2.30

ταῖς μὲν οὖν ἄλλαις οὐ προσέσχομεν, ἧς δὲ ἐπέβημεν, τοιάδε ἦν· κύκλῳ μὲν πᾶσα κρημνώδης καὶ ἀπόξυρος, πέτραις καὶ τράχωσι κατεσκληκυῖα, δένδρον δ᾽ οὐδὲν οὐδὲ ὕδωρ ἐνῆν· ἀνερπύσαντες δὲ ὅμως κατὰ τοὺς κρημνοὺς προῄμεν διά τινος ἀκανθώδους καὶ σκολόπων μεστῆς ἀτραποῦ, πολλὴν ἀμορφίαν τῆς χώρας ἐχούσης. ἐλθόντες δὲ ἐπὶ τὴν εἱρκτὴν καὶ τὸ κολαστήριον, πρῶτα μὲν τὴν φύσιν τοῦ τόπου ἐθαυμάζομεν· τὸ μὲν γὰρ ἔδαφος αὐτὸ μαχαίραις καὶ σκόλοψι πάντῃ ἐξηνθήκει, κύκλῳ δὲ ποταμοὶ περιέρρεον, ὁ μὲν βορβόρου, ὁ δὲ δεύτερος αἵματος, ὁ δὲ ἔνδον πυρός, πάνυ μέγας οὗτος καὶ ἀπέρατος, καὶ ἔρρει ὥσπερ ὕδωρ καὶ ἐκυματοῦτο ὥσπερ θάλαττα, καὶ ἰχθῦς δὲ εἶχεν πολλούς, τοὺς μὲν δαλοῖς προσεοικότας, τοὺς δὲ μικροὺς ἄνθραξι πεπυρωμένοις· ἐκάλουν δὲ αὐτοὺς λυχνίσκους. 

προσέσχομεν: ao. of προσ-ἔχω, “we did not put in”

ἧς δὲ: rel. pron. gen. s. “but the island on which we landed”

ἐπέβημεν: ao. of ἐπι-βαίνω, “we landed”

κατεσκληκυῖα: perf. part. nom. f. s. of κατα-σκλέλλομαι, “hardened”

ἐνῆν: impf. of ἐν-εἰμι, “there was on it”

ἀνερπύσαντες: ao. part. of ἀνερπύζω, “having crawled”

προῄειμεν: impf. of προ-ἔρχομαι, “we approached”

τῆς χώρας ἐχούσης: gen. abs., “the land having”

κολαστήριον: “the place of punishment”

ἐξηνθήκει: plupf. of ἐξ-ἀνθέω, “had bloomed with” + dative

περιέρρεον: impf. of περι-ρέω, “was flowing around”

ἔρρει: impf. of ῥέω, “was flowing”

ἐκυματοῦτο: impf of κυματέω, “undulated”

εἶχεν: impf. of ἔχω, “it had”

δαλοῖς: “torches”

προσεοικότας: perf. part., “very like” + dat.

ἄνθραξι: dat. pl., “coals”

πεπυρωμένοις: perf. part. dat. pl. of πυράω, “burning”

λυχνίσκους: “candlefish”

προσέχω: bring to shore

ἐπιβαίνω: go upon

κρημνώδης, -ες: precipitous

ἀπόξυρος, -ον: cut sharp off, abrupt

πέτρα, ἡ: a rock, a ledge or shelf of rock

τραχύς , -εῖα, -ύ: rough

κατασκέλλομαι: whither, harden

δένδρον, τό: a tree 

ἀνερπύζω: to creep up or upwards

κρημνός, οῦ: an overhanging bank

ἀκανθώδης, -ες: full of thorns, thorny

σκόλοψ, -οπος, ὁ: anything pointed

μεστός, -ή, -όν: full, filled

ἀτραπός: a path with no turnings

ἀμορφία, ἡ: unshapeliness, unsightliness

εἱρκτή, ἡ: an inclosure, prison

κολαστήριον, ου, τό: a house of correction

ἔδαφος, -εος, τό: a bottom, foundation

μάχαιρα, ἡ: a large knife

σκόλοψ, -οπος, ὁ: anything pointed

ἐξανθέω: put out flowers

περιρρέω: flow round

βόρβορος, ὁ: mud, mire

ἔνδον: in, within

ἀπέρατος, -ον: not to be crossed

ἔρρω: go slowly, wander about

κυματόω: cover with waves

δαλός: a fire-brand, piece of blazing wood

προσέοικα: be like, resemble

ἄνθραξ, -ακος, ὁ: charcoal, coal

πυρόω: burn with fire, burn up

λυχνίσκος, ὁ: fish

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation