2.46

 Ἑσπέρας δὲ ἤδη προσήχθημεν νήσῳ οὐ μεγάλῃ· κατῳκεῖτο δὲ ὑπὸ γυναικῶν, ὡς ἐνομίζομεν, Ἑλλάδα φωνὴν προϊεμένων· προσῄεσαν γὰρ καὶ ἐδεξιοῦντο καὶ ἠσπάζοντο, πάνυ ἑταιρικῶς κεκοσμημέναι καὶ καλαὶ πᾶσαι καὶ νεάνιδες, ποδήρεις τοὺς χιτῶνας ἐπισυρόμεναι. ἡ μὲν οὖν νῆσος ἐκαλεῖτο Κοβαλοῦσα, ἡ δὲ πόλις αὐτὴ Ὑδαμαργία. λαβοῦσαι δ᾽ οὖν ἡμᾶς αἱ γυναῖκες ἑκάστη πρὸς ἑαυτὴν ἀπῆγεν καὶ ξένον ἐποιεῖτο. ἐγὼ δὲ μικρὸν ἀποστὰς - οὐ γὰρ χρηστὰ ἐμαντευόμην - ἀκριβέστερόν τε περιβλέπων ὁρῶ πολλῶν ἀνθρώπων ὀστᾶ καὶ κρανία κείμενα. καὶ τὸ μὲν βοὴν ἱστάναι καὶ τοὺς ἑταίρους συγκαλεῖν καὶ ἐς τὰ ὅπλα χωρεῖν οὐκ ἐδοκίμαζον. προχειρισάμενος δὲ τὴν μαλάχην πολλὰ ηὐχόμην αὐτῇ διαφυγεῖν ἐκ τῶν παρόντων κακῶν: μετ' ὀλίγον δὲ τῆς ξένης διακονουμένης εἶδον τὰ σκέλη οὐ γυναικός, ἀλλ' ὄνου ὁπλάς: καὶ δὴ σπασάμενος τὸ ξίφος συλλαμβάνω τε αὐτὴν καὶ δήσας περὶ τῶν ὅλων ἀνέκρινον. ἡ δέ, ἄκουσα μέν, εἶπεν δὲ ὅμως, αὐτὰς μὲν εἶναι θαλαττίους γυναῖκας Ὀνοσκελέας προσαγορευομένας, τροφὴν δὲ ποιεῖσθαι τοὺς ἐπιδημοῦντας ξένους. «ἐπειδὰν γάρ,» ἔφη, «μεθύσωμεν αὐτούς, συνευνηθεῖσαι κοιμωμένοις ἐπιχειροῦμεν.» ἀκούσας δὲ ταῦτα ἐκείνην μὲν αὐτοῦ κατέλιπον δεδεμένην, αὐτὸς δὲ ἀνελθὼν ἐπὶ τὸ τέγος ἐβόων τε καὶ τοὺς ἑταίρους συνεκάλουν. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, τὰ πάντα ἐμήνυον αὐτοῖς καὶ τά γε ὀστᾶ ἐδείκνυον καὶ ἦγον ἔσω πρὸς τὴν δεδεμένην· ἡ δὲ αὐτίκα ὕδωρ ἐγένετο καὶ ἀφανὴς ἦν. ὅμως δὲ τὸ ξίφος εἰς τὸ ὕδωρ καθῆκα πειρώμενος· τὸ δὲ αἷμα ἐγένετο.

They encounter beautiful women who are more dangerous than they seem.

προσήχθημεν: ao. pas. of προσ-ἄγω, “we made landing”

κατῳκεῖτο: impf. pas. of κατοικέω, “it was inhabited”

ὡς ἐνομίζομεν: “or so we thought”

φωνὴν προϊεμένων: pr. part. of προ-ἵημι, modifying γυναικῶν, “speaking language”

προσῄεσαν: impf. of προσ-ἔρχομαι, “they approached”

κεκοσμημέναι: perf. part. pas. of κοσμέω, “dressed up”

ποδήρεις: “reaching to the ground”

ἐπισυρόμεναι: pr. part. of ἐπι-σύρω, “dragging”

Κοβαλοῦσα: “Knavery”

Ὑδαμαρδία: “ Water-town”

λαβοῦσαι: ao. part. nom. pl. f. of λαμβάνω, “taking”

ξένον ἐποιεῖτο: “made him her guest”

ἀποστὰς: ao. part. intrans. of ἀπο-ἵστημι, “standing apart”

ὀστᾶ καὶ κρανία κείμενα: “bones and skulls lying there”

ἱστάναι: pr. inf. of ἵστημι "to make a shout"

καὶ τὸ ἱστάναι καὶ (sc. τὸ) συγκαλεῖν καὶ (sc. τὸ) χωρεῖν: articular infinitives objects of ἐδοκίμαζον, “I didn᾽t think these actions a good idea”

προχειρισάμενος: ao. part. of προ-χειρίζω, “taking in my hand (χεῖρ).”  The mallow plant he received from Rhadamanthys recalls the moly given Odysseus by Hermes when he faces Circe.

τῆς ξένης διακονουμένης: gen. abs., “as my hostess was serving me”

εἶδον: ao. of ὁράω, “I saw”

ὄνου ὁπλάς: “hooves of an ass”

σπασάμενος: ao. part. of σπάω, “drawing”

δήσας: ao. part. of δέω, “having bound her”

ἀνέκρινον: impf. of ἀνα-κρίνω, “I questioned”

ἄκουσα (= α-ἑκοῦσα): “unwilling”

αὐτὰς μὲν εἶναι, τροφὴν δὲ ποιεῖσθαι: ind. st. after εἶπεν, “that they were... that they made”

ἐπειδὰν...μεθύσωμεν: ao. subj. in indef. temp. clause, “whenever we make them drunk”

συνευνηθεῖσαι: ao. part. pas. nom. pl. of συν-ευνέω, “going to bed”

κοιμωμένοις: “while they are in bed”

ἐκείνην...δεδεμένην: perf. part. pas. of δέω, “her having been bound”

κατέλιπον: ao. of κατα-λείπω, “I left behind”

ἀνελθὼν: ao. part. of ἀνα-ἔρχομαι, “having gone up to”

ἐγένετο: ao. of γίνομαι, “she became water”

καθῆκα: ao. of κατα-ἵημι, “I thrust through”

πειρώμενος: “testing it”

ἑσπέρα, ἡ: evening

προσάγω: to bring to or upon

κατοικέω: to dwell in 

Ἑλλάς: Greece

προίημι: to send before, send on or forward

δεξιόομαι: welcome, greet

ἀσπάζομαι: to welcome kindly, bid welcome, greet

ἑταιρικός, -ή, -όν: of or befitting a companion

κοσμέω: to order, arrange

νεᾶνις, -ιδος, ἡ: a young woman, girl, maiden

ποδήρης, -ες: reaching to the feet

χιτών, -ῶνος: the garment worn next the skin, a frock

ἐπισύρω: to drag or trail after

ἀπάγω: to lead away, carry off

ἀφίστημι: to put away, stand apart

χρηστός, -ή, -όν: useful, good of its kind, serviceable

μαντεύομαι: to divine, presage

ἀκριβής, -ές: exact, accurate, precise, made or done to a nicety

περιβλέπω: to look round about, gaze around

ὀστέον, τό: bone

κρανίον, τό: a skull, crown

βοή, ἡ: a loud cry, shout

ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, mate

συγκαλέω: to call to council, convoke, convene

χωρέω: give way, draw back, retire, withdraw

δοκιμάζω: to assay or approve

προχειρίζω: to put into the hand, have ready at hand

μαλάχη, ἡ: mallow

εὔχομαι: to pray, offer prayers

διαφεύγω: to flee through, get away from, escape

ξένη, ἡ: a female guest, foreign woman

διακονέω: to minister, serve, do service

σκέλος, -εος, τό: the leg

ὄνος, ὁ: an ass

ὁπλή, ἡ: a hoof, the solid hoof

σπάω: to draw

ξίφος, -εος, τό: a sword

συλλαμβάνω: to collect, gather together

ἀνακρίνω: to examine closely, to question, interrogate

ἀέκων, -ουσα, -ον: against one's will, unwilling

θαλάττιος, -α, -ον: of, in, on or from the sea

προσαγορεύω: to address, greet, name

ἐπιδημέω: to be at home, live at home

μεθύσκω: to make drunk, intoxicate

συνευνάομαι: go to bed

κοιμάω: to lull to sleep, put to sleep

ἐπιχειρέω: to put one's hand on

καταλείπω: to leave behind

ἀνέρχομαι: to go up

τέγος, -εος, τό: a roof

βοάω: to yell, shout

ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, mate

συγκαλέω: to call to council, convoke, convene

συνέρχομαι: to come together

μηνύω: to disclose what is secret, reveal, betray

ὀστέον, τό: a bone

ἔσω: to the interior

ἀφανής, -ές: unseen, invisible, viewless

καθίημι: to send down, let fall

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation