2.31

εἴσοδος δὲ μία στενὴ διὰ πάντων ἦν, καὶ πυλωρὸς ἐφειστήκει Τίμων ὁ Ἀθηναῖος. παρελθόντες δὲ ὅμως τοῦ Ναυπλίου καθηγουμένου ἑωρῶμεν κολαζομένους πολλοὺς μὲν βασιλέας, πολλοὺς δὲ καὶ ἰδιώτας, ὧν ἐνίους καὶ ἐγνωρίζομεν· εἴδομεν δὲ καὶ τὸν Κινύραν καπνῷ ὑποτυφόμενον ἐκ τῶν αἰδοίων ἀπηρτημένον. προσετίθεσαν δὲ οἱ περιηγηταὶ καὶ τοὺς ἑκάστων βίους καὶ τὰς ἁμαρτίας ἐφ᾽ αἷς κολάζονται· καὶ μεγίστας ἁπασῶν τιμωρίας ὑπέμενον οἱ ψευσάμενοί τι παρὰ τὸν βίον καὶ οἱ μὴ τὰ ἀληθῆ συγγεγραφότες, ἐν οἷς καὶ Κτησίας ὁ Κνίδιος ἦν καὶ Ἡρόδοτος καὶ ἄλλοι πολλοί. τούτους οὖν ὁρῶν ἐγὼ χρηστὰς εἶχον εἰς τοὐπιὸν τὰς ἐλπίδας· οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ ψεῦδος εἰπόντι συνηπιστάμην.

ἐφειστήκει: plupf. of ἐφίστημι, “had been stationed there”

Τίμων ὁ Ἀθηναῖος: Timon of Athens, a famous misanthrope

παρελθόντες: ao. part. of παρα-ἔρχομαι, “having passed by”

τοῦ Ναυπλίου καθηγουμένου: pr. part. of κατα-ἡγέομαι, gen. abs., “with N. conducting”

ἑωρῶμεν: impf. of ὁράω, “we saw”

ὧν ἐνίους: “of whom some we recognized”

ὑποτυφόμενον: pr. part., “burning”

ἀπηρτημένον: perf. part. of ἀπαρτάω, “hung up”

προσετίθεσαν: impf. of προσ-τίθημι, “gave further information about”

ἐφ᾽ αἷς κολάζονται: “for which they are being punished”

ὑπέμενον: impf. of ὑπο-μένω, “submitted to”

οἱ ψευσάμενοί: ao. part. of ψεύδω, “those who told lies”

οἱ...συγγεγραφότες: perf. part. of συγ-γράφω, “those who have written”

ἐν οἷς: “among whom”

Κτησίας...Ἡρόδοτος: Ctesias and Herodotus, 5th century historians.

εἶχον: impf. of ἔχω, “I had”

εἰς τοὐπιὸν (=τὸ ἐπιόν): “for the future”

εἰπόντι: ao. part. dat. s. of λέγω modifying ἐμαυτῷ, “me having told”

συνηπιστάμην: impf. of συν-ἐπίσταμαι, “I was not conscious” + dat.

εἴσοδος, ἡ: a way in, entrance

στενός, -ή, -όν: narrow, strait

πυλωρός, ὁ: a gate-keeper, warder, porter

Ἀθηναῖος: Athenian

παρέρχομαι: go by, beside or past, pass by, pass

καθηγέομαι: act as guide, lead the way

κολάζω: curtail, dock, prune

ἰδιώτης, -ου, ὁ: a private person, an individual

ἔνιοι, -αι, -α: some

γνωρίζω: make known

καπνός, ὁ: smoke

ὑποτύφομαι: burn with a smoldering fire

αἰδοῖον, τό: the genitals, pudenda

ἀπαρτάω: hang up from

περιηγητής, -οῦ, ὁ: one who guides strangers and explains

ἁμαρτία, ἡ: a failure, fault, sin

τιμωρία, ἡ: help, aid, assistance, succor

ὑπομένω: stay behind, survive

ψεύδω: cheat by lies, beguile

συγγράφω: write or note down

Κνίδιος: of or from Cnidos

χρηστός , -ή, -όν: useful, good

ψεῦδος, -εος, τό: a falsehood, untruth, lie

συνεπίσταμαι: be privy to

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation