2.45

 Ἤδη δὲ ἰχθύες τε ἡμῖν ἐφαίνοντο καὶ ὄρνεα παρεπέτετο καὶ ἄλλ᾽ ὁπόσα γῆς πλησίον οὔσης σημεῖα προφαίνεται. μετ᾽ ὀλίγον δὲ καὶ ἄνδρας εἴδομεν καινῷ τῳ τρόπῳ ναυτιλίας χρωμένους· αὐτοὶ γὰρ καὶ ναῦται καὶ νῆες ἦσαν. λέξω δὲ τοῦ πλοῦ τὸν τρόπον· ὕπτιοι κείμενοι ἐπὶ τοῦ ὕδατος ὀρθώσαντες τὰ αἰδοῖα - μεγάλα δὲ φέρουσιν - ἐξ αὐτῶν ὀθόνην πετάσαντες καὶ ταῖς χερσὶν τοὺς ποδεῶνας κατέχοντες ἐμπίπτοντος τοῦ ἀνέμου ἔπλεον. ἄλλοι δὲ μετὰ τούτους ἐπὶ φελλῶν καθήμενοι ζεύξαντες δύο δελφῖνας ἤλαυνόν τε καὶ ἡνιόχουν· οἱ δὲ προϊόντες ἐπεσύροντο τοὺς φελλούς. οὗτοι ἡμᾶς οὔτε ἠδίκουν οὔτε ἔφευγον, ἀλλ᾽ ἤλαυνον ἀδεῶς τε καὶ εἰρηνικῶς τὸ εἶδος τοῦ ἡμετέρου πλοίου θαυμάζοντες καὶ πάντοθεν περισκοποῦντες.

παρεπέτετο: impf. of παρα-πέτομαι, “were flying alongside” 

γῆς πλησίον οὔσης: “of land being near”

εἴδομεν: ao. of ὁράω, “we saw”

καινῷ τῳ τρόπῳ: dat. of means after χρωμένους, “using a new mode”

ὀρθώσαντες: ao. part. of ὀρθόω, “making erect their genitals”

πετάσαντες: ao. part. of πετάννυμι, “having spread sail on them”

ποδεῶνας κατέχοντες: “holding the corners”

ἐμπίπτοντος τοῦ ἀνέμου: gen abs., “when the wind falls on them”

μετὰ τούτους: “behind these”

καθήμενοι: pr. part. of κατα-ἧμαι, “sitting on corks”

ζεύξαντες: ao. part. of ζεύγνυμι, “having yoked”

ἤλαυνόν: impf. of ἐλαύνω, “they were driving”

ἡνιόχουν: impf. of ἠνιοχέω, “they were guiding with reins”

προϊόντες: pr. part. of προ-ἔρχομαι, “going forward”

ἐπεσύροντο: impf. of ἐπι-σύρω, “they dragged along”

ἠδίκουν: impf. of ἀδικέω, “they were not harming”

ἀδεῶς τε καὶ εἰρηνικῶς: “pleasantly and peacefully”

ἰχθῦς, -ύος, ὁ: a fish

φαίνομαι: to appear, seem

ὄρνεον, τό: bird

παραπέτομαι: to fly alongside

ὁπόσος: as many as

προφαίνω: to bring forth, bring to light

καινός, -ή, -όν: new, fresh

ναυτιλία, ἡ: sailing, seamanship

ναύτης, -ου, ὁ: a sailor, shipmate

πλόος, ὁ: a sailing, voyage

ὕπτιος, -α, -ον: prone

ὀρθόω: to set straight

αἰδοῖον, τό: the genitals

ὀθόνη, ἡ: fine linen (for sails)

πετάννυμι: to spread out

ποδεών, -ῶνος, ὁ: the ragged ends

κατέχω: to hold fast

ἐμπίτνω: fall upon

ἄνεμος, ὁ: wind

φελλός, ὁ: the cork-tree

κάθημαι: to be seated

ζεύγνυμι: to yoke, put to

δελφίς, -ῖνος, ὁ: a dolphin

ἡνιοχέω: to hold the reins

ἐπισύρω: to drag or trail after

ἀδεής, -ές: without fear, fearless

εἰρηνικός, -ή, -όν: of or for peace, peaceful

πλοῖον, τό: a floating vessel, a ship, vessel

πάντοθεν: from all quarters, from every side

περισκοπέω: to look round

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation