2.19

Οὗτοι μὲν οὖν ἦσαν οἱ ἀξιολογώτατοι τῶν παρόντων. τιμῶσι δὲ μάλιστα τὸν Ἀχιλλέα καὶ μετὰ τοῦτον Θησέα. περὶ δὲ συνουσίας καὶ ἀφροδισίων οὕτω φρονοῦσιν· μίσγονται μὲν ἀναφανδὸν πάντων ὁρώντων καὶ γυναιξὶ καὶ ἄρρεσι, καὶ οὐδαμῶς τοῦτο αὐτοῖς αἰσχρὸν δοκεῖ· μόνος δὲ Σωκράτης διώμνυτο ἦ μὴν καθαρῶς πλησιάζειν τοῖς νέοις· καὶ μέντοι πάντες αὐτοῦ ἐπιορκεῖν κατεγίνωσκον· πολλάκις γοῦν ὁ μὲν Ὑάκινθος ἢ ὁ Νάρκισσος ὠμολόγουν, ἐκεῖνος δὲ ἠρνεῖτο. αἱ δὲ γυναῖκές εἰσι πᾶσι κοιναὶ καὶ οὐδεὶς φθονεῖ τῷ πλησίον, ἀλλ᾽ εἰσὶ περὶ τοῦτο μάλιστα Πλατωνικώτατοι· καὶ οἱ παῖδες δὲ παρέχουσι τοῖς βουλομένοις οὐδὲν ἀντιλέγοντες.

  περὶ δὲ συνουσίας καὶ ἀφροδισίων: “with regard to sex”

  ἀναφανδὸν: adv., “openly”

  πάντων ὁρώντων: gen abs., “with everyone looking”

  διώμνυτο: impf. of δια-ὄμνυμι, “he swore”

  ἦ μὴν: prefacing a strong oath, “verily”

  πλησιάζειν: inf. ind. st. after διώμνυτο, “that he approached”

  καὶ μέντοι: “and of course”

  κατεγίνωσκον: impf. of κατα-γινώσκω, “recognized”

  πολλάκις γοῦν: “many times, in fact”

  ἠρνεῖτο: impf. of ἀρνέομαι: “he kept on denying”

  τῷ πλησίον: “his neighbor”

  Πλατωνικώτατοι: “very Platonic.” In the Republic, Plato recommended having wives in common.

  τοῖς βουλομένοις: “to whomever wishes”

  ἀξιόλογος, -ον: worthy of mention, noteworthy

  Ἀχιλλεύς: Achilles

  Θησεύς, ὁ: Theseus

  συνουσία, ἡ: a being with, intercourse

  ἀφροδίσιος: belonging to Aphrodite, sex

  ἀναφανδόν: visibly, openly

  ἄρσην, ὁ: male

  οὐδαμῶς: in no wise

  Σωκράτης, ὁ: Socrates

  διόμνυμι: swear solemnly, declare on oath that

  καθαρός: clear of dirt, clean, spotless, unsoiled

  πλησιάζω: bring near

  ἐπιορκέω: swear falsely, forswear oneself

  καταγινώσκω: remark, discover

  Ὑάκινθος, ὁ: Hyacinthus

  ἀρνέομαι: deny, disown

  φθονέω: bear ill-will or malice, be envious or jealous

  Πλατωνικός: of Plato

  ἀντιλέγω: speak against, contradict

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation