συλλαβόντες οὖν τοὺς νενικημένους καὶ δήσαντες ἀπέπεμψαν ἔτι μᾶλλον κολασθησομένους. ἔγραψεν δὲ καὶ ταύτην τὴν μάχην Ὅμηρος καὶ ἀπιόντι μοι ἔδωκεν τὰ βιβλία κομίζειν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώποις· ἀλλ᾽ ὕστερον καὶ ταῦτα μετὰ τῶν ἄλλων ἀπωλέσαμεν. ἦν δὲ ἡ ἀρχὴ τοῦ ποιήματος αὕτη,

     «Νῦν δέ μοι ἔννεπε, Μοῦσα, μάχην νεκύων ἡρώων.»

      τότε δ᾽ οὖν κυάμους ἑψήσαντες, ὥσπερ παρ᾽ αὐτοῖς νόμος ἐπειδὰν πόλεμον κατορθώσωσιν, εἱστιῶντο τὰ ἐπινίκια καὶ ἑορτὴν μεγάλην ἦγον· μόνος δὲ αὐτῆς οὐ μετεῖχε Πυθαγόρας, ἀλλ᾽ ἄσιτος πόρρω ἐκαθέζετο μυσαττόμενος τὴν κυαμοφαγίαν.

  συλλαβόντες: ao. part. nom. pl. of συλλαμβάνω, “arresting”

  νενικημένους: perf. part. acc. pl. of νικάω, “the conquered”

  κολασθησομένους: fut. part. pas. acc. pl. of κολάζω showing purpose, “in order to punish”

  ἀπιόντι: pr. part. dat. s. of ἀπο-ἔρχομαι, modifying μοι, “as I was leaving”

  ἔδωκεν: ao. of δίδωμι, “he gave”

  κομίζειν:  inf. of purpose “to provide”

  ἀπωλέσαμεν: ao. of ἀπόλλυμι, “we lost it”

  ἔννεπε: imperative, “sing” (cf. the first line of the Odyssey: ἀνδρὰ μοι ἔννεπε, Μοῦσα)

  ἑψήσαντες: ao. part. of ἕψω, “having cooked”

  ἐπειδὰν...κατορθώσωσιν: subj. of κατα-ὀρθόω general temporal clause, “whenever they win”

  εἱστιῶντο: impf. of ἑστιάω, “they were celebrating”

  οὐ μετεῖχε: impf. of μετα-ἔχω, “would not partake in”

  μυσαττόμενος: pr. part. of μυσάσσω, “being disgusted”

  κυαμοφαγίαν: “legume-eating.” Pythagoras famously refused to eat beans.

  συλλαμβάνω: collect, gather together

  ἀποπέμπω: send off or away, to dismiss

  κολάζω: punish

  βιβλίον, τό: a paper, scroll, letter

  ποίημα, -ατος, τό: something made, a poem

  ἐνέπω: tell, relate, describe

  Μοῦσα, -ης, ἡ: the Muse

  νέκυς, -υος, ὁ: a corpse, corse

  ἥρως, ὁ: a hero, warrior

  κύαμος, ὁ: a bean

  ἕψω: boil, cook

  κατορθόω: set upright, erect

  ἐπινίκιος, -ον: of victory, triumphal

  ἑορτή, ἡ: a feast or festival, holiday

  μετέχω: partake of, enjoy a share of

  Πυθαγόρας: Pythagoras

  ἄσιτος, -ον: without food, fasting

  πόρρω: forwards, onwards, further

  καθέζομαι: sit down

  μυσάττομαι: feel disgust at

  κυαμοφαγία, ἡ: the eating of beans, bean-diet

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-24