2.43

Βιασάμενοι δὲ ὅμως τὴν ὕλην ἀφικόμεθα ἐς τὸ ὕδωρ, καὶ πάλιν ὁμοίως καθέντες τὴν ναῦν ἐπλέομεν διὰ καθαροῦ καὶ διαυγοῦς ὕδατος, ἄχρι δὴ ἐπέστημεν χάσματι μεγάλῳ ἐκ τοῦ ὕδατος διεστῶτος γεγενημένῳ, καθάπερ ἐν τῇ γῇ πολλάκις ὁρῶμεν ὑπὸ σεισμῶν γενόμενα διαχωρίσματα. ἡ μὲν οὖν ναῦς καθελόντων ἡμῶν τὰ ἱστία οὐ ῥᾳδίως ἔστη παρ᾽ ὀλίγον ἐλθοῦσα κατενεχθῆναι. ὑπερκύψαντες δὲ ἡμεῖς ἑωρῶμεν βάθος ὅσον σταδίων χιλίων μάλα φοβερὸν καὶ παράδοξον· εἱστήκει γὰρ τὸ ὕδωρ ὥσπερ μεμερισμένον· περιβλέποντες δὲ ὁρῶμεν κατὰ δεξιὰ οὐ πάνυ πόρρωθεν γέφυραν ἐπεζευγμένην ὕδατος συνάπτοντος τὰ πελάγη κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ἐκ τῆς ἑτέρας θαλάττης εἰς τὴν ἑτέραν διαρρέοντος. προσελάσαντες οὖν ταῖς κώπαις κατ᾽ ἐκεῖνο παρεδράμομεν καὶ μετὰ πολλῆς ἀγωνίας ἐπεράσαμεν οὔποτε προσδοκήσαντες.

  τοῖσιν ἐρχομένοισιν: epic dat. pl., “to them going”

  ὑλήεντα διὰ πλόον: “through a forest voyage”

  βιασάμενοι: ao. part. of βιάζομαι, “having forced our way through”

  ἀφικόμεθα: ao. of ἀφικνέομαι, “we arrived”

  καθέντες: ao. part. of κατα-ἵημι, “having set down”

  ἐπέστημεν: ao. intrans. of ἐπι-ἵστημι, “until we stood”

  γεγενημένῳ: perf. part. of γίγνομαι, modifying χάσματι, “a chasm made by”

  διεστῶτος: perf. part. gen. s. of δια-ἵστημι modifying ὕδατος “water dividing”

  ὑπὸ σεισμῶν γενόμενα: ao. part. of γίγνομαι, “made by earthquakes”

  καθελόντων ἡμῶν: ao. part. of κατα-αἱρέω, gen. abs., “while we took down”

  οὐ ῥᾳδίως ἔστη: ao. of ἵστημι, “did not easily come to a stop”

  παρ᾽ ὀλίγον ἐλθοῦσα: ao. part. nom. s. f. of ἔρχομαι, “having come close”

  κατενεχθῆναι: ao. pas. inf. of κατα-φέρω, “to being brought down”

  ὑπερκύψαντες: ao. part. of ὑπερ-κύπτω, “peering over”

  ἑωρῶμεν: impf. of ὁράω, “we saw”

  εἱστήκει: plupf. of ἵστημι, “stood”

  μεμερισμένον: perf. part. of μερίζω, “cut in two”

  γέφυραν ἐπεζευγμένην: perf. part. pas. of ἐπι-ζεύγνυμι, “a bridge yoking together” 

  ὕδατος: “(made) of water”

  συνάπτοντος, διαρρέοντος: pr. part. gen. s. of συν-ἄπτω and  δια-ῥέω, modifying ὕδατος, “joining, flowing”

  κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν: “along the surface”

  προσελάσαντες: ao. part. of προσ-ἐλαύνω, “having rowed forward”

  παρεδράμομεν: ao. of παρα-τρέχω, “we ran into”

  ἐπεράσαμεν: ao. of περάω, “we crossed”

  οὔποτε προσδοκήσαντες: ao. of προσ-δοκέω, “not ever expecting (that we would)"

  ὑλήεις, -εσσα, -εν: woody, wooded

  πλόος, ὁ: a sailing, voyage

  βιάζω: to constrain

  ὕλη, ἡ: a forest

  καθίημι: to send down, let fall

  καθαρός: clear of dirt, clean, spotless

  διαυγής, -ές: transparent

  ἄχρι: to the uttermost, utterly

  ἐφίστημι: to set or place upon

  χάσμα, -ατος, τό: a chasm, gulf

  διίστημι: to set apart, to place separately, separate

  σεισμός, ὁ: a shaking, shock

  διαχώρισμα, -ατος, τό: a cleft, division

  καθαιρέω: to take down

  ἱστίον, τό: any web, a sail

  ῥᾳδίως: easily

  καταφέρω: to bring down

  ὑπερκύπτω: to stretch and peep over

  βάθος: depth or height

  χίλιοι, -αι: a thousand

  φοβερός, -ά, -όν: fearful

  παράδοξος, -ον: incredible, paradoxical

  μερίζω: to divide, distribute

  περιβλέπω: to look round about

  δεξιός, -ά, -όν: on the right hand or side

  πόρρωθεν: from afar

  γέφυρα: a dyke, dam or mound

  ἐπιζεύγνυμι: to join at top

  συνάπτω: to tie or bind together, to join together, unite

  πέλαγος, -εος, τό: the sea

  ἐπιφάνεια, τά: manifestation, surface

  διαρρέω: to flow through

  προσελαύνω: to drive or chase to

  κώπη, ἡ: the handle of an oar

  παρατρέχω: to run by or past

  ἀγωνία, ἡ: a contest, struggle for victory

  ἐπιρραίνω: to sprinkle upon or over

  προσδοκάω: to expect

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation