Ὥσπερ τοῖς ἀθλητικοῖς καὶ περὶ τὴν τῶν σωμάτων ἐπιμέλειαν ἀσχολουμένοις οὐ τῆς εὐεξίας μόνον οὐδὲ τῶν γυμνασίων φροντίς ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ καιρὸν γινομένης ἀνέσεως - μέρος γοῦν τῆς ἀσκήσεως τὸ μέγιστον αὐτὴν ὑπολαμβάνουσιν - οὕτω δὴ καὶ τοῖς περὶ τοὺς λόγους ἐσπουδακόσιν ἡγοῦμαι προσήκειν μετὰ τὴν πολλὴν τῶν σπουδαιοτέρων ἀνάγνωσιν ἀνιέναι τε τὴν διάνοιαν καὶ πρὸς τὸν ἔπειτα κάματον ἀκμαιοτέραν παρασκευάζειν.

  Just as athletes seek appropriate rest for the body, so too readers should profit from intermittent light reading, especially if it is clever as well as entertaining. Such is offered here, an amusing collection of fictions which, unlike such authors as Iambulus and Ktesias, makes no pretense to truth.

  ὥσπερ...οὕτω δὴ καὶ: "just as...so also." Lucian begins with an elaborate comparison between athletes and scholars.

  τοῖς ἀθλητικοῖς καὶ...ἀσχολουμένοις: "to athletes and to those occupied with...."

  οὐ μόνον φροντίς ἐστιν...ἀλλὰ καὶ: "not only is it a care...but also."

  φροντίς ἐστιν: governs the genitives εὐεξίας, γυμνασίων, and ἀνέσεως, (S. 1328, 1356; G. 511c).

  κατὰ καιρὸν γινομένης: "happening in season." 

  γινομένης = γιγνομένης (S. 89).

  αὐτὴν ὑπολαμβάνουσιν: "this (i.e., ἀνέσις) they suppose to be…"

  ἡγοῦμαι προσήκειν: "I think it fitting to...." The thought is completed by ἀνιέναι τε καὶ παρασκευάζειν.

  ἀνιέναι: pres. act. infin. of ἀνίημι "relax," from the same stem as ἀνέσις, "relaxation."

  τοῖς ἐσπουδακόσιν: perf. act. part. masc. dat. pl. of σπουδάζω, "for those who have labored," (S. 2052; G. 582).

  τῶν σπουδαιοτέρων: "of more serious works," philosophy and the like.

  πρὸς τὸν ἔπειτα κάματον: “for subsequent labor," (S. 1153e).

  VERB LIST

  ἀθλητικός, -ή, -όν: athletic

  ἐπιμέλεια, -ας, ἡ: care, attention

  ἀσχολέομαι: (Med.) to be occupied or busy with (περί τι).

  εὐεξία, ἡ: good health, conditioning

  γυμνάσια, τά: bodily exercises

  φροντίς, -ίδος, ἡ: thought, care, heed, attention

  ἄνεσις, -εως, ἡ: rest, relaxation

  γοῦν: at least then, at any rate, any way

  ἄσκησις, -εως, ἡ: training, practice, exercise

  ὑπολαμβάνω: assume, suppose, believe

  σπουδάζω: to pay serious attention to, to work hard at, be earnest about

  προσήκω: be fitting 

  σπουδαῖος, -α, -ον: earnest, serious

  ἀνάγνωσις, -εως, ἡ: reading

  ἀνίημι: let go, relax

  διάνοια, ἡ: mind

  κάματος, ὁ: toil, labor

  ἀκμαῖος, -α, -ον: vigorous

  παρασκευάζω: to make or render so and so, with a part. or adj.

  Article Nav
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-1