2.28

Τοσαῦτα εἶπεν, καὶ ἀνασπάσας ἀπὸ τῆς γῆς μαλάχης ῥίζαν ὤρεξέν μοι, ταύτῃ κελεύσας ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις προσεύχεσθαι· παρῄνεσε δὲ εἰ καί ποτε ἀφικοίμην ἐς τήνδε τὴν γῆν, μήτε πῦρ μαχαίρᾳ σκαλεύειν μήτε θέρμους ἐσθίειν μήτε παιδὶ ὑπὲρ τὰ ὀκτωκαίδεκα ἔτη πλησιάζειν· τούτων γὰρ ἂν μεμνημένον ἐλπίδας ἔχειν τῆς εἰς τὴν νῆσον ἀφίξεως.

      Τότε μὲν οὖν τὰ περὶ τὸν πλοῦν παρεσκευασάμην, καὶ ἐπεὶ καιρὸς ἦν, συνειστιώμην αὐτοῖς. τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἐλθὼν πρὸς Ὅμηρον τὸν ποιητὴν ἐδεήθην αὐτοῦ ποιῆσαί μοι δίστιχον ἐπίγραμμα· καὶ ἐπειδὴ ἐποίησεν, στήλην βηρύλλου λίθου ἀναστήσας ἐπέγραψα πρὸς τῷ λιμένι. τὸ δὲ ἐπίγραμμα ἦν τοιόνδε·

«Λουκιανὸς τάδε πάντα φίλος μακάρεσσι θεοῖσιν

εἶδέ τε καὶ πάλιν ἦλθε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.»

ἀνασπάσας: ao. part. of ἀνασπάω, “having plucked”

ὤρεξέν: ao. of ὀρέγω, “he handed it”

προσεύχεσθαι: pr. inf. after κελεύσας, “bidding me to pray”

παρῄνεσε: ao. of παρα-αἰνέω, “he advised”

εἰ καί ποτε ἀφικοίμην: ao. opt. in a future less vivid condition, “if I were to arrive”

μήτε σκαλεύειν, μήτε ἐσθίειν μήτε  πλησιάζειν: pr. infinitives after παρῄνεσε, “not to stir…”

ἂν μεμνημένον ἐλπίδας ἔχειν: a future less vivid condition in implied indirect statement, with ἂν ἔχειν representing the optative of the apodosis (ἂν ἔχοιμι) and the participle μεμνημένον (perf. part. acc. s. modifying the subject of ἔχειν) with conditional force representing the optative of the protasis (εἰ μεμνημενος εἴην), "(saying that) if I were to remember, I would have hope”

ἀφίξεως: gen s. after ἐλπίδας, “hopes of return”

συνειστιώμην: impf. of συν-ἑστιάω, “I joined in feasting”

τῇ δὲ ἐπιούσῃ (sc. ἡμέρᾳ): “on the following day”

ἐλθὼν: ao. part. of ἔρχομαι

ἐδεήθην: ao. pas. of δέομαι, “I begged”

ἀναστήσας: ao. part. trans. of ἀνα-ἵστημι, “setting up”

ἐπέγραψα: ao. of ἐπι-γράφω, “I inscribed”

Λουκιανὸς: the use of Lucian᾽s name conflates the narrator and the author.

μακάρεσσι: epic dat. pl. “the blessed”

εἶδέ τε καὶ ἦλθε: ao. of οἷδα and ἔρχομαι, “he saw and left”

ἀνασπάζω: bid farewell

μαλάχη, ἡ: mallow

ῥίζα, -ης, ἡ: a root

ὀρέγω: reach, stretch, stretch out

προσεύχομαι: offer prayers or vows

παραινέω: exhort, recommend, advise

μάχαιρα, -ης, ἡ: a large knife

σκαλεύω: stir up, hoe

θέρμος, ὁ: a lupine

ἐσθίω: eat

ὀκτωκαίδεκα: eighteen

πλησιάζω: bring near, consort with

ἄφιξις, -εως, ἡ: an arrival

συνεστιάω: entertain in one's house

δέομαι: ask

δίστιχος, -ον: of two verses

ἐπίγραμμα, -ατος, τό: an inscription

στήλη, ἡ: a block of stone

βήρυλλος, ἡ: gem of sea-green color, beryl

ἀνίστημι: make to stand up, raise up

ἐπιγράφω: mark the surface, write on

λιμήν, -ένσς, ὁ: a harbour

μάκαρ, -αρος, ὁ: blessed, happy

γαῖα, ἡ: a land, country

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation