2.42

οὔπω δὲ πεντακοσίους σταδίους διελθόντες εἴδομεν ὕλην μεγίστην καὶ λάσιον πιτύων καὶ κυπαρίττων. καὶ ἡμεῖς μὲν εἰκάσαμεν ἤπειρον εἶναι· τὸ δ᾽ ἦν πέλαγος ἄβυσσον ἀρρίζοις δένδροις καταπεφυτευμένον· εἱστήκει δὲ τὰ δένδρα ὅμως ἀκίνητα, ὀρθὰ καθάπερ ἐπιπλέοντα. πλησιάσαντες οὖν καὶ τὸ πᾶν κατανοήσαντες ἐν ἀπόρῳ εἰχόμεθα τί χρὴ δρᾶν· οὔτε γὰρ διὰ τῶν δένδρων πλεῖν δυνατὸν ἦν - πυκνὰ γὰρ καὶ προσεχῆ ὑπῆρχεν - οὔτε ἀναστρέφειν ἐδόκει ῥᾴδιον· ἐγὼ δὲ ἀνελθὼν ἐπὶ τὸ μέγιστον δένδρον ἀπεσκόπουν τὰ ἐπέκεινα ὅπως ἔχοι, καὶ ἑώρων ἐπὶ σταδίους μὲν πεντήκοντα ἢ ὀλίγῳ πλείους τὴν ὕλην οὖσαν, ἔπειτα δὲ αὖθις ἕτερον ὠκεανὸν ἐκδεχόμενον. καὶ δὴ ἐδόκει ἡμῖν ἀναθεμένους τὴν ναῦν ἐπὶ τὴν κόμην τῶν δένδρων - πυκνὴ δὲ ἦν - ὑπερβιβάσαι, εἰ δυναίμεθα, εἰς τὴν θάλατταν τὴν ἑτέραν· καὶ οὕτως ἐποιοῦμεν. ἐκδήσαντες γὰρ αὐτὴν κάλῳ μεγάλῳ καὶ ἀνελθόντες ἐπὶ τὰ δένδρα μόλις ἀνιμησάμεθα, καὶ θέντες ἐπὶ τῶν κλάδων, πετάσαντες τὰ ἱστία καθάπερ ἐν θαλάττῃ ἐπλέομεν τοῦ ἀνέμου προωθοῦντος ἐπισυρόμενοι· ἔνθα δὴ καὶ τὸ Ἀντιμάχου τοῦ ποιητοῦ ἔπος ἐπεισῆλθέ με - φησὶν γάρ που κἀκεῖνος·

«Τοῖσιν δ᾽ ὑλήεντα διὰ πλόον ἐρχομένοισιν.»

διελθόντες: ao. part. of δια-ἔρχομαι, “having gone on”

εἴδομεν: ao. of ὁράω, "we saw"

πιτύων καὶ κυπαρίττων: gen. pl., “of pine trees and cypresses”

εἰκάσαμεν ἤπειρον εἶναι: “we surmised that it was a continent”

τὸ δ᾽ ἦν: “but it was”

καταπεφυτευμένον: perf. part. pas. of κατα-φυτεύω, “completely overgrown”

εἱστήκει: plupf. of ἵστημι, “they stood up”

πλησιάσαντες: ao. part. of πλησιάζω, “having drawn near”

κατανοήσαντες: ao. part. of κατα-νοέω, “having realized”

ἐν ἀπόρῳ εἰχόμεθα: “we were at a loss”

τί χρὴ δρᾶν: ind. question, “what we should do”

οὔτε πλεῖν δυνατὸν ἦν, οὔτε: “neither was it possible to sail, nor...”

ἀνελθὼν: ao. part. of ἀνα-ἔρχομαι, “having climbed up”

ἀπεσκόπουν: impf. of ἀπο-σκοπέω, “I looked around”

ὅπως ἔχοι: pr. opt. in ind. quest. in sec. sequence, “how things were”

ἑώρων: impf 1 s. of ὁράω, “I saw”

τὴν ὕλην οὖσαν: ind. st. after ἑώρων, “that the forest was”

ἐκδεχόμενον: pr. part. of ἐκ-δέχομαι, “coming next”

ἀναθεμένους: ao. part. of ἀνα-τίθημι, modifying the acc. subject of ὑπερβιβάσαι, “having lifted”

ὑπερβιβάσαι: ao. inf. of ὑπερβιβάζω after ἐδόκει ἡμῖν, “to make our way”

εἰ δυναίμεθα: opt. in indef. past condition, “if we could”

ἐκδήσαντες: ao. part. of ἐκ-δέω, “have tied”

ἀνελθόντες: ao. part. of ἀνα-ἔρχομαι, “having climbed”

ἀνιμησάμεθα: ao. of ἀνιμάω, “we drew here up”

θέντες: ao. part. of τίθημι, "having placed”

πετάσαντες: ao. part. of πετάννυμι, “have spread out”

τοῦ ἀνέμου προωθοῦντος: pr. part. of προ-ωθέω, gen abs., “with the wind pushing us”

ἐπισυρόμενοι: pr. part., “dragging”

Ἀντιμάχου: Antimachus of Colophon, fl. 400 BC, author of an epic on Thebes.

ἐπεισῆλθέ: ao. of ἐπι-εις-ἔρχομαι, “came to me”

γάρ που: “for somewhere”

πεντακόσιοι, -αι: five hundred

διέρχομαι: to go through, pass through

ὕλη, ἡ: a forest

λάσιος, -ος, -ον: hairy, rough, shaggy, woolly

πίτυς, υος, ἡ: the pine, stone pine

κυπάριττος, ἡ: a cypress

εἰκάζω: to make like, represent, portray

ἤπειρος: terra-firma, the land

πέλαγος, -εος, τό: the sea

ἄβυσσος, -ον: bottomless, abyss

ἄρριζος, -ον: without roots

καταφυτεύω: to plant

ἀκίνητος, -η, -ον: unmoved, motionless

ἐπιπλέω: to sail upon or over

πλησιάζω: to bring near

κατανοέω: to observe well, to understand

ἄπορος, -ον: without passage, without resource

πυκνός: close, compact

προσεχής, -ές: next to (each other)

ἀναστρέφω: to turn upside down, upset

ἀνέρχομαι: to go up to

ἀποσκοπέω: to look away from

ἐπέκεινα: on yonder side, beyond

πεντήκοντα: fifty

πλείον: more

ὠκεανός, οῦ, ὁ: ocean

ἐκδέχομαι: to take or receive from

ἀνατίθημι: to put up

κόμη, ἡ: the hair, hair of the head

ὑπερβιβάζω: to carry over, transfer

ἐκδέω: to bind so as to hang from, to fasten to or on

κάλως, -ου, ὁ: a reefing rope

ἀνέρχομαι: to go up

μόλις: scarcely

ἀνιμάω: to draw up

κλάδος, ου: a young slip or shoot broken off

πετάννυμι: to spread out

ἱστίον, τό: any web, a sail

ἄνεμος, ὁ: wind

προωθέω: to push forward, push or urge on

ἐπισύρω: to drag or trail after

ἐπεισέρχομαι: to come in besides

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation