2.45

 Ἤδη δὲ ἰχθύες τε ἡμῖν ἐφαίνοντο καὶ ὄρνεα παρεπέτετο καὶ ἄλλ᾽ ὁπόσα γῆς πλησίον οὔσης σημεῖα προφαίνεται. μετ᾽ ὀλίγον δὲ καὶ ἄνδρας εἴδομεν καινῷ τῳ τρόπῳ ναυτιλίας χρωμένους· αὐτοὶ γὰρ καὶ ναῦται καὶ νῆες ἦσαν. λέξω δὲ τοῦ πλοῦ τὸν τρόπον· ὕπτιοι κείμενοι ἐπὶ τοῦ ὕδατος ὀρθώσαντες τὰ αἰδοῖα - μεγάλα δὲ φέρουσιν - ἐξ αὐτῶν ὀθόνην πετάσαντες καὶ ταῖς χερσὶν τοὺς ποδεῶνας κατέχοντες ἐμπίπτοντος τοῦ ἀνέμου ἔπλεον. ἄλλοι δὲ μετὰ τούτους ἐπὶ φελλῶν καθήμενοι ζεύξαντες δύο δελφῖνας ἤλαυνόν τε καὶ ἡνιόχουν· οἱ δὲ προϊόντες ἐπεσύροντο τοὺς φελλούς. οὗτοι ἡμᾶς οὔτε ἠδίκουν οὔτε ἔφευγον, ἀλλ᾽ ἤλαυνον ἀδεῶς τε καὶ εἰρηνικῶς τὸ εἶδος τοῦ ἡμετέρου πλοίου θαυμάζοντες καὶ πάντοθεν περισκοποῦντες.

  παρεπέτετο: impf. of παρα-πέτομαι, “were flying alongside” 

  γῆς πλησίον οὔσης: “of land being near”

  εἴδομεν: ao. of ὁράω, “we saw”

  καινῷ τῳ τρόπῳ: dat. of means after χρωμένους, “using a new mode”

  ὀρθώσαντες: ao. part. of ὀρθόω, “making erect their genitals”

  πετάσαντες: ao. part. of πετάννυμι, “having spread sail on them”

  ποδεῶνας κατέχοντες: “holding the corners”

  ἐμπίπτοντος τοῦ ἀνέμου: gen abs., “when the wind falls on them”

  μετὰ τούτους: “behind these”

  καθήμενοι: pr. part. of κατα-ἧμαι, “sitting on corks”

  ζεύξαντες: ao. part. of ζεύγνυμι, “having yoked”

  ἤλαυνόν: impf. of ἐλαύνω, “they were driving”

  ἡνιόχουν: impf. of ἠνιοχέω, “they were guiding with reins”

  προϊόντες: pr. part. of προ-ἔρχομαι, “going forward”

  ἐπεσύροντο: impf. of ἐπι-σύρω, “they dragged along”

  ἠδίκουν: impf. of ἀδικέω, “they were not harming”

  ἀδεῶς τε καὶ εἰρηνικῶς: “pleasantly and peacefully”

  ἰχθῦς, -ύος, ὁ: a fish

  φαίνομαι: to appear, seem

  ὄρνεον, τό: bird

  παραπέτομαι: to fly alongside

  ὁπόσος: as many as

  προφαίνω: to bring forth, bring to light

  καινός, -ή, -όν: new, fresh

  ναυτιλία, ἡ: sailing, seamanship

  ναύτης, -ου, ὁ: a sailor, shipmate

  πλόος, ὁ: a sailing, voyage

  ὕπτιος, -α, -ον: prone

  ὀρθόω: to set straight

  αἰδοῖον, τό: the genitals

  ὀθόνη, ἡ: fine linen (for sails)

  πετάννυμι: to spread out

  ποδεών, -ῶνος, ὁ: the ragged ends

  κατέχω: to hold fast

  ἐμπίτνω: fall upon

  ἄνεμος, ὁ: wind

  φελλός, ὁ: the cork-tree

  κάθημαι: to be seated

  ζεύγνυμι: to yoke, put to

  δελφίς, -ῖνος, ὁ: a dolphin

  ἡνιοχέω: to hold the reins

  ἐπισύρω: to drag or trail after

  ἀδεής, -ές: without fear, fearless

  εἰρηνικός, -ή, -όν: of or for peace, peaceful

  πλοῖον, τό: a floating vessel, a ship, vessel

  πάντοθεν: from all quarters, from every side

  περισκοπέω: to look round

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation