2.31

εἴσοδος δὲ μία στενὴ διὰ πάντων ἦν, καὶ πυλωρὸς ἐφειστήκει Τίμων ὁ Ἀθηναῖος. παρελθόντες δὲ ὅμως τοῦ Ναυπλίου καθηγουμένου ἑωρῶμεν κολαζομένους πολλοὺς μὲν βασιλέας, πολλοὺς δὲ καὶ ἰδιώτας, ὧν ἐνίους καὶ ἐγνωρίζομεν· εἴδομεν δὲ καὶ τὸν Κινύραν καπνῷ ὑποτυφόμενον ἐκ τῶν αἰδοίων ἀπηρτημένον. προσετίθεσαν δὲ οἱ περιηγηταὶ καὶ τοὺς ἑκάστων βίους καὶ τὰς ἁμαρτίας ἐφ᾽ αἷς κολάζονται· καὶ μεγίστας ἁπασῶν τιμωρίας ὑπέμενον οἱ ψευσάμενοί τι παρὰ τὸν βίον καὶ οἱ μὴ τὰ ἀληθῆ συγγεγραφότες, ἐν οἷς καὶ Κτησίας ὁ Κνίδιος ἦν καὶ Ἡρόδοτος καὶ ἄλλοι πολλοί. τούτους οὖν ὁρῶν ἐγὼ χρηστὰς εἶχον εἰς τοὐπιὸν τὰς ἐλπίδας· οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ ψεῦδος εἰπόντι συνηπιστάμην.

  ἐφειστήκει: plupf. of ἐφίστημι, “had been stationed there”

  Τίμων ὁ Ἀθηναῖος: Timon of Athens, a famous misanthrope

  παρελθόντες: ao. part. of παρα-ἔρχομαι, “having passed by”

  τοῦ Ναυπλίου καθηγουμένου: pr. part. of κατα-ἡγέομαι, gen. abs., “with N. conducting”

  ἑωρῶμεν: impf. of ὁράω, “we saw”

  ὧν ἐνίους: “of whom some we recognized”

  ὑποτυφόμενον: pr. part., “burning”

  ἀπηρτημένον: perf. part. of ἀπαρτάω, “hung up”

  προσετίθεσαν: impf. of προσ-τίθημι, “gave further information about”

  ἐφ᾽ αἷς κολάζονται: “for which they are being punished”

  ὑπέμενον: impf. of ὑπο-μένω, “submitted to”

  οἱ ψευσάμενοί: ao. part. of ψεύδω, “those who told lies”

  οἱ...συγγεγραφότες: perf. part. of συγ-γράφω, “those who have written”

  ἐν οἷς: “among whom”

  Κτησίας...Ἡρόδοτος: Ctesias and Herodotus, 5th century historians.

  εἶχον: impf. of ἔχω, “I had”

  εἰς τοὐπιὸν (=τὸ ἐπιόν): “for the future”

  εἰπόντι: ao. part. dat. s. of λέγω modifying ἐμαυτῷ, “me having told”

  συνηπιστάμην: impf. of συν-ἐπίσταμαι, “I was not conscious” + dat.

  εἴσοδος, ἡ: a way in, entrance

  στενός, -ή, -όν: narrow, strait

  πυλωρός, ὁ: a gate-keeper, warder, porter

  Ἀθηναῖος: Athenian

  παρέρχομαι: go by, beside or past, pass by, pass

  καθηγέομαι: act as guide, lead the way

  κολάζω: curtail, dock, prune

  ἰδιώτης, -ου, ὁ: a private person, an individual

  ἔνιοι, -αι, -α: some

  γνωρίζω: make known

  καπνός, ὁ: smoke

  ὑποτύφομαι: burn with a smoldering fire

  αἰδοῖον, τό: the genitals, pudenda

  ἀπαρτάω: hang up from

  περιηγητής, -οῦ, ὁ: one who guides strangers and explains

  ἁμαρτία, ἡ: a failure, fault, sin

  τιμωρία, ἡ: help, aid, assistance, succor

  ὑπομένω: stay behind, survive

  ψεύδω: cheat by lies, beguile

  συγγράφω: write or note down

  Κνίδιος: of or from Cnidos

  χρηστός , -ή, -όν: useful, good

  ψεῦδος, -εος, τό: a falsehood, untruth, lie

  συνεπίσταμαι: be privy to

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation