Τῇ δὲ ἐπιούσῃ τὸ μὲν ἤδη τεθνήκει, ἡμεῖς δὲ ἀνελκύσαντες τὸ πλοῖον καὶ διὰ τῶν ἀραιωμάτων διαγαγόντες καὶ ἐκ τῶν ὀδόντων ἐξάψαντες ἠρέμα καθήκαμεν ἐς τὴν θάλατταν· ἐπαναβάντες δὲ ἐπὶ τὰ νῶτα καὶ θύσαντες τῷ Ποσειδῶνι αὐτοῦ παρὰ τὸ τρόπαιον ἡμέρας τε τρεῖς ἐπαυλισάμενοι - νηνεμία γὰρ ἦν - τῇ τετάρτῃ ἀπεπλεύσαμεν. ἔνθα δὴ πολλοῖς τῶν ἐκ τῆς ναυμαχίας νεκροῖς ἀπηντῶμεν καὶ προσωκέλλομεν, καὶ τὰ σώματα καταμετροῦντες ἐθαυμάζομεν. καὶ ἡμέρας μέν τινας ἐπλέομεν εὐκράτῳ ἀέρι χρώμενοι, ἔπειτα βορέου σφοδροῦ πνεύσαντος μέγα κρύος ἐγένετο, καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ πᾶν ἐπάγη         τὸ πέλαγος, οὐκ ἐπιπολῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐς βάθος ὅσον ἕξ ὀργυιάς, ὥστε καὶ ἀποβάντας διαθεῖν ἐπὶ τοῦ κρυστάλλου. ἐπιμένοντος δὲ τοῦ πνεύματος φέρειν οὐ δυνάμενοι τοιόνδε τι ἐπενοήσαμεν - ὁ δὲ τὴν γνώμην ἀποφηνάμενος ἦν ὁ Σκίνθαρος - σκάψαντες γὰρ ἐν τῷ ὕδατι σπήλαιον μέγιστον ἐν τούτῳ ἐμείναμεν ἡμέρας τριάκοντα, πῦρ ἀνακαίοντες καὶ σιτούμενοι τοὺς ἰχθῦς· εὑρίσκομεν δὲ αὐτοὺς ἀνορύττοντες. ἐπεὶ δὲ ἤδη ἐπέλειπε τὰ ἐπιτήδεια, προελθόντες καὶ τὴν ναῦν πεπηγυῖαν ἀνασπάσαντες καὶ πετάσαντες τὴν ὀθόνην ἐσυρόμεθα ὥσπερ πλέοντες λείως καὶ προσηνῶς ἐπὶ τοῦ πάγου διολισθάνοντες. ἡμέρᾳ δὲ πέμπτῃ ἀλέα τε ἦν ἤδη καὶ ὁ πάγος ἐλύετο καὶ ὕδωρ πάντα αὖθις ἐγίνετο.

  τῇ δὲ ἐπιούσῃ (sc. ἡμέρᾳ): “next day”

  τὸ μὲν: “while the whale...”

  ἐτεθνήκει: plupf. of θνῄσκω, “had died”

  ἀνελκύσαντες: ao. part of ἀνακλύζω, “having dragged”

  διαγαγόντες: ao. part. of δια-ἄγω, “having led through”

  ἐξάψαντες: ao. part. of ἐξάπτω, “having tied”

  καθήκαμεν: perf. of κατα-ἵημι, “we lowered”

  ἐπαναβάντες; ao. part. of ἐπι-ανα-βαίνω, “getting up on”

  ἀπηντῶμεν: impf. of ἀπο-αντάω, “we encountered”

  προσωκέλλομεν: impf. of προσ-οκελλω, “we ran (a ship) onto” 

  εὐκράτῳ ἀέρι χρώμενοι: “using a moderate breeze”

  πνεύσαντος: ao. part. gen. s. of πνέω, gen. abs. “north wind blowing”

  ἐγένετο: ao. of γίνομαι, “arose”

  ἐπάγη: ao. pas. of πήγνυμι, “was made fast”

  οὐκ ἐπιπολῆς μόνον: “not just the surface”

  ὥστε...διαθεῖν: pr. inf. of δια-θέω, result clause, “so that we could even run”

  ἐπιμένοντος δὲ τοῦ πνεύματος: gen. abs., “the wind holding”

  ἐπενοήσαμεν: ao. of ἐπι-νοέω, “we devised”

  ὁ ἀποφηνάμενος: ao. part. of ἀποφαίνομαι, “the one who proposed”

  σκάψαντες: ao. part. of σκάπτω, “having dug”

  ἐμείναμεν: ao. of μένω, “we remained”

  ἀνορύττοντες: pr. part. of ἀπορύττω, used instrumentally, “by digging”

  ἐπέλειπε: impf. of ἐπι-λείπω, “began running out”

  προελθόντες: ao. of προ-ἔρχομαι, “having advanced”

  πεπηγυῖαν: perf. part. acc. s. of πήγνυμι modifying ναῦν, “frozen”

  ἀνασπάσαντες: ao. part. of ἀνασπάω, “having pulled up (onto shore)”

  πετάσαντες: ao. part. of πετάννυμι, “having spread out”

  διολισθάνοντες: pr. part. of διολισθάνω, “gliding”

  ἐλύετο: impf. pas. of λύω, “melted”

  ἀνέλκω: draw up

  πλοῖον, τό: a floating vessel, a ship, vessel

  ἀραίωμα, -ατος, τό: interstice, crevice, chink

  διάγω: carry over or across

  ὀδών, όντος, ὁ: tooth

  ἐξάπτω: fasten from

  ἠρέμα: gently, softly

  καθίημι: send down, let fall

  ἐπαναβαίνω: get up on, mount

  νῶτον, τό: the back

  Ποσειδῶν, -ῶνος, ὁ: Poseidon

  τρόπαιον, τό: a trophy

  ἐπαυλίζομαι: encamp on the field

  νηνεμία, ἡ: stillness in the air, a calm

  ἀποπλέω: sail away, sail off

  ναυμαχία, ἡ: a sea-fight

  νεκρός, ὁ: corpse

  ἀπαντάω: meet

  προσοκέλλω: run

  καταμετρέω: measure out to

  εὔκρατος, -ον: well-mixed, temperate

  ἀήρ: air

  βορέας, -ου, ὁ: wind from the mountains

  σφοδρός , ά, όν: violent, excessive

  πνέω: blow

  κρύος, -εος, τό: icy cold, chill, frost

  πήγνυμι: make fast

  πέλαγος, -εος, τό: the sea

  ἐπιπολή, ἡ: a surface

  βάθος: depth or height

  ὄργυια, ῆς, ἡ: the length of the outstretched arms

  διαθέω: run about

  κρύσταλλος, ὁ: ice

  ἐπιμένω: stay on, tarry

  ἐπινοέω: think on or of, contrive

  ἀποφαίνω: show forth, display, produce

  σκάπτω: dig, delve

  σπήλαιον, τό: a grotto, cave, cavern

  ἀνακαίω: light up

  σιτέομαι: take food, eat

  ἰχθῦς, -ύος, ὁ: a fish

  ἀνορύττω: dig up

  ἐπιλείπω: leave behind

  ἐπιτήδειος, -α, -ον, -έη, -εον: made for an end or purpose

  προέρχομαι: go forward, go on, advance

  πήγνυμι: make fast

  ἀνασπάω: draw up, pull up

  πετάννυμι: spread out

  ὀθόνη, ἡ: fine linen

  σύρω: draw, drag

  λεῖος, -α, -ον: smooth, plain

  προσηνής, -ές: soft, gentle, kindly

  πάγος, ὁ: that which is fixed or firmly set

  διολισθάνω: slip through, to give the slip to

  ἀλέα, ἡ: an escape

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-2