αὐτῶν μέντοι τῶν ὀνείρων οὔτε φύσις οὔτε ἰδέα ἡ αὐτή, ἀλλ᾽ οἱ μὲν μακροὶ ἦσαν καὶ καλοὶ καὶ εὐειδεῖς, οἱ δὲ μικροὶ καὶ ἄμορφοι, καὶ οἱ μὲν χρύσεοι, ὡς ἐδόκουν, οἱ δὲ ταπεινοί τε καὶ εὐτελεῖς. ἦσαν δ᾽ ἐν αὐτοῖς καὶ πτερωτοί τινες καὶ τερατώδεις, καὶ ἄλλοι καθάπερ ἐς πομπὴν διεσκευασμένοι, οἱ μὲν ἐς βασιλέας, οἱ δὲ ἐς θεούς, οἱ δὲ εἰς ἄλλα τοιαῦτα κεκοσμημένοι. πολλοὺς δὲ αὐτῶν καὶ ἐγνωρίσαμεν, πάλαι παρ᾽ ἡμῖν ἑωρακότες, οἳ δὴ καὶ προσῄεσαν καὶ ἠσπάζοντο ὡς ἂν καὶ συνήθεις ὑπάρχοντες, καὶ παραλαβόντες ἡμᾶς καὶ κατακοιμίσαντες πάνυ λαμπρῶς καὶ δεξιῶς ἐξένιζον, τήν τε ἄλλην ὑποδοχὴν μεγαλοπρεπῆ παρασκευάσαντες καὶ ὑπισχνούμενοι βασιλέας τε ποιήσειν καὶ σατράπας. ἔνιοι δὲ καὶ ἀπῆγον ἡμᾶς εἰς τὰς πατρίδας καὶ τοὺς οἰκείους ἐπεδείκνυον καὶ αὐθημερὸν ἐπανῆγον.

  ἡ αὐτή: “the same”

  οἱ μὲν χρύσεοι...οἱ δὲ ταπεινοί: “some rich, some poor”

  ὡς ἐδόκουν: “so they seemed to me”

  τερατώδεις: “portentious and serious”

  ἐς πομπὴν: “for a parade”

  διεσκευασμένοι: perf. part. of δια-σκευάζω, “equipped”

  κεκοσμημένοι: perf. part. of κοσμέω, “having been adorned as kings, gods, etc.”

  ἐγνωρίσαμεν: ao. of γνωρίζω, “we recognized”

  ἑωρακότες: perf. part. of ὁράω, “having seen”

  οἳ δὴ: “these very ones (whom we recognized)”

  προσῄεσαν: impf. of προσ-ἔρχομαι, “they approached”

  ὡς ἂν καὶ συνήθεις ὑπάρχοντες: “as though being acquaintances”

  παραλαβόντες: ao. part. of παραλαμβάνω, “having taken us aside”

  κατακοιμίσαντες: ao. part. of κατα-κοιμίζω, “having lulled us to sleep”

  ἐξένιζον: impf. of ζενίζω, “they entertained us”

  τήν τε ἄλλην ὑποδοχὴν: “every sort of entertainment”

  ποιήσειν: fut. inf. with ὑπισχνούμενοι, “promising to make”

  ἀπῆγον, ἐπεδείκνυον: impf., “they took and showed us” 

  ἐπανῆγον: impf. of ἐπι-ανα-ἄγω, “they brought us back”

   

  ὄνειρος, -ου, ὁ: a dream

  ἰδέα, ἡ: form

  εὐειδής, -ές: well-shaped, goodly, beautiful, beauteous

  ἄμορφος, -ον: misshapen, unsightly

  χρύσεος, -η, -ον: golden, of gold

  ταπεινός, -ή, -όν: low

  εὐτελής, -ές: cheap

  πτερωτός, -ή, -όν: feathered

  τερατώδης, -ες: portentous

  πομπή, ἡ: conduct, escort, guidance

  διασκευάζω: get ready, equip

  κοσμέω: order, arrange

  γνωρίζω: make known, point out, explain

  πάλαι: long ago

  ἀσπάζομαι: welcome kindly, bid welcome, greet

  συνήθης, -ες: dwelling or living together

  παραλαμβάνω: associate with (someone)

  κατακοιμίζω: lull to sleep

  δεξιός, -ά, -όν: on the right side, kind, courteous

  ξενίζω: receive or entertain strangers, receive as a guest

  ὑποδοχή, ἡ: a reception, entertainment

  μεγαλοπρεπής, -ές: befitting a great man, magnificent

  ὑπισχνέομαι: promise

  σατράπης, -ου, ὁ: a satrap, viceroy

  ἔνιοι, -αι, -α: some

  ἀπάγω: lead away, carry off

  ἐπιδείκνυμι: exhibit as a specimen

  αὐθήμερος, -ον: made or done on the very day

  ἐπανάγω: bring up or back

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-34