2.40

Περὶ δὲ τὸ μεσονύκτιον γαλήνης οὔσης ἐλάθομεν προσοκείλαντες ἀλκυόνος καλιᾷ παμμεγέθει· σταδίων γοῦν ἦν αὕτη ἑξήκοντα τὸ περίμετρον. ἐπέπλεεν δὲ ἡ ἀλκυὼν τὰ ᾡὰ θάλπουσα οὐ πολὺ μείων τῆς καλιᾶς. καὶ δὴ ἀναπταμένη μικροῦ μὲν κατέδυσε τὴν ναῦν τῷ ἀνέμῳ τῶν πτερῶν. ᾤχετο δ᾽ οὖν φεύγουσα γοεράν τινα φωνὴν προϊεμένη. ἐπιβάντες δὲ ἡμεῖς ἡμέρας ἤδη ὑποφαινούσης ἐθεώμεθα τὴν καλιὰν σχεδίᾳ μεγάλῃ προσεοικυῖαν ἐκ δένδρων μεγάλων συμπεφορημένην· ἐπῆν δὲ καὶ ᾡὰ πεντακόσια, ἕκαστον αὐτῶν Χίου πίθου περιπληθέστερον. ἤδη μέντοι καὶ οἱ νεοττοὶ ἔνδοθεν ἐφαίνοντο καὶ ἔκρωζον. πελέκεσιν γοῦν διακόψαντες ἓν τῶν ᾡῶν νεοττὸν ἄπτερον ἐξεκολάψαμεν εἴκοσι γυπῶν ἁδρότερον.

  They bump into the floating nest of an enormous halcyon.

  γαλήνης οὔσης: gen abs., “there being a stillness of the sea”

  ἐλάθομεν: ao. of λανθάνω

  προσοκείλαντες: ao. part. of προσ-κέλλω, with ἐλάθομεν, “we didn᾽t notice we᾽d run aground on...”

  καλιᾷ παμμεγέθει: “a huge nest”

  ἐπέπλεεν (= ἐπέπλει): impf. of ἐπι-πλέω, “was sailing”

  μείων τῆς καλιᾶς: gen. of comparison, “smaller than the nest”

  καὶ δὴ: “in fact”

  ἀναπταμένη: ao. part. of ἀνα-πέτομαι, “rising in the air”

  μικροῦ κατέδυσε: “almost sunk the ship,” lit. “by a little”

  προϊεμένη: pr. part. of προ-ἵημι, “sending forth a cry”

  ἐπιβάντες: ao. part. of ἐπι-βαίνω, “having gone ashore”

  ἡμέρας ἤδη ὑποφαινούσης: gen. abs., “at day break”

  προσεοικυῖαν: perf. part. in ind. st. after ἐθεώμεθα, “...that it looked like” + dat.

  συμπεφορημένην: perf. part. pas. of συμ-φορέω, modifying καλιὰν, “having been put together”

  ἐπῆν: impf. of ἐπι-εἰμι, “there were”

  ᾠὰ: n. pl., “eggs”

  περιπληθέστερον: “more full”

  πελέκεσιν: dat. of means, “with axes”

  διακόψαντες: ao. part. of δια-κόπτω, “cutting open”

  ἐξεκολάψαμεν: ao. of ἐκ-κολάπτω, “we hatched out”

  ἁδρότερον: “thicker”

   

  μεσονύκτιος, -ον: of or at midnight

  γαλήνη, ἡ: stillness of the sea, calm

  προσοκέλλω: to run

  ἀλκυών, -όνος, ἡ: the kingfisher

  παμμεγέθης, -ες: enormous

  γοῦν: at least then, at any rate, any way

  ἑξήκοντα: sixty

  περίμετρον, τό: the circumference

  ἐπιπλέω: to sail upon or over

  ἀλκυών, -όνος, ἡ: the kingfisher

  ᾠόν, τό: an egg

  θάλπω: to heat, soften by heat

  μείων, -μηονος: less, smaller

  καλιά, ἡ: a wooden dwelling, hut, nest

  ἀναπέτομαι: to fly up, fly away

  καταδύω: to sink

  ἄνεμος, ὁ: wind

  πτερόν, τό: feathers

  οἴχομαι: to be gone, to have gone

  γοερός, -ά, -όν: mournful, lamentable

  προίημι: to send forth

  ἐπιβαίνω: to go upon

  ὑποφαίνω: to bring to light from under

  θεάομαι: to look on, gaze at, view, behold

  σχεδία, ἡ: a raft, float

  προσέοικα: to be like, resemble

  δένδρον, τό: a tree 

  συμφορέω:  to gather, collect, heap up

  πεντακόσιοι, -αι: five hundred

  Χῖος, -α, -ον: Chian, of or from Chios

  πίθος, ὁ: a wine-jar

  περιπληθής, -ές: very full

  νεοττός, οῦ, ὁ: a young bird, nestling, chick

  ἔνδοθεν: from within

  φαίνομαι: to appear, seem

  κρώζω: to cry like a crow, caw

  πέλεκυς, -εως, ἡ: an axe

  διακόπτω: to cut in two, cut through

  ἄπτερος, -ον: without wings, unwinged

  ἐκκολάπτω: to scrape out

  γύψ, ἡ: a vulture

  ἁδρός, -ά, -όν: thick

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation