐδὲν εὕρομεν. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι παρῄνουν ἀποσφάττειν τοὺς εἰλημμένους, ἐγὼ δὲ οὐκ ἐδοκίμαζον, ἀλλὰ δήσας ἐφύλαττον αὐτούς, ἄχρι δὴ ἀφίκοντο παρὰ τῶν Βουκεφάλων πρέσβεις ἀπαιτοῦντες ἐπὶ λύτροις τοὺς συνειλημμένους· συνίεμεν γὰρ αὐτῶν διανευόντων καὶ γοερόν τι μυκωμένων ὥσπερ ἱκετευόντων. τὰ λύτρα δὲ ἦν τυροὶ πολλοὶ καὶ ἰχθύες ξηροὶ καὶ κρόμμυα καὶ ἔλαφοι τέτταρες, τρεῖς ἑκάστη πόδας ἔχουσα, δύο μὲν τοὺς ὄπισθεν, οἱ δὲ πρόσω συμπεφύκεσαν. ἐπὶ τούτοις ἀποδόντες τοὺς συνειλημμένους καὶ μίαν ἡμέραν ἐπιμείναντες ἀνήχθημεν.

  They come to the island of the Bullheads.

  εὐπρόσιτος: from εὐ-πρόσ-ἔρχομαι “accessible”

  Βουκέφαλοι: “Bull-heads”

  οἷον: “just as”

  Μινώταυρος: Minotaur, the legendary half-bull and half-man, child of Pasiphae.

  ἀναπλάττουσιν: pr. of ἀνα-πλάττω, “they fancy”

  ἀποβάντες: ao. part. of ἀπο-βαίνω, “upon landing”

  προῄειμεν: impf. of προ-ἔρχομαι, “we proceeded”

  ὑδρευσόμενοι: fut. part. of ὑδρεύω, showing purpose, “in order to get water”

  ληψόμενοι: fut. part. of λαμβάνω, showing purpose, “in order to take”

  εἴ ποθεν δυνηθείημεν: ao. opt. in past general protasis, “if we could”

  εὕρομεν (= ηὗρομεν): ao. of εὑρίσκω, “we found”

  πλὴν: “although”

  ἀγέλην εἶναι: ind. st. after δόξαντες, “that it was a herd”

  προχωροῦντες: pr. part. of προ-χωρέω, “approaching”

  ἐπέστημεν: ao. trans. of ἐπι-ἵστημι, “we came upon”

  ἰδόντες: ao. part. of ὁράω, “seeing”

  ὁπλισάμενοι: ao. part. of ὁπλίζω, “having armed ourselves”

  περιιδεῖν: ao. of περι-ὁράω, “to overlook”

  τοῖς Βουκεφάλοις διαιρουμένοις: pr. part. of δια-αἱρέω, “dividing up”

  τῶν ἀνῃρημένων: perf. part. of ἀνα-αἱρέω, “of the slain”

  φοβήσαντες: ao. part. of φοβέομαι, “putting to flight”

  παρῄνουν: impf. of παρα-αἱνέω, “some advised”

  τοὺς εἰλημμένους: perf. part. pas. of αἱρέω, “those captured”

  ἀφίκοντο: ao. of ἀφικνέομαι, “they arrived”

  συνειλημμένους: perf. part. pas. of συν-αἱρέω, “those captured”

  συνίεμεν: pr. of συν-ἵημι, “we understood”

  διανευόντων καὶ μυκωμένων: genitives with συνίεμεν, “nodding and mooing”

  ἑκάστη ( sc. ἔλαφος), “each deer having...”

  οἱ δὲ (sc. πόδες) πρόσω: “the front two”

  συμπεφύκεσαν: perf. of συμ-φύω, “had grown together”

  ἐπὶ τούτοις ἀποδόντες: ao. part. of ἀπο-δίδωμι, “for the purpose of exchanging”

  ἀνήχθημεν: ao. pas. of ἀνα-ἄγω, “we departed”

  ἐντεῦθεν: hence or thence

  ὑποδέχομαι: to receive beneath

  πέλαγος, -εος, τό: the sea

  προσηνής, -ές: soft, gentle, kindly

  εὐπρόσιτος, -ον: easy of access

  συνοικέω: to dwell together

  νέμω: to distribute, dispense; (mid) to hold sway

  ἄγριος, -α, -ον: living in the fields, rural

  βουκέφαλος, -ον: bull-headed

  κέρας, τό: the horn of an animal

  ἀναπλάττω: to form anew, remodel

  ὑδρεύω: to draw, fetch or carry water

  σιτίον, ου, τό: grain, corn, food

  ποθεν: from some place or other

  μυκηθμός, ὁ: a lowing, bellowing

  πόρρωθεν: from afar

  ἀγέλη, ἡ: a herd

  προχωρέω: to go or come forward

  ἐφίστημι: to set or place upon

  ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, mate

  καταφεύγω: to flee for refuge

  ὁπλίζω: to make or get ready

  ἀτιμώρητος, -ον: unavenged

  περιοράω: to overlook

  ἐμπίτνω: fall upon

  βουκέφαλος, -ον: bull-headed

  κρέας, τό: flesh, meat, a piece of meat

  διαιρέω: to divide into parts

  κτείνω: to kill, slay

  πεντήκοντα: fifty

  ὀπίσω: backwards

  ἀναστρέφω: to turn back

  αἰχμάλωτος, -ον:  captive

  σιτίον, ου, τό: grain, corn: food

  παραινέω: to exhort, recommend, advise

  ἀποσφάττω: to cut the throat of

  δοκιμάζω: to assay, approve

  φυλάττω: to keep watch and ward, keep guard

  ἄχρι: to the uttermost, utterly

  ἀπαιτέω: to demand back, demand

  λύτρον, τό: a price paid

  συνίημι: to bring or set together

  διανεύω: to nod, beckon

  γοερός, -ά, -όν: mournful, lamentable

  μυκάομαι: to grate, creak

  ἱκετεύω: to approach as a suppliant

  τυρός, ὁ: cheese

  ἰχθῦς, -ύος, ὁ: a fish

  ξηρός, -ά, -όν: dry

  κρόμμυον, τό: onion

  ἔλαφος, ὁ: a deer

  τέσσαρες, -ων, οἱ: four

  ὄπισθεν: behind, at the back

  πρόσω: forwards, onwards, further

  συμφύω: to make to grow together

  συλλαμβάνω: to collect, gather together

  ἐπιμένω: to stay on, tarry or abide still

  ἀνάγω: to lead up

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation