2.34

αὐτῶν μέντοι τῶν ὀνείρων οὔτε φύσις οὔτε ἰδέα ἡ αὐτή, ἀλλ᾽ οἱ μὲν μακροὶ ἦσαν καὶ καλοὶ καὶ εὐειδεῖς, οἱ δὲ μικροὶ καὶ ἄμορφοι, καὶ οἱ μὲν χρύσεοι, ὡς ἐδόκουν, οἱ δὲ ταπεινοί τε καὶ εὐτελεῖς. ἦσαν δ᾽ ἐν αὐτοῖς καὶ πτερωτοί τινες καὶ τερατώδεις, καὶ ἄλλοι καθάπερ ἐς πομπὴν διεσκευασμένοι, οἱ μὲν ἐς βασιλέας, οἱ δὲ ἐς θεούς, οἱ δὲ εἰς ἄλλα τοιαῦτα κεκοσμημένοι. πολλοὺς δὲ αὐτῶν καὶ ἐγνωρίσαμεν, πάλαι παρ᾽ ἡμῖν ἑωρακότες, οἳ δὴ καὶ προσῄεσαν καὶ ἠσπάζοντο ὡς ἂν καὶ συνήθεις ὑπάρχοντες, καὶ παραλαβόντες ἡμᾶς καὶ κατακοιμίσαντες πάνυ λαμπρῶς καὶ δεξιῶς ἐξένιζον, τήν τε ἄλλην ὑποδοχὴν μεγαλοπρεπῆ παρασκευάσαντες καὶ ὑπισχνούμενοι βασιλέας τε ποιήσειν καὶ σατράπας. ἔνιοι δὲ καὶ ἀπῆγον ἡμᾶς εἰς τὰς πατρίδας καὶ τοὺς οἰκείους ἐπεδείκνυον καὶ αὐθημερὸν ἐπανῆγον.

ἡ αὐτή: “the same”

οἱ μὲν χρύσεοι...οἱ δὲ ταπεινοί: “some rich, some poor”

ὡς ἐδόκουν: “so they seemed to me”

τερατώδεις: “portentious and serious”

ἐς πομπὴν: “for a parade”

διεσκευασμένοι: perf. part. of δια-σκευάζω, “equipped”

κεκοσμημένοι: perf. part. of κοσμέω, “having been adorned as kings, gods, etc.”

ἐγνωρίσαμεν: ao. of γνωρίζω, “we recognized”

ἑωρακότες: perf. part. of ὁράω, “having seen”

οἳ δὴ: “these very ones (whom we recognized)”

προσῄεσαν: impf. of προσ-ἔρχομαι, “they approached”

ὡς ἂν καὶ συνήθεις ὑπάρχοντες: “as though being acquaintances”

παραλαβόντες: ao. part. of παραλαμβάνω, “having taken us aside”

κατακοιμίσαντες: ao. part. of κατα-κοιμίζω, “having lulled us to sleep”

ἐξένιζον: impf. of ζενίζω, “they entertained us”

τήν τε ἄλλην ὑποδοχὴν: “every sort of entertainment”

ποιήσειν: fut. inf. with ὑπισχνούμενοι, “promising to make”

ἀπῆγον, ἐπεδείκνυον: impf., “they took and showed us” 

ἐπανῆγον: impf. of ἐπι-ανα-ἄγω, “they brought us back”

 

ὄνειρος, -ου, ὁ: a dream

ἰδέα, ἡ: form

εὐειδής, -ές: well-shaped, goodly, beautiful, beauteous

ἄμορφος, -ον: misshapen, unsightly

χρύσεος, -η, -ον: golden, of gold

ταπεινός, -ή, -όν: low

εὐτελής, -ές: cheap

πτερωτός, -ή, -όν: feathered

τερατώδης, -ες: portentous

πομπή, ἡ: conduct, escort, guidance

διασκευάζω: get ready, equip

κοσμέω: order, arrange

γνωρίζω: make known, point out, explain

πάλαι: long ago

ἀσπάζομαι: welcome kindly, bid welcome, greet

συνήθης, -ες: dwelling or living together

παραλαμβάνω: associate with (someone)

κατακοιμίζω: lull to sleep

δεξιός, -ά, -όν: on the right side, kind, courteous

ξενίζω: receive or entertain strangers, receive as a guest

ὑποδοχή, ἡ: a reception, entertainment

μεγαλοπρεπής, -ές: befitting a great man, magnificent

ὑπισχνέομαι: promise

σατράπης, -ου, ὁ: a satrap, viceroy

ἔνιοι, -αι, -α: some

ἀπάγω: lead away, carry off

ἐπιδείκνυμι: exhibit as a specimen

αὐθήμερος, -ον: made or done on the very day

ἐπανάγω: bring up or back

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation