2.44

 Ἐντεῦθεν ἡμᾶς ὑπεδέχετο πέλαγος προσηνὲς καὶ νῆσος οὐ μεγάλη, εὐπρόσιτος, συνοικουμένη· ἐνέμοντο δὲ αὐτὴν ἄνθρωποι ἄγριοι, Βουκέφαλοι, κέρατα ἔχοντες, οἷον παρ᾽ ἡμῖν τὸν Μινώταυρον ἀναπλάττουσιν. ἀποβάντες δὲ προῄειμεν ὑδρευσόμενοι καὶ σιτία ληψόμενοι, εἴ ποθεν δυνηθείημεν· οὐκέτι γὰρ εἴχομεν. καὶ ὕδωρ μὲν αὐτοῦ πλησίον εὕρομεν, ἄλλο δὲ οὐδὲν ἐφαίνετο, πλὴν μυκηθμὸς πολὺς οὐ πόρρωθεν ἠκούετο. δόξαντες οὖν ἀγέλην εἶναι βοῶν, κατ᾽ ὀλίγον προχωροῦντες ἐπέστημεν τοῖς ἀνθρώποις. οἱ δὲ ἰδόντες ἡμᾶς ἐδίωκον, καὶ τρεῖς μὲν τῶν ἑταίρων λαμβάνουσιν, οἱ δὲ λοιποὶ πρὸς τὴν θάλατταν κατεφεύγομεν. εἶτα μέντοι πάντες ὁπλισάμενοι  -  οὐ γὰρ ἐδόκει ἡμῖν ἀτιμωρήτους περιιδεῖν τοὺς φίλους  -  ἐμπίπτομεν τοῖς Βουκεφάλοις τὰ κρέα τῶν ἀνῃρημένων διαιρουμένοις· φοβήσαντες δὲ πάντας διώκομεν, καὶ κτείνομέν γε ὅσον πεντήκοντα καὶ ζῶντας αὐτῶν δύο λαμβάνομεν, καὶ αὖθις ὀπίσω ἀναστρέφομεν τοὺς αἰχμαλώτους ἔχοντες. σιτίον μέντοι οὐδὲν εὕρομεν. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι παρῄνουν ἀποσφάττειν τοὺς εἰλημμένους, ἐγὼ δὲ οὐκ ἐδοκίμαζον, ἀλλὰ δήσας ἐφύλαττον αὐτούς, ἄχρι δὴ ἀφίκοντο παρὰ τῶν Βουκεφάλων πρέσβεις ἀπαιτοῦντες ἐπὶ λύτροις τοὺς συνειλημμένους· συνίεμεν γὰρ αὐτῶν διανευόντων καὶ γοερόν τι μυκωμένων ὥσπερ ἱκετευόντων. τὰ λύτρα δὲ ἦν τυροὶ πολλοὶ καὶ ἰχθύες ξηροὶ καὶ κρόμμυα καὶ ἔλαφοι τέτταρες, τρεῖς ἑκάστη πόδας ἔχουσα, δύο μὲν τοὺς ὄπισθεν, οἱ δὲ πρόσω συμπεφύκεσαν. ἐπὶ τούτοις ἀποδόντες τοὺς συνειλημμένους καὶ μίαν ἡμέραν ἐπιμείναντες ἀνήχθημεν.

They come to the island of the Bullheads.

εὐπρόσιτος: from εὐ-πρόσ-ἔρχομαι “accessible”

Βουκέφαλοι: “Bull-heads”

οἷον: “just as”

Μινώταυρος: Minotaur, the legendary half-bull and half-man, child of Pasiphae.

ἀναπλάττουσιν: pr. of ἀνα-πλάττω, “they fancy”

ἀποβάντες: ao. part. of ἀπο-βαίνω, “upon landing”

προῄειμεν: impf. of προ-ἔρχομαι, “we proceeded”

ὑδρευσόμενοι: fut. part. of ὑδρεύω, showing purpose, “in order to get water”

ληψόμενοι: fut. part. of λαμβάνω, showing purpose, “in order to take”

εἴ ποθεν δυνηθείημεν: ao. opt. in past general protasis, “if we could”

εὕρομεν (= ηὗρομεν): ao. of εὑρίσκω, “we found”

πλὴν: “although”

ἀγέλην εἶναι: ind. st. after δόξαντες, “that it was a herd”

προχωροῦντες: pr. part. of προ-χωρέω, “approaching”

ἐπέστημεν: ao. trans. of ἐπι-ἵστημι, “we came upon”

ἰδόντες: ao. part. of ὁράω, “seeing”

ὁπλισάμενοι: ao. part. of ὁπλίζω, “having armed ourselves”

περιιδεῖν: ao. of περι-ὁράω, “to overlook”

τοῖς Βουκεφάλοις διαιρουμένοις: pr. part. of δια-αἱρέω, “dividing up”

τῶν ἀνῃρημένων: perf. part. of ἀνα-αἱρέω, “of the slain”

φοβήσαντες: ao. part. of φοβέομαι, “putting to flight”

παρῄνουν: impf. of παρα-αἱνέω, “some advised”

τοὺς εἰλημμένους: perf. part. pas. of αἱρέω, “those captured”

ἀφίκοντο: ao. of ἀφικνέομαι, “they arrived”

συνειλημμένους: perf. part. pas. of συν-αἱρέω, “those captured”

συνίεμεν: pr. of συν-ἵημι, “we understood”

διανευόντων καὶ μυκωμένων: genitives with συνίεμεν, “nodding and mooing”

ἑκάστη ( sc. ἔλαφος), “each deer having...”

οἱ δὲ (sc. πόδες) πρόσω: “the front two”

συμπεφύκεσαν: perf. of συμ-φύω, “had grown together”

ἐπὶ τούτοις ἀποδόντες: ao. part. of ἀπο-δίδωμι, “for the purpose of exchanging”

ἀνήχθημεν: ao. pas. of ἀνα-ἄγω, “we departed”

ἐντεῦθεν: hence or thence

ὑποδέχομαι: to receive beneath

πέλαγος, -εος, τό: the sea

προσηνής, -ές: soft, gentle, kindly

εὐπρόσιτος, -ον: easy of access

συνοικέω: to dwell together

νέμω: to distribute, dispense; (mid) to hold sway

ἄγριος, -α, -ον: living in the fields, rural

βουκέφαλος, -ον: bull-headed

κέρας, τό: the horn of an animal

ἀναπλάττω: to form anew, remodel

ὑδρεύω: to draw, fetch or carry water

σιτίον, ου, τό: grain, corn, food

ποθεν: from some place or other

μυκηθμός, ὁ: a lowing, bellowing

πόρρωθεν: from afar

ἀγέλη, ἡ: a herd

προχωρέω: to go or come forward

ἐφίστημι: to set or place upon

ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, mate

καταφεύγω: to flee for refuge

ὁπλίζω: to make or get ready

ἀτιμώρητος, -ον: unavenged

περιοράω: to overlook

ἐμπίτνω: fall upon

βουκέφαλος, -ον: bull-headed

κρέας, τό: flesh, meat, a piece of meat

διαιρέω: to divide into parts

κτείνω: to kill, slay

πεντήκοντα: fifty

ὀπίσω: backwards

ἀναστρέφω: to turn back

αἰχμάλωτος, -ον:  captive

σιτίον, ου, τό: grain, corn: food

παραινέω: to exhort, recommend, advise

ἀποσφάττω: to cut the throat of

δοκιμάζω: to assay, approve

φυλάττω: to keep watch and ward, keep guard

ἄχρι: to the uttermost, utterly

ἀπαιτέω: to demand back, demand

λύτρον, τό: a price paid

συνίημι: to bring or set together

διανεύω: to nod, beckon

γοερός, -ά, -όν: mournful, lamentable

μυκάομαι: to grate, creak

ἱκετεύω: to approach as a suppliant

τυρός, ὁ: cheese

ἰχθῦς, -ύος, ὁ: a fish

ξηρός, -ά, -όν: dry

κρόμμυον, τό: onion

ἔλαφος, ὁ: a deer

τέσσαρες, -ων, οἱ: four

ὄπισθεν: behind, at the back

πρόσω: forwards, onwards, further

συμφύω: to make to grow together

συλλαμβάνω: to collect, gather together

ἐπιμένω: to stay on, tarry or abide still

ἀνάγω: to lead up

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation