Τοσαῦτα εἶπεν, καὶ ἀνασπάσας ἀπὸ τῆς γῆς μαλάχης ῥίζαν ὤρεξέν μοι, ταύτῃ κελεύσας ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις προσεύχεσθαι· παρῄνεσε δὲ εἰ καί ποτε ἀφικοίμην ἐς τήνδε τὴν γῆν, μήτε πῦρ μαχαίρᾳ σκαλεύειν μήτε θέρμους ἐσθίειν μήτε παιδὶ ὑπὲρ τὰ ὀκτωκαίδεκα ἔτη πλησιάζειν· τούτων γὰρ ἂν μεμνημένον ἐλπίδας ἔχειν τῆς εἰς τὴν νῆσον ἀφίξεως.

      Τότε μὲν οὖν τὰ περὶ τὸν πλοῦν παρεσκευασάμην, καὶ ἐπεὶ καιρὸς ἦν, συνειστιώμην αὐτοῖς. τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἐλθὼν πρὸς Ὅμηρον τὸν ποιητὴν ἐδεήθην αὐτοῦ ποιῆσαί μοι δίστιχον ἐπίγραμμα· καὶ ἐπειδὴ ἐποίησεν, στήλην βηρύλλου λίθου ἀναστήσας ἐπέγραψα πρὸς τῷ λιμένι. τὸ δὲ ἐπίγραμμα ἦν τοιόνδε·

«Λουκιανὸς τάδε πάντα φίλος μακάρεσσι θεοῖσιν

εἶδέ τε καὶ πάλιν ἦλθε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.»

  ἀνασπάσας: ao. part. of ἀνασπάω, “having plucked”

  ὤρεξέν: ao. of ὀρέγω, “he handed it”

  προσεύχεσθαι: pr. inf. after κελεύσας, “bidding me to pray”

  παρῄνεσε: ao. of παρα-αἰνέω, “he advised”

  εἰ καί ποτε ἀφικοίμην: ao. opt. in a future less vivid condition, “if I were to arrive”

  μήτε σκαλεύειν, μήτε ἐσθίειν μήτε  πλησιάζειν: pr. infinitives after παρῄνεσε, “not to stir…”

  ἂν μεμνημένον ἐλπίδας ἔχειν: a future less vivid condition in implied indirect statement, with ἂν ἔχειν representing the optative of the apodosis (ἂν ἔχοιμι) and the participle μεμνημένον (perf. part. acc. s. modifying the subject of ἔχειν) with conditional force representing the optative of the protasis (εἰ μεμνημενος εἴην), "(saying that) if I were to remember, I would have hope”

  ἀφίξεως: gen s. after ἐλπίδας, “hopes of return”

  συνειστιώμην: impf. of συν-ἑστιάω, “I joined in feasting”

  τῇ δὲ ἐπιούσῃ (sc. ἡμέρᾳ): “on the following day”

  ἐλθὼν: ao. part. of ἔρχομαι

  ἐδεήθην: ao. pas. of δέομαι, “I begged”

  ἀναστήσας: ao. part. trans. of ἀνα-ἵστημι, “setting up”

  ἐπέγραψα: ao. of ἐπι-γράφω, “I inscribed”

  Λουκιανὸς: the use of Lucian᾽s name conflates the narrator and the author.

  μακάρεσσι: epic dat. pl. “the blessed”

  εἶδέ τε καὶ ἦλθε: ao. of οἷδα and ἔρχομαι, “he saw and left”

  ἀνασπάζω: bid farewell

  μαλάχη, ἡ: mallow

  ῥίζα, -ης, ἡ: a root

  ὀρέγω: reach, stretch, stretch out

  προσεύχομαι: offer prayers or vows

  παραινέω: exhort, recommend, advise

  μάχαιρα, -ης, ἡ: a large knife

  σκαλεύω: stir up, hoe

  θέρμος, ὁ: a lupine

  ἐσθίω: eat

  ὀκτωκαίδεκα: eighteen

  πλησιάζω: bring near, consort with

  ἄφιξις, -εως, ἡ: an arrival

  συνεστιάω: entertain in one's house

  δέομαι: ask

  δίστιχος, -ον: of two verses

  ἐπίγραμμα, -ατος, τό: an inscription

  στήλη, ἡ: a block of stone

  βήρυλλος, ἡ: gem of sea-green color, beryl

  ἀνίστημι: make to stand up, raise up

  ἐπιγράφω: mark the surface, write on

  λιμήν, -ένσς, ὁ: a harbour

  μάκαρ, -αρος, ὁ: blessed, happy

  γαῖα, ἡ: a land, country

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-28