2.19

Οὗτοι μὲν οὖν ἦσαν οἱ ἀξιολογώτατοι τῶν παρόντων. τιμῶσι δὲ μάλιστα τὸν Ἀχιλλέα καὶ μετὰ τοῦτον Θησέα. περὶ δὲ συνουσίας καὶ ἀφροδισίων οὕτω φρονοῦσιν· μίσγονται μὲν ἀναφανδὸν πάντων ὁρώντων καὶ γυναιξὶ καὶ ἄρρεσι, καὶ οὐδαμῶς τοῦτο αὐτοῖς αἰσχρὸν δοκεῖ· μόνος δὲ Σωκράτης διώμνυτο ἦ μὴν καθαρῶς πλησιάζειν τοῖς νέοις· καὶ μέντοι πάντες αὐτοῦ ἐπιορκεῖν κατεγίνωσκον· πολλάκις γοῦν ὁ μὲν Ὑάκινθος ἢ ὁ Νάρκισσος ὠμολόγουν, ἐκεῖνος δὲ ἠρνεῖτο. αἱ δὲ γυναῖκές εἰσι πᾶσι κοιναὶ καὶ οὐδεὶς φθονεῖ τῷ πλησίον, ἀλλ᾽ εἰσὶ περὶ τοῦτο μάλιστα Πλατωνικώτατοι· καὶ οἱ παῖδες δὲ παρέχουσι τοῖς βουλομένοις οὐδὲν ἀντιλέγοντες.

περὶ δὲ συνουσίας καὶ ἀφροδισίων: “with regard to sex”

ἀναφανδὸν: adv., “openly”

πάντων ὁρώντων: gen abs., “with everyone looking”

διώμνυτο: impf. of δια-ὄμνυμι, “he swore”

ἦ μὴν: prefacing a strong oath, “verily”

πλησιάζειν: inf. ind. st. after διώμνυτο, “that he approached”

καὶ μέντοι: “and of course”

κατεγίνωσκον: impf. of κατα-γινώσκω, “recognized”

πολλάκις γοῦν: “many times, in fact”

ἠρνεῖτο: impf. of ἀρνέομαι: “he kept on denying”

τῷ πλησίον: “his neighbor”

Πλατωνικώτατοι: “very Platonic.” In the Republic, Plato recommended having wives in common.

τοῖς βουλομένοις: “to whomever wishes”

ἀξιόλογος, -ον: worthy of mention, noteworthy

Ἀχιλλεύς: Achilles

Θησεύς, ὁ: Theseus

συνουσία, ἡ: a being with, intercourse

ἀφροδίσιος: belonging to Aphrodite, sex

ἀναφανδόν: visibly, openly

ἄρσην, ὁ: male

οὐδαμῶς: in no wise

Σωκράτης, ὁ: Socrates

διόμνυμι: swear solemnly, declare on oath that

καθαρός: clear of dirt, clean, spotless, unsoiled

πλησιάζω: bring near

ἐπιορκέω: swear falsely, forswear oneself

καταγινώσκω: remark, discover

Ὑάκινθος, ὁ: Hyacinthus

ἀρνέομαι: deny, disown

φθονέω: bear ill-will or malice, be envious or jealous

Πλατωνικός: of Plato

ἀντιλέγω: speak against, contradict

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation