Μείνας δὲ κἀκείνην τὴν ἡμέραν, τῇ ἐπιούσῃ ἀνηγόμην τῶν ἡρώων παραπεμπόντων. ἔνθα μοι καὶ Ὀδυσσεὺς προσελθὼν λάθρᾳ τῆς Πηνελόπης δίδωσιν ἐπιστολὴν εἰς Ὠγυγίαν τὴν νῆσον Καλυψοῖ κομίζειν. συνέπεμψε δέ μοι ὁ Ῥαδάμανθυς τὸν πορθμέα Ναύπλιον, ἵν᾽ ἐὰν καταχθῶμεν ἐς τὰς νήσους, μηδεὶς ἡμᾶς συλλάβῃ ἅτε κατ᾽ ἄλλην ἐμπορίαν καταπλέοντας.

      Ἐπεὶ δὲ τὸν εὐώδη ἀέρα προϊόντες παρεληλύθειμεν, αὐτίκα ἡμᾶς ὀσμή τε δεινὴ διεδέχετο οἷον ἀσφάλτου καὶ θείου καὶ πίττης ἅμα καιομένων, καὶ κνῖσα δὲ πονηρὰ καὶ ἀφόρητος ὥσπερ ἀπὸ ἀνθρώπων ὀπτωμένων, καὶ ὁ ἀὴρ ζοφερὸς καὶ ὁμιχλώδης, καὶ κατέσταζεν ἐξ αὐτοῦ δρόσος πιττίνη· ἠκούομεν δὲ καὶ μαστίγων ψόφον καὶ οἰμωγὴν ἀνθρώπων πολλῶν. 

  μείνας: ao. part of μένω, having remained”

  κἀκείνην τὴν ἡμέραν: acc. of duration of time,“for that day”

  ἀνηγόμην: impf. of ἀνα-ἄγω, “I put to sea”

  τῶν ἡρώων παραπεμπόντων: gen. abs., “the heroes escorting me”

  προσελθὼν: ao. part. of προσ-ἔρχομαι, “having approached”

  λάθρᾳ τῆς Πηνελόπης: “secretly from Penelope”

  εἰς Ὠγυγίαν: “to Ogygia,” the island of the nymph Calypso, where Odysseus was stranded for seven years (Odyssey 5)

  Ναύπλιον: Nauplion was the legendary navigator of the Argonauts.

  ἵνα μηδεὶς ἡμᾶς συλλάβῃ: subj. in neg. purpose clause, “lest someone arrest us”

  ἐὰν καταχθῶημεν: ao. pas. subj. of κατα-ἄγω, more vivid or general protasis, “if (ever) we land”

  ἅτε + part.: expressing the grounds for the action, “thinking that we were putting in”

  κατ᾽ ἄλλην ἐμπορίαν: “for some other errand”

  They encounter strong smells that presage the Island of the Damned.

  προϊόντες: pr. part. of προ-ἔρχομαι, “going forward”

  παρεληλύθειμεν: plupf. of παρα-ἔρχομαι, “we had passed”

  διεδέχετο: impf. of διαδέχομαι, “was received”

  ἀφόρητος: “insufferable”

  κατέσταζεν: impf. of καταστάζω, “dripped”

  παραπέμπω: send past, convey past or through

  προσέρχομαι: come or go to

  λάθρῃ: in Attic λάθρα; secretly, covertly

  Πηνελόπεια, ἡ: Penelope

  ἐπιστολή, ἡ: a message

  Ὠγύγιος, -α, -ον: Ogygian

  Καλυψώ: Calypso

  συμπέμπω: send with or at the same time

  πορθμεύς, -έως, ὁ: a ferryman

  κατάγω: lead down (land)

  ἐμπορία, ἡ: commerce, trade, traffic

  καταπλέω: sail down

  εὐώδης, -ες: sweet-smelling, fragrant

  ἀήρ, ἀέρος, ὁ: air

  παραλύω: release

  ὀσμή, ἡ: a smell, scent, odour

  διαδέχομαι: receive one from another

  ἄσφαλτος, ἡ: asphalt, bitumen

  θεῖον, τό: brimstone

  πίττα, ης, ἡ: pitch

  καίω: kindle, burn

  κνῖσα: the savour and steam of burnt sacrifice

  ἀφόρητος, -ον: intolerable, insufferable

  ὀπτάω: roast, broil

  ζοφερός, -ά, -όν: dusky, gloomy

  ὀμιχλώδης, -ές: misty

  καταστάζω: pour upon, shed over

  δρόσος, ἡ: dew

  πίττινος: like pitch

  μάστιξ, -ιγος, ἡ: a whip, scourge

  ψόφος, ὁ: a sound, noise

  οἰμωγή, ἡ: loud wailing, lamentation

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-29