ταῖς μὲν οὖν ἄλλαις οὐ προσέσχομεν, ἧς δὲ ἐπέβημεν, τοιάδε ἦν· κύκλῳ μὲν πᾶσα κρημνώδης καὶ ἀπόξυρος, πέτραις καὶ τράχωσι κατεσκληκυῖα, δένδρον δ᾽ οὐδὲν οὐδὲ ὕδωρ ἐνῆν· ἀνερπύσαντες δὲ ὅμως κατὰ τοὺς κρημνοὺς προῄμεν διά τινος ἀκανθώδους καὶ σκολόπων μεστῆς ἀτραποῦ, πολλὴν ἀμορφίαν τῆς χώρας ἐχούσης. ἐλθόντες δὲ ἐπὶ τὴν εἱρκτὴν καὶ τὸ κολαστήριον, πρῶτα μὲν τὴν φύσιν τοῦ τόπου ἐθαυμάζομεν· τὸ μὲν γὰρ ἔδαφος αὐτὸ μαχαίραις καὶ σκόλοψι πάντῃ ἐξηνθήκει, κύκλῳ δὲ ποταμοὶ περιέρρεον, ὁ μὲν βορβόρου, ὁ δὲ δεύτερος αἵματος, ὁ δὲ ἔνδον πυρός, πάνυ μέγας οὗτος καὶ ἀπέρατος, καὶ ἔρρει ὥσπερ ὕδωρ καὶ ἐκυματοῦτο ὥσπερ θάλαττα, καὶ ἰχθῦς δὲ εἶχεν πολλούς, τοὺς μὲν δαλοῖς προσεοικότας, τοὺς δὲ μικροὺς ἄνθραξι πεπυρωμένοις· ἐκάλουν δὲ αὐτοὺς λυχνίσκους. 

  προσέσχομεν: ao. of προσ-ἔχω, “we did not put in”

  ἧς δὲ: rel. pron. gen. s. “but the island on which we landed”

  ἐπέβημεν: ao. of ἐπι-βαίνω, “we landed”

  κατεσκληκυῖα: perf. part. nom. f. s. of κατα-σκλέλλομαι, “hardened”

  ἐνῆν: impf. of ἐν-εἰμι, “there was on it”

  ἀνερπύσαντες: ao. part. of ἀνερπύζω, “having crawled”

  προῄειμεν: impf. of προ-ἔρχομαι, “we approached”

  τῆς χώρας ἐχούσης: gen. abs., “the land having”

  κολαστήριον: “the place of punishment”

  ἐξηνθήκει: plupf. of ἐξ-ἀνθέω, “had bloomed with” + dative

  περιέρρεον: impf. of περι-ρέω, “was flowing around”

  ἔρρει: impf. of ῥέω, “was flowing”

  ἐκυματοῦτο: impf of κυματέω, “undulated”

  εἶχεν: impf. of ἔχω, “it had”

  δαλοῖς: “torches”

  προσεοικότας: perf. part., “very like” + dat.

  ἄνθραξι: dat. pl., “coals”

  πεπυρωμένοις: perf. part. dat. pl. of πυράω, “burning”

  λυχνίσκους: “candlefish”

  προσέχω: bring to shore

  ἐπιβαίνω: go upon

  κρημνώδης, -ες: precipitous

  ἀπόξυρος, -ον: cut sharp off, abrupt

  πέτρα, ἡ: a rock, a ledge or shelf of rock

  τραχύς , -εῖα, -ύ: rough

  κατασκέλλομαι: whither, harden

  δένδρον, τό: a tree 

  ἀνερπύζω: to creep up or upwards

  κρημνός, οῦ: an overhanging bank

  ἀκανθώδης, -ες: full of thorns, thorny

  σκόλοψ, -οπος, ὁ: anything pointed

  μεστός, -ή, -όν: full, filled

  ἀτραπός: a path with no turnings

  ἀμορφία, ἡ: unshapeliness, unsightliness

  εἱρκτή, ἡ: an inclosure, prison

  κολαστήριον, ου, τό: a house of correction

  ἔδαφος, -εος, τό: a bottom, foundation

  μάχαιρα, ἡ: a large knife

  σκόλοψ, -οπος, ὁ: anything pointed

  ἐξανθέω: put out flowers

  περιρρέω: flow round

  βόρβορος, ὁ: mud, mire

  ἔνδον: in, within

  ἀπέρατος, -ον: not to be crossed

  ἔρρω: go slowly, wander about

  κυματόω: cover with waves

  δαλός: a fire-brand, piece of blazing wood

  προσέοικα: be like, resemble

  ἄνθραξ, -ακος, ὁ: charcoal, coal

  πυρόω: burn with fire, burn up

  λυχνίσκος, ὁ: fish

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-30