Ἑσπέρας δὲ ἤδη προσήχθημεν νήσῳ οὐ μεγάλῃ· κατῳκεῖτο δὲ ὑπὸ γυναικῶν, ὡς ἐνομίζομεν, Ἑλλάδα φωνὴν προϊεμένων· προσῄεσαν γὰρ καὶ ἐδεξιοῦντο καὶ ἠσπάζοντο, πάνυ ἑταιρικῶς κεκοσμημέναι καὶ καλαὶ πᾶσαι καὶ νεάνιδες, ποδήρεις τοὺς χιτῶνας ἐπισυρόμεναι. ἡ μὲν οὖν νῆσος ἐκαλεῖτο Κοβαλοῦσα, ἡ δὲ πόλις αὐτὴ Ὑδαμαργία. λαβοῦσαι δ᾽ οὖν ἡμᾶς αἱ γυναῖκες ἑκάστη πρὸς ἑαυτὴν ἀπῆγεν καὶ ξένον ἐποιεῖτο. ἐγὼ δὲ μικρὸν ἀποστὰς - οὐ γὰρ χρηστὰ ἐμαντευόμην - ἀκριβέστερόν τε περιβλέπων ὁρῶ πολλῶν ἀνθρώπων ὀστᾶ καὶ κρανία κείμενα. καὶ τὸ μὲν βοὴν ἱστάναι καὶ τοὺς ἑταίρους συγκαλεῖν καὶ ἐς τὰ ὅπλα χωρεῖν οὐκ ἐδοκίμαζον. προχειρισάμενος δὲ τὴν μαλάχην πολλὰ ηὐχόμην αὐτῇ διαφυγεῖν ἐκ τῶν παρόντων κακῶν: μετ' ὀλίγον δὲ τῆς ξένης διακονουμένης εἶδον τὰ σκέλη οὐ γυναικός, ἀλλ' ὄνου ὁπλάς: καὶ δὴ σπασάμενος τὸ ξίφος συλλαμβάνω τε αὐτὴν καὶ δήσας περὶ τῶν ὅλων ἀνέκρινον. ἡ δέ, ἄκουσα μέν, εἶπεν δὲ ὅμως, αὐτὰς μὲν εἶναι θαλαττίους γυναῖκας Ὀνοσκελέας προσαγορευομένας, τροφὴν δὲ ποιεῖσθαι τοὺς ἐπιδημοῦντας ξένους. «ἐπειδὰν γάρ,» ἔφη, «μεθύσωμεν αὐτούς, συνευνηθεῖσαι κοιμωμένοις ἐπιχειροῦμεν.» ἀκούσας δὲ ταῦτα ἐκείνην μὲν αὐτοῦ κατέλιπον δεδεμένην, αὐτὸς δὲ ἀνελθὼν ἐπὶ τὸ τέγος ἐβόων τε καὶ τοὺς ἑταίρους συνεκάλουν. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, τὰ πάντα ἐμήνυον αὐτοῖς καὶ τά γε ὀστᾶ ἐδείκνυον καὶ ἦγον ἔσω πρὸς τὴν δεδεμένην· ἡ δὲ αὐτίκα ὕδωρ ἐγένετο καὶ ἀφανὴς ἦν. ὅμως δὲ τὸ ξίφος εἰς τὸ ὕδωρ καθῆκα πειρώμενος· τὸ δὲ αἷμα ἐγένετο.

  They encounter beautiful women who are more dangerous than they seem.

  προσήχθημεν: ao. pas. of προσ-ἄγω, “we made landing”

  κατῳκεῖτο: impf. pas. of κατοικέω, “it was inhabited”

  ὡς ἐνομίζομεν: “or so we thought”

  φωνὴν προϊεμένων: pr. part. of προ-ἵημι, modifying γυναικῶν, “speaking language”

  προσῄεσαν: impf. of προσ-ἔρχομαι, “they approached”

  κεκοσμημέναι: perf. part. pas. of κοσμέω, “dressed up”

  ποδήρεις: “reaching to the ground”

  ἐπισυρόμεναι: pr. part. of ἐπι-σύρω, “dragging”

  Κοβαλοῦσα: “Knavery”

  Ὑδαμαρδία: “ Water-town”

  λαβοῦσαι: ao. part. nom. pl. f. of λαμβάνω, “taking”

  ξένον ἐποιεῖτο: “made him her guest”

  ἀποστὰς: ao. part. intrans. of ἀπο-ἵστημι, “standing apart”

  ὀστᾶ καὶ κρανία κείμενα: “bones and skulls lying there”

  ἱστάναι: pr. inf. of ἵστημι "to make a shout"

  καὶ τὸ ἱστάναι καὶ (sc. τὸ) συγκαλεῖν καὶ (sc. τὸ) χωρεῖν: articular infinitives objects of ἐδοκίμαζον, “I didn᾽t think these actions a good idea”

  προχειρισάμενος: ao. part. of προ-χειρίζω, “taking in my hand (χεῖρ).”  The mallow plant he received from Rhadamanthys recalls the moly given Odysseus by Hermes when he faces Circe.

  τῆς ξένης διακονουμένης: gen. abs., “as my hostess was serving me”

  εἶδον: ao. of ὁράω, “I saw”

  ὄνου ὁπλάς: “hooves of an ass”

  σπασάμενος: ao. part. of σπάω, “drawing”

  δήσας: ao. part. of δέω, “having bound her”

  ἀνέκρινον: impf. of ἀνα-κρίνω, “I questioned”

  ἄκουσα (= α-ἑκοῦσα): “unwilling”

  αὐτὰς μὲν εἶναι, τροφὴν δὲ ποιεῖσθαι: ind. st. after εἶπεν, “that they were... that they made”

  ἐπειδὰν...μεθύσωμεν: ao. subj. in indef. temp. clause, “whenever we make them drunk”

  συνευνηθεῖσαι: ao. part. pas. nom. pl. of συν-ευνέω, “going to bed”

  κοιμωμένοις: “while they are in bed”

  ἐκείνην...δεδεμένην: perf. part. pas. of δέω, “her having been bound”

  κατέλιπον: ao. of κατα-λείπω, “I left behind”

  ἀνελθὼν: ao. part. of ἀνα-ἔρχομαι, “having gone up to”

  ἐγένετο: ao. of γίνομαι, “she became water”

  καθῆκα: ao. of κατα-ἵημι, “I thrust through”

  πειρώμενος: “testing it”

  ἑσπέρα, ἡ: evening

  προσάγω: to bring to or upon

  κατοικέω: to dwell in 

  Ἑλλάς: Greece

  προίημι: to send before, send on or forward

  δεξιόομαι: welcome, greet

  ἀσπάζομαι: to welcome kindly, bid welcome, greet

  ἑταιρικός, -ή, -όν: of or befitting a companion

  κοσμέω: to order, arrange

  νεᾶνις, -ιδος, ἡ: a young woman, girl, maiden

  ποδήρης, -ες: reaching to the feet

  χιτών, -ῶνος: the garment worn next the skin, a frock

  ἐπισύρω: to drag or trail after

  ἀπάγω: to lead away, carry off

  ἀφίστημι: to put away, stand apart

  χρηστός, -ή, -όν: useful, good of its kind, serviceable

  μαντεύομαι: to divine, presage

  ἀκριβής, -ές: exact, accurate, precise, made or done to a nicety

  περιβλέπω: to look round about, gaze around

  ὀστέον, τό: bone

  κρανίον, τό: a skull, crown

  βοή, ἡ: a loud cry, shout

  ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, mate

  συγκαλέω: to call to council, convoke, convene

  χωρέω: give way, draw back, retire, withdraw

  δοκιμάζω: to assay or approve

  προχειρίζω: to put into the hand, have ready at hand

  μαλάχη, ἡ: mallow

  εὔχομαι: to pray, offer prayers

  διαφεύγω: to flee through, get away from, escape

  ξένη, ἡ: a female guest, foreign woman

  διακονέω: to minister, serve, do service

  σκέλος, -εος, τό: the leg

  ὄνος, ὁ: an ass

  ὁπλή, ἡ: a hoof, the solid hoof

  σπάω: to draw

  ξίφος, -εος, τό: a sword

  συλλαμβάνω: to collect, gather together

  ἀνακρίνω: to examine closely, to question, interrogate

  ἀέκων, -ουσα, -ον: against one's will, unwilling

  θαλάττιος, -α, -ον: of, in, on or from the sea

  προσαγορεύω: to address, greet, name

  ἐπιδημέω: to be at home, live at home

  μεθύσκω: to make drunk, intoxicate

  συνευνάομαι: go to bed

  κοιμάω: to lull to sleep, put to sleep

  ἐπιχειρέω: to put one's hand on

  καταλείπω: to leave behind

  ἀνέρχομαι: to go up

  τέγος, -εος, τό: a roof

  βοάω: to yell, shout

  ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, mate

  συγκαλέω: to call to council, convoke, convene

  συνέρχομαι: to come together

  μηνύω: to disclose what is secret, reveal, betray

  ὀστέον, τό: a bone

  ἔσω: to the interior

  ἀφανής, -ές: unseen, invisible, viewless

  καθίημι: to send down, let fall

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-46