2.2

Τῇ δὲ ἐπιούσῃ τὸ μὲν ἤδη τεθνήκει, ἡμεῖς δὲ ἀνελκύσαντες τὸ πλοῖον καὶ διὰ τῶν ἀραιωμάτων διαγαγόντες καὶ ἐκ τῶν ὀδόντων ἐξάψαντες ἠρέμα καθήκαμεν ἐς τὴν θάλατταν· ἐπαναβάντες δὲ ἐπὶ τὰ νῶτα καὶ θύσαντες τῷ Ποσειδῶνι αὐτοῦ παρὰ τὸ τρόπαιον ἡμέρας τε τρεῖς ἐπαυλισάμενοι - νηνεμία γὰρ ἦν - τῇ τετάρτῃ ἀπεπλεύσαμεν. ἔνθα δὴ πολλοῖς τῶν ἐκ τῆς ναυμαχίας νεκροῖς ἀπηντῶμεν καὶ προσωκέλλομεν, καὶ τὰ σώματα καταμετροῦντες ἐθαυμάζομεν. καὶ ἡμέρας μέν τινας ἐπλέομεν εὐκράτῳ ἀέρι χρώμενοι, ἔπειτα βορέου σφοδροῦ πνεύσαντος μέγα κρύος ἐγένετο, καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ πᾶν ἐπάγη         τὸ πέλαγος, οὐκ ἐπιπολῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐς βάθος ὅσον ἕξ ὀργυιάς, ὥστε καὶ ἀποβάντας διαθεῖν ἐπὶ τοῦ κρυστάλλου. ἐπιμένοντος δὲ τοῦ πνεύματος φέρειν οὐ δυνάμενοι τοιόνδε τι ἐπενοήσαμεν - ὁ δὲ τὴν γνώμην ἀποφηνάμενος ἦν ὁ Σκίνθαρος - σκάψαντες γὰρ ἐν τῷ ὕδατι σπήλαιον μέγιστον ἐν τούτῳ ἐμείναμεν ἡμέρας τριάκοντα, πῦρ ἀνακαίοντες καὶ σιτούμενοι τοὺς ἰχθῦς· εὑρίσκομεν δὲ αὐτοὺς ἀνορύττοντες. ἐπεὶ δὲ ἤδη ἐπέλειπε τὰ ἐπιτήδεια, προελθόντες καὶ τὴν ναῦν πεπηγυῖαν ἀνασπάσαντες καὶ πετάσαντες τὴν ὀθόνην ἐσυρόμεθα ὥσπερ πλέοντες λείως καὶ προσηνῶς ἐπὶ τοῦ πάγου διολισθάνοντες. ἡμέρᾳ δὲ πέμπτῃ ἀλέα τε ἦν ἤδη καὶ ὁ πάγος ἐλύετο καὶ ὕδωρ πάντα αὖθις ἐγίνετο.

τῇ δὲ ἐπιούσῃ (sc. ἡμέρᾳ): “next day”

τὸ μὲν: “while the whale...”

ἐτεθνήκει: plupf. of θνῄσκω, “had died”

ἀνελκύσαντες: ao. part of ἀνακλύζω, “having dragged”

διαγαγόντες: ao. part. of δια-ἄγω, “having led through”

ἐξάψαντες: ao. part. of ἐξάπτω, “having tied”

καθήκαμεν: perf. of κατα-ἵημι, “we lowered”

ἐπαναβάντες; ao. part. of ἐπι-ανα-βαίνω, “getting up on”

ἀπηντῶμεν: impf. of ἀπο-αντάω, “we encountered”

προσωκέλλομεν: impf. of προσ-οκελλω, “we ran (a ship) onto” 

εὐκράτῳ ἀέρι χρώμενοι: “using a moderate breeze”

πνεύσαντος: ao. part. gen. s. of πνέω, gen. abs. “north wind blowing”

ἐγένετο: ao. of γίνομαι, “arose”

ἐπάγη: ao. pas. of πήγνυμι, “was made fast”

οὐκ ἐπιπολῆς μόνον: “not just the surface”

ὥστε...διαθεῖν: pr. inf. of δια-θέω, result clause, “so that we could even run”

ἐπιμένοντος δὲ τοῦ πνεύματος: gen. abs., “the wind holding”

ἐπενοήσαμεν: ao. of ἐπι-νοέω, “we devised”

ὁ ἀποφηνάμενος: ao. part. of ἀποφαίνομαι, “the one who proposed”

σκάψαντες: ao. part. of σκάπτω, “having dug”

ἐμείναμεν: ao. of μένω, “we remained”

ἀνορύττοντες: pr. part. of ἀπορύττω, used instrumentally, “by digging”

ἐπέλειπε: impf. of ἐπι-λείπω, “began running out”

προελθόντες: ao. of προ-ἔρχομαι, “having advanced”

πεπηγυῖαν: perf. part. acc. s. of πήγνυμι modifying ναῦν, “frozen”

ἀνασπάσαντες: ao. part. of ἀνασπάω, “having pulled up (onto shore)”

πετάσαντες: ao. part. of πετάννυμι, “having spread out”

διολισθάνοντες: pr. part. of διολισθάνω, “gliding”

ἐλύετο: impf. pas. of λύω, “melted”

ἀνέλκω: draw up

πλοῖον, τό: a floating vessel, a ship, vessel

ἀραίωμα, -ατος, τό: interstice, crevice, chink

διάγω: carry over or across

ὀδών, όντος, ὁ: tooth

ἐξάπτω: fasten from

ἠρέμα: gently, softly

καθίημι: send down, let fall

ἐπαναβαίνω: get up on, mount

νῶτον, τό: the back

Ποσειδῶν, -ῶνος, ὁ: Poseidon

τρόπαιον, τό: a trophy

ἐπαυλίζομαι: encamp on the field

νηνεμία, ἡ: stillness in the air, a calm

ἀποπλέω: sail away, sail off

ναυμαχία, ἡ: a sea-fight

νεκρός, ὁ: corpse

ἀπαντάω: meet

προσοκέλλω: run

καταμετρέω: measure out to

εὔκρατος, -ον: well-mixed, temperate

ἀήρ: air

βορέας, -ου, ὁ: wind from the mountains

σφοδρός , ά, όν: violent, excessive

πνέω: blow

κρύος, -εος, τό: icy cold, chill, frost

πήγνυμι: make fast

πέλαγος, -εος, τό: the sea

ἐπιπολή, ἡ: a surface

βάθος: depth or height

ὄργυια, ῆς, ἡ: the length of the outstretched arms

διαθέω: run about

κρύσταλλος, ὁ: ice

ἐπιμένω: stay on, tarry

ἐπινοέω: think on or of, contrive

ἀποφαίνω: show forth, display, produce

σκάπτω: dig, delve

σπήλαιον, τό: a grotto, cave, cavern

ἀνακαίω: light up

σιτέομαι: take food, eat

ἰχθῦς, -ύος, ὁ: a fish

ἀνορύττω: dig up

ἐπιλείπω: leave behind

ἐπιτήδειος, -α, -ον, -έη, -εον: made for an end or purpose

προέρχομαι: go forward, go on, advance

πήγνυμι: make fast

ἀνασπάω: draw up, pull up

πετάννυμι: spread out

ὀθόνη, ἡ: fine linen

σύρω: draw, drag

λεῖος, -α, -ον: smooth, plain

προσηνής, -ές: soft, gentle, kindly

πάγος, ὁ: that which is fixed or firmly set

διολισθάνω: slip through, to give the slip to

ἀλέα, ἡ: an escape

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation