οὔπω δὲ πεντακοσίους σταδίους διελθόντες εἴδομεν ὕλην μεγίστην καὶ λάσιον πιτύων καὶ κυπαρίττων. καὶ ἡμεῖς μὲν εἰκάσαμεν ἤπειρον εἶναι· τὸ δ᾽ ἦν πέλαγος ἄβυσσον ἀρρίζοις δένδροις καταπεφυτευμένον· εἱστήκει δὲ τὰ δένδρα ὅμως ἀκίνητα, ὀρθὰ καθάπερ ἐπιπλέοντα. πλησιάσαντες οὖν καὶ τὸ πᾶν κατανοήσαντες ἐν ἀπόρῳ εἰχόμεθα τί χρὴ δρᾶν· οὔτε γὰρ διὰ τῶν δένδρων πλεῖν δυνατὸν ἦν - πυκνὰ γὰρ καὶ προσεχῆ ὑπῆρχεν - οὔτε ἀναστρέφειν ἐδόκει ῥᾴδιον· ἐγὼ δὲ ἀνελθὼν ἐπὶ τὸ μέγιστον δένδρον ἀπεσκόπουν τὰ ἐπέκεινα ὅπως ἔχοι, καὶ ἑώρων ἐπὶ σταδίους μὲν πεντήκοντα ἢ ὀλίγῳ πλείους τὴν ὕλην οὖσαν, ἔπειτα δὲ αὖθις ἕτερον ὠκεανὸν ἐκδεχόμενον. καὶ δὴ ἐδόκει ἡμῖν ἀναθεμένους τὴν ναῦν ἐπὶ τὴν κόμην τῶν δένδρων - πυκνὴ δὲ ἦν - ὑπερβιβάσαι, εἰ δυναίμεθα, εἰς τὴν θάλατταν τὴν ἑτέραν· καὶ οὕτως ἐποιοῦμεν. ἐκδήσαντες γὰρ αὐτὴν κάλῳ μεγάλῳ καὶ ἀνελθόντες ἐπὶ τὰ δένδρα μόλις ἀνιμησάμεθα, καὶ θέντες ἐπὶ τῶν κλάδων, πετάσαντες τὰ ἱστία καθάπερ ἐν θαλάττῃ ἐπλέομεν τοῦ ἀνέμου προωθοῦντος ἐπισυρόμενοι· ἔνθα δὴ καὶ τὸ Ἀντιμάχου τοῦ ποιητοῦ ἔπος ἐπεισῆλθέ με - φησὶν γάρ που κἀκεῖνος·

«Τοῖσιν δ᾽ ὑλήεντα διὰ πλόον ἐρχομένοισιν.»

  διελθόντες: ao. part. of δια-ἔρχομαι, “having gone on”

  εἴδομεν: ao. of ὁράω, "we saw"

  πιτύων καὶ κυπαρίττων: gen. pl., “of pine trees and cypresses”

  εἰκάσαμεν ἤπειρον εἶναι: “we surmised that it was a continent”

  τὸ δ᾽ ἦν: “but it was”

  καταπεφυτευμένον: perf. part. pas. of κατα-φυτεύω, “completely overgrown”

  εἱστήκει: plupf. of ἵστημι, “they stood up”

  πλησιάσαντες: ao. part. of πλησιάζω, “having drawn near”

  κατανοήσαντες: ao. part. of κατα-νοέω, “having realized”

  ἐν ἀπόρῳ εἰχόμεθα: “we were at a loss”

  τί χρὴ δρᾶν: ind. question, “what we should do”

  οὔτε πλεῖν δυνατὸν ἦν, οὔτε: “neither was it possible to sail, nor...”

  ἀνελθὼν: ao. part. of ἀνα-ἔρχομαι, “having climbed up”

  ἀπεσκόπουν: impf. of ἀπο-σκοπέω, “I looked around”

  ὅπως ἔχοι: pr. opt. in ind. quest. in sec. sequence, “how things were”

  ἑώρων: impf 1 s. of ὁράω, “I saw”

  τὴν ὕλην οὖσαν: ind. st. after ἑώρων, “that the forest was”

  ἐκδεχόμενον: pr. part. of ἐκ-δέχομαι, “coming next”

  ἀναθεμένους: ao. part. of ἀνα-τίθημι, modifying the acc. subject of ὑπερβιβάσαι, “having lifted”

  ὑπερβιβάσαι: ao. inf. of ὑπερβιβάζω after ἐδόκει ἡμῖν, “to make our way”

  εἰ δυναίμεθα: opt. in indef. past condition, “if we could”

  ἐκδήσαντες: ao. part. of ἐκ-δέω, “have tied”

  ἀνελθόντες: ao. part. of ἀνα-ἔρχομαι, “having climbed”

  ἀνιμησάμεθα: ao. of ἀνιμάω, “we drew here up”

  θέντες: ao. part. of τίθημι, "having placed”

  πετάσαντες: ao. part. of πετάννυμι, “have spread out”

  τοῦ ἀνέμου προωθοῦντος: pr. part. of προ-ωθέω, gen abs., “with the wind pushing us”

  ἐπισυρόμενοι: pr. part., “dragging”

  Ἀντιμάχου: Antimachus of Colophon, fl. 400 BC, author of an epic on Thebes.

  ἐπεισῆλθέ: ao. of ἐπι-εις-ἔρχομαι, “came to me”

  γάρ που: “for somewhere”

  πεντακόσιοι, -αι: five hundred

  διέρχομαι: to go through, pass through

  ὕλη, ἡ: a forest

  λάσιος, -ος, -ον: hairy, rough, shaggy, woolly

  πίτυς, υος, ἡ: the pine, stone pine

  κυπάριττος, ἡ: a cypress

  εἰκάζω: to make like, represent, portray

  ἤπειρος: terra-firma, the land

  πέλαγος, -εος, τό: the sea

  ἄβυσσος, -ον: bottomless, abyss

  ἄρριζος, -ον: without roots

  καταφυτεύω: to plant

  ἀκίνητος, -η, -ον: unmoved, motionless

  ἐπιπλέω: to sail upon or over

  πλησιάζω: to bring near

  κατανοέω: to observe well, to understand

  ἄπορος, -ον: without passage, without resource

  πυκνός: close, compact

  προσεχής, -ές: next to (each other)

  ἀναστρέφω: to turn upside down, upset

  ἀνέρχομαι: to go up to

  ἀποσκοπέω: to look away from

  ἐπέκεινα: on yonder side, beyond

  πεντήκοντα: fifty

  πλείον: more

  ὠκεανός, οῦ, ὁ: ocean

  ἐκδέχομαι: to take or receive from

  ἀνατίθημι: to put up

  κόμη, ἡ: the hair, hair of the head

  ὑπερβιβάζω: to carry over, transfer

  ἐκδέω: to bind so as to hang from, to fasten to or on

  κάλως, -ου, ὁ: a reefing rope

  ἀνέρχομαι: to go up

  μόλις: scarcely

  ἀνιμάω: to draw up

  κλάδος, ου: a young slip or shoot broken off

  πετάννυμι: to spread out

  ἱστίον, τό: any web, a sail

  ἄνεμος, ὁ: wind

  προωθέω: to push forward, push or urge on

  ἐπισύρω: to drag or trail after

  ἐπεισέρχομαι: to come in besides

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-42