2.35

ἡμέρας μὲν οὖν τριάκοντα καὶ ἴσας νύκτας παρ᾽ αὐτοῖς ἐμείναμεν καθεύδοντες εὐωχούμενοι. ἔπειτα δὲ ἄφνω βροντῆς μεγάλης καταρραγείσης ἀνεγρόμενοι καὶ ἀναθορόντες ἀνήχθημεν ἐπισιτισάμενοι.

      Τριταῖοι δ᾽ ἐκεῖθεν τῇ Ὠγυγίᾳ νήσῳ προσσχόντες ἀπεβαίνομεν. πρότερον δ᾽ ἐγὼ λύσας τὴν ἐπιστολὴν ἀνεγίνωσκον τὰ γεγραμμένα. ἦν δὲ τοιάδε·

     «Ὀδυσσεὺς Καλυψοῖ χαίρειν. 

Ἴσθι με, ὡς τὰ πρῶτα ἐξέπλευσα παρὰ σοῦ τὴν σχεδίαν κατασκευασάμενος, ναυαγίᾳ χρησάμενον μόλις ὑπὸ Λευκοθέας διασωθῆναι εἰς τὴν τῶν Φαιάκων χώραν, ὑφ᾽ ὧν ἐς τὴν οἰκείαν ἀποπεμφθεὶς κατέλαβον πολλοὺς τῆς γυναικὸς μνηστῆρας ἐν τοῖς ἡμετέροις τρυφῶντας· ἀποκτείνας δὲ ἅπαντας ὑπὸ Τηλεγόνου ὕστερον τοῦ ἐκ Κίρκης μοι γενομένου ἀνῃρέθην, καὶ νῦν εἰμι ἐν τῇ Μακάρων νήσῳ πάνυ μετανοῶν ἐπὶ τῷ καταλιπεῖν τὴν παρὰ σοὶ δίαιταν καὶ τὴν ὑπὸ σοῦ προτεινομένην ἀθανασίαν. ἢν οὖν καιροῦ λάβωμαι, ἀποδρὰς ἀφίξομαι πρὸς σέ.» 

      ταῦτα μὲν ἐδήλου ἡ ἐπιστολή, καὶ περὶ ἡμῶν, ὅπως ξενισθῶμεν.

ἐμείναμεν: ao. of μένω, “we stayed”

εὐωχούμενοι: pr. part. pas. of εὐωχέω, “being feasted”

βροντῆς καταρραγείσης: ao. part. gen. s. f. of κατα-ῥήγνυμι, gen. abs., “thunder cracking”

ἀνήχθημεν: ao. pas. of ἀνα-ἄγω, “we put to sea”

ἐπισιτισάμενοι: ao. part. of ἐπι-σιτίζω, “having (first) laid in supplies”

They arrive in Ogygia, the island of Calypso (cf. Odyssey 5), where Odysseus᾽ letter is delivered.

τριταῖοι: used with verbs so as to agree with the subject, “on the third day”

προσσχόντες: ao. part. of προσ-ἔχω, “having touched land”

τὰ γεγραμμένα: perf. part. of γράφω, “what was written”

ἴσθι: imperative of οἶδα

ὡς τὰ πρῶτα: “as soon as I sailed away”

κατασκευασάμενος: perf. part of κατα-σκευάζω, “having equipped”

ναυαγίᾳ χρησάμενον: “having suffered a shipwreck”

ὑπὸ Λευκοθέας: “by Leukothea,” who saves Odysseus to shore in the Odyssey.

με...διασωθῆναι: ao. inf. of δια-σῷζω, in ind. st. after ἴσθι: "Know that I was saved..."

ὑφ᾽ ὧν: gen. of agent, “by whom,” i.e. the Phaeacians

ἀποπεμφθεὶς: ao. part. pas. of ἀπο-πέμπω, “having been sent home”

κατέλαβον: ao. of καταλαμβάνω, “I came upon”

τρυφῶντας: pr. part. of τρυφάω, “living luxuriously”

ἀποκτείνας: ao. part. of ἀπο-κτείνω, “having killed”

ὑπὸ Τηλεγόνου: gen. of agent, “at the hands of Telegonus”

τοῦ (sc. υἱοῦ) ἐκ Κίρκης: T. was Odysseus᾽ son by Circe, with whom Odysseus dallied for a year

ἀνῃρέθην: ao. pas. of ἀνα-αἱρέω, “I was killed”

μετανοῶν: pr. part. of μετα-νοέω, “regretting”

ἐπὶ τῷ καταλιπεῖν: articular inf., “about leaving”

ὑπὸ σοῦ: “by you”

προτεινομένην: pr. part. of προτείνω, “being offered,”  Calypso had promised Odysseus immortality if he stayed with her.

ἢν (= ἐὰν) λάβωμαι: ao. subj. of λαμβάνω in fut. more vivid cond., “if I get an opportunity”

ἀποδρὰς: ao. part. of ἀπο-διδράσκω, “escaping”

ἀφίξομαι: fut. of ἀφικνέομαι, “I will arrive”

ἐδήλου: impf. 3 s. of δηλόω, “the letter made clear”

ὅπως ξενισθῶμεν: ao. pas. subj. of ξενίζω in a purpose clause after ἐδήλου, where we would expect the optative, “that we be entertained”

καθεύδω: lie down to sleep, sleep

εὐωχέω: treat or feed well, entertain sumptuously

ἄφνω: suddenly, unawares 

βροντή, ἡ: thunder

καταρρήγνυμι: break down

ἀνεγείρω: wake up, rouse

ἀναθρῴσκω: spring forward

ἀνάγω: lead up

ἐπισιτίζομαι: furnish oneself with food or provender

τριταῖος, -α, -ον: on the third day

ἐκεῖθεν: from that place, thence

Ὠγύγιος, -α, -ον: Ogygian

προσέχω: hold to

ἀποβαίνω: go away, step off

ἐπιστολή, ἡ: a message, letter

ἀναγινώσκω: know well, read

Καλυψώ: Calypso

ἐκπλέω: sail out, sail away, weigh anchor

σχεδία, ἡ: a raft, float

ναυαγία, ἡ: shipwreck

μόλις: scarcely

Λευκοθέα, ἡ: the white goddess

Φαίαξ, ακος: a Phaeacian

ἀποπέμπω: send off or away, dismiss

μνηστήρ, -ῆρος, ὁ: a wooer, suitor

τρυφάω: live luxuriously

Κίρκη, ἡ: Circe

μετανοέω: change one's mind or purpose

καταλείπω: leave behind

δίαιτα, ἡ: a way of living, mode of life

προτείνω: stretch out before, hold before

ἀθανασία, ἡ: immortality

ἀποδιδράσκω: run away or off, escape

ἐπιστολή, ἡ: a message

ξενίζω: receive or entertain strangers, receive as a guest

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation