2.24

συλλαβόντες οὖν τοὺς νενικημένους καὶ δήσαντες ἀπέπεμψαν ἔτι μᾶλλον κολασθησομένους. ἔγραψεν δὲ καὶ ταύτην τὴν μάχην Ὅμηρος καὶ ἀπιόντι μοι ἔδωκεν τὰ βιβλία κομίζειν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώποις· ἀλλ᾽ ὕστερον καὶ ταῦτα μετὰ τῶν ἄλλων ἀπωλέσαμεν. ἦν δὲ ἡ ἀρχὴ τοῦ ποιήματος αὕτη,

     «Νῦν δέ μοι ἔννεπε, Μοῦσα, μάχην νεκύων ἡρώων.»

      τότε δ᾽ οὖν κυάμους ἑψήσαντες, ὥσπερ παρ᾽ αὐτοῖς νόμος ἐπειδὰν πόλεμον κατορθώσωσιν, εἱστιῶντο τὰ ἐπινίκια καὶ ἑορτὴν μεγάλην ἦγον· μόνος δὲ αὐτῆς οὐ μετεῖχε Πυθαγόρας, ἀλλ᾽ ἄσιτος πόρρω ἐκαθέζετο μυσαττόμενος τὴν κυαμοφαγίαν.

συλλαβόντες: ao. part. nom. pl. of συλλαμβάνω, “arresting”

νενικημένους: perf. part. acc. pl. of νικάω, “the conquered”

κολασθησομένους: fut. part. pas. acc. pl. of κολάζω showing purpose, “in order to punish”

ἀπιόντι: pr. part. dat. s. of ἀπο-ἔρχομαι, modifying μοι, “as I was leaving”

ἔδωκεν: ao. of δίδωμι, “he gave”

κομίζειν:  inf. of purpose “to provide”

ἀπωλέσαμεν: ao. of ἀπόλλυμι, “we lost it”

ἔννεπε: imperative, “sing” (cf. the first line of the Odyssey: ἀνδρὰ μοι ἔννεπε, Μοῦσα)

ἑψήσαντες: ao. part. of ἕψω, “having cooked”

ἐπειδὰν...κατορθώσωσιν: subj. of κατα-ὀρθόω general temporal clause, “whenever they win”

εἱστιῶντο: impf. of ἑστιάω, “they were celebrating”

οὐ μετεῖχε: impf. of μετα-ἔχω, “would not partake in”

μυσαττόμενος: pr. part. of μυσάσσω, “being disgusted”

κυαμοφαγίαν: “legume-eating.” Pythagoras famously refused to eat beans.

συλλαμβάνω: collect, gather together

ἀποπέμπω: send off or away, to dismiss

κολάζω: punish

βιβλίον, τό: a paper, scroll, letter

ποίημα, -ατος, τό: something made, a poem

ἐνέπω: tell, relate, describe

Μοῦσα, -ης, ἡ: the Muse

νέκυς, -υος, ὁ: a corpse, corse

ἥρως, ὁ: a hero, warrior

κύαμος, ὁ: a bean

ἕψω: boil, cook

κατορθόω: set upright, erect

ἐπινίκιος, -ον: of victory, triumphal

ἑορτή, ἡ: a feast or festival, holiday

μετέχω: partake of, enjoy a share of

Πυθαγόρας: Pythagoras

ἄσιτος, -ον: without food, fasting

πόρρω: forwards, onwards, further

καθέζομαι: sit down

μυσάττομαι: feel disgust at

κυαμοφαγία, ἡ: the eating of beans, bean-diet

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation