2.35

ἡμέρας μὲν οὖν τριάκοντα καὶ ἴσας νύκτας παρ᾽ αὐτοῖς ἐμείναμεν καθεύδοντες εὐωχούμενοι. ἔπειτα δὲ ἄφνω βροντῆς μεγάλης καταρραγείσης ἀνεγρόμενοι καὶ ἀναθορόντες ἀνήχθημεν ἐπισιτισάμενοι.

      Τριταῖοι δ᾽ ἐκεῖθεν τῇ Ὠγυγίᾳ νήσῳ προσσχόντες ἀπεβαίνομεν. πρότερον δ᾽ ἐγὼ λύσας τὴν ἐπιστολὴν ἀνεγίνωσκον τὰ γεγραμμένα. ἦν δὲ τοιάδε·

     «Ὀδυσσεὺς Καλυψοῖ χαίρειν. 

Ἴσθι με, ὡς τὰ πρῶτα ἐξέπλευσα παρὰ σοῦ τὴν σχεδίαν κατασκευασάμενος, ναυαγίᾳ χρησάμενον μόλις ὑπὸ Λευκοθέας διασωθῆναι εἰς τὴν τῶν Φαιάκων χώραν, ὑφ᾽ ὧν ἐς τὴν οἰκείαν ἀποπεμφθεὶς κατέλαβον πολλοὺς τῆς γυναικὸς μνηστῆρας ἐν τοῖς ἡμετέροις τρυφῶντας· ἀποκτείνας δὲ ἅπαντας ὑπὸ Τηλεγόνου ὕστερον τοῦ ἐκ Κίρκης μοι γενομένου ἀνῃρέθην, καὶ νῦν εἰμι ἐν τῇ Μακάρων νήσῳ πάνυ μετανοῶν ἐπὶ τῷ καταλιπεῖν τὴν παρὰ σοὶ δίαιταν καὶ τὴν ὑπὸ σοῦ προτεινομένην ἀθανασίαν. ἢν οὖν καιροῦ λάβωμαι, ἀποδρὰς ἀφίξομαι πρὸς σέ.» 

      ταῦτα μὲν ἐδήλου ἡ ἐπιστολή, καὶ περὶ ἡμῶν, ὅπως ξενισθῶμεν.

  ἐμείναμεν: ao. of μένω, “we stayed”

  εὐωχούμενοι: pr. part. pas. of εὐωχέω, “being feasted”

  βροντῆς καταρραγείσης: ao. part. gen. s. f. of κατα-ῥήγνυμι, gen. abs., “thunder cracking”

  ἀνήχθημεν: ao. pas. of ἀνα-ἄγω, “we put to sea”

  ἐπισιτισάμενοι: ao. part. of ἐπι-σιτίζω, “having (first) laid in supplies”

  They arrive in Ogygia, the island of Calypso (cf. Odyssey 5), where Odysseus᾽ letter is delivered.

  τριταῖοι: used with verbs so as to agree with the subject, “on the third day”

  προσσχόντες: ao. part. of προσ-ἔχω, “having touched land”

  τὰ γεγραμμένα: perf. part. of γράφω, “what was written”

  ἴσθι: imperative of οἶδα

  ὡς τὰ πρῶτα: “as soon as I sailed away”

  κατασκευασάμενος: perf. part of κατα-σκευάζω, “having equipped”

  ναυαγίᾳ χρησάμενον: “having suffered a shipwreck”

  ὑπὸ Λευκοθέας: “by Leukothea,” who saves Odysseus to shore in the Odyssey.

  με...διασωθῆναι: ao. inf. of δια-σῷζω, in ind. st. after ἴσθι: "Know that I was saved..."

  ὑφ᾽ ὧν: gen. of agent, “by whom,” i.e. the Phaeacians

  ἀποπεμφθεὶς: ao. part. pas. of ἀπο-πέμπω, “having been sent home”

  κατέλαβον: ao. of καταλαμβάνω, “I came upon”

  τρυφῶντας: pr. part. of τρυφάω, “living luxuriously”

  ἀποκτείνας: ao. part. of ἀπο-κτείνω, “having killed”

  ὑπὸ Τηλεγόνου: gen. of agent, “at the hands of Telegonus”

  τοῦ (sc. υἱοῦ) ἐκ Κίρκης: T. was Odysseus᾽ son by Circe, with whom Odysseus dallied for a year

  ἀνῃρέθην: ao. pas. of ἀνα-αἱρέω, “I was killed”

  μετανοῶν: pr. part. of μετα-νοέω, “regretting”

  ἐπὶ τῷ καταλιπεῖν: articular inf., “about leaving”

  ὑπὸ σοῦ: “by you”

  προτεινομένην: pr. part. of προτείνω, “being offered,”  Calypso had promised Odysseus immortality if he stayed with her.

  ἢν (= ἐὰν) λάβωμαι: ao. subj. of λαμβάνω in fut. more vivid cond., “if I get an opportunity”

  ἀποδρὰς: ao. part. of ἀπο-διδράσκω, “escaping”

  ἀφίξομαι: fut. of ἀφικνέομαι, “I will arrive”

  ἐδήλου: impf. 3 s. of δηλόω, “the letter made clear”

  ὅπως ξενισθῶμεν: ao. pas. subj. of ξενίζω in a purpose clause after ἐδήλου, where we would expect the optative, “that we be entertained”

  καθεύδω: lie down to sleep, sleep

  εὐωχέω: treat or feed well, entertain sumptuously

  ἄφνω: suddenly, unawares 

  βροντή, ἡ: thunder

  καταρρήγνυμι: break down

  ἀνεγείρω: wake up, rouse

  ἀναθρῴσκω: spring forward

  ἀνάγω: lead up

  ἐπισιτίζομαι: furnish oneself with food or provender

  τριταῖος, -α, -ον: on the third day

  ἐκεῖθεν: from that place, thence

  Ὠγύγιος, -α, -ον: Ogygian

  προσέχω: hold to

  ἀποβαίνω: go away, step off

  ἐπιστολή, ἡ: a message, letter

  ἀναγινώσκω: know well, read

  Καλυψώ: Calypso

  ἐκπλέω: sail out, sail away, weigh anchor

  σχεδία, ἡ: a raft, float

  ναυαγία, ἡ: shipwreck

  μόλις: scarcely

  Λευκοθέα, ἡ: the white goddess

  Φαίαξ, ακος: a Phaeacian

  ἀποπέμπω: send off or away, dismiss

  μνηστήρ, -ῆρος, ὁ: a wooer, suitor

  τρυφάω: live luxuriously

  Κίρκη, ἡ: Circe

  μετανοέω: change one's mind or purpose

  καταλείπω: leave behind

  δίαιτα, ἡ: a way of living, mode of life

  προτείνω: stretch out before, hold before

  ἀθανασία, ἡ: immortality

  ἀποδιδράσκω: run away or off, escape

  ἐπιστολή, ἡ: a message

  ξενίζω: receive or entertain strangers, receive as a guest

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation