ἡμεῖς δὲ ἐν τοσούτῳ ἐπάραντες τὴν ὀθόνην ἐφεύγομεν ἀπολιπόντες αὐτοὺς μαχομένους, καὶ δῆλοι ἦσαν κρατήσοντες οἱ Καρυοναῦται ἅτε καὶ πλείους - πέντε γὰρ εἶχον πληρώματα - καὶ ἀπὸ ἰσχυροτέρων νεῶν μαχόμενοι· τὰ γὰρ πλοῖα ἦν αὐτοῖς κελύφη καρύων ἡμίτομα, κεκενωμένα, μέγεθος δὲ ἑκάστου ἡμιτομίου εἰς μῆκος ὀργυιαὶ πεντεκαίδεκα.

      Ἐπεὶ δὲ ἀπεκρύψαμεν αὐτούς, ἰώμεθα τοὺς τραυματίας, καὶ τὸ λοιπὸν ἐν τοῖς ὅπλοις ὡς ἐπίπαν ἦμεν, ἀεί τινας ἐπιβουλὰς προσδεχόμενοι· οὐ μάτην. 

  ἐν τοσούτῳ (sc. χρόνῳ): “in the meantime”

  ἐπάραντες: ao. part. of ἐπι-αἴρω, “having hoisted”

  ἀπολιπόντες: ao.part. of ἀπο-λείπω, “having left behind”

  δῆλοι ἦσαν: “they were clear(ly)” + part.

  κρατήσοντες: fut. part. of κρατέω after  δῆλοι “about to defeat”

  ἅτε + part.: providing the grounds for the supposition

  ἅτε καὶ πλείους (sc. ὄντες)...καὶ μαχόμενοι: “because they were more numerous and were fighting”

  κεκενωμένα: perf. part. of κενόω, “emptied out”

  ἀπεκρύψαμεν: ao. of ἀπο-κρύπτω, “we had lost sight of them”

  ἰώμεθα: impf. of ἰάομαι, “we cared for”

  ὡς ἐπίπαν: “as much as possible”

  προσδεχόμενοι: pr. part., “expecting”

  ἐπαίρω: lift up and set on

  ὀθόνη, ἡ: linen (used for sails)

  ἀπολείπω: leave over or behind

  πλήρωμα, -ατος, τό: a full measure, crew

  πλοῖον, τό: a floating vessel, a ship, vessel 

  κέλυφος, -εος, τό: pod, shell

  κάρυον, τό: nut

  ἡμίτομος, -ον: half cut through, cut in two

  κενόω: empty out, drain

  μῆκος, -εος, τό: length

  ὄργυια, -ᾶς, ἡ: the length of the outstretched arms

  πεντεκαίδεκα: fifteen

  ἀποκρύπτω: hide from, keep hidden from

  ἰάομαι: heal, cure

  τραυματίης, -ου, ὁ: a wounded man

  ἐπίπαν: in general

  ἐπιβουλή, ἡ: a plan against, attack

  προσδέχομαι: receive, accept

  μάτην: in vain, idly, fruitlessly

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-38