2.22

Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐνέστη ὁ ἀγὼν ὁ παρ᾽ αὐτοῖς, τὰ Θανατούσια. ἠγωνοθέτει δὲ Ἀχιλλεὺς τὸ πέμπτον καὶ Θησεὺς τὸ ἕβδομον. τὰ μὲν οὖν ἄλλα μακρὸν ἂν εἴη λέγειν· τὰ δὲ κεφάλαια τῶν πραχθέντων διηγήσομαι. πάλην μὲν ἐνίκησεν Κάρανος ὁ ἀφ᾽ Ἡρακλέους Ὀδυσσέα περὶ τοῦ στεφάνου καταγωνισάμενος· πυγμὴ δὲ ἴση ἐγένετο Ἀρείου τοῦ Αἰγυπτίου, ὃς ἐν Κορίνθῳ τέθαπται, καὶ Ἐπειοῦ ἀλλήλοις συνελθόντων. παγκρατίου δὲ οὐ τίθεται ἆθλα παρ᾽ αὐτοῖς. τὸν μέντοι δρόμον οὐκέτι μέμνημαι ὅστις ἐνίκησεν. ποιητῶν δὲ τῇ μὲν ἀληθείᾳ παρὰ πολὺ ἐκράτει Ὅμηρος, ἐνίκησεν δὲ ὅμως Ἡσίοδος. τὰ δὲ ἆθλα ἦν ἅπασι στέφανος πλακεὶς ἐκ πτερῶν ταωνείων.

  προιόντος...χρόνου: gen. abs. “as time was advancing”

  ἐνέστη: ao. intrans. of ἐν-ἵστημι, “began” 

  τὰ Θανατούσια: “the Dead Games”

  τὸ πέμπτον...τὸ ἕβδομον: “for the fifth time, for the seventh time”

  ἠγωνοθέτει: impf. of ἀγωνοθετέω, “officiated”

  ἂν εἴη λέγειν: pot. opt., “it would be long to say”

  πραχθέντων: ao. part. pas. of πράσσω, “what was done”

  πάλην μὲν: “in wrestling”

  Κάρανος: an uncertain reading, an uncertain reference

  καταγωνισάμενος: perf. part. of κατα-ἀγονίζω, “bested”

  πυγμὴ δὲ ἴση ἐγένετο: “in boxing there was a tie”

  τέθαπται: perf. of θάπτω, “is buried”

  Ἀρείου...καὶ Ἐπειου συνελθόντων: gen. abs., “meeting each other.”  This Arius is unknown, but an Epeius boxed in the funeral games of the Iliad and the funeral games of Achilles, in the latter case fighting to a draw.

  οὐ τίθεται ἆθλα: “prizes are not awarded.”  Note that a neuter plural subject regularly takes a singular verb.

  τὸν μέντοι δρόμον: “as for the footrace”

  μέμνημαι: perf. of μιμνήσκω, “I remember”

  Ὅμηρος...Ἡσίοδος:  a legendary contest between Homer and Hesiod was won by Hesiod.

  πλακεὶς: ao. part. pas. nom. s. of πλέκω, “woven”

  προςέρχομαι: advance

  ἐνίστημι: put, set, place in

  ἀγωνοθετέω: direct the games, exhibit them

  Θησεύς, ὁ: Theseus

  κεφάλαιος: main, most important

  διηγέομαι: set out in detail, describe in full

  πάλη, ἡ: wrestling

  Ἡρακλέης, ὁ: Heracles

  στέφανος, ὁ: that which surrounds, garland

  καταγωνίζομαι: struggle against, prevail against, conquer

  πυγμή, ἡ: a fist, boxing

  Αἰγύπτιος, -α, -ον: Egyptian

  Κόρινθος, ὁ: Corinth

  θάπτω: bury

  συνέρχομαι: some together

  παγκράτιον, τό: a complete contest, wrestling and boxing

  ἆθλον, τό: the prize of contest

  δρόμος, ὁ: a course, running, race

  μιμνήσκομαι: remember

  στέφανος, ὁ: that which surrounds, garland

  πλέκω: plait, twine, twist, weave, braid

  πτερόν, τό: feathers

  ταώνειος, -ον: of a peacock

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation