2.5

 ἤδη δὲ πλησίον ἦμεν, καὶ θαυμαστή τις αὔρα περιέπνευσεν ἡμᾶς, ἡδεῖα καὶ εὐώδης, οἵαν φησὶν ὁ συγγραφεὺς Ἡρόδοτος ἀπόζειν τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας. οἷον γὰρ ἀπὸ ῥόδων καὶ ναρκίσσων καὶ ὑακίνθων καὶ κρίνων καὶ ἴων, ἔτι δὲ μυρρίνης καὶ δάφνης καὶ ἀμπελάνθης, τοιοῦτον ἡμῖν τὸ ἡδὺ προσέβαλλεν. ἡσθέντες δὲ τῇ ὀσμῇ καὶ χρηστὰ ἐκ μακρῶν πόνων ἐλπίσαντες κατ᾽ ὀλίγον ἤδη πλησίον τῆς νήσου ἐγινόμεθα. ἔνθα δὴ καὶ καθεωρῶμεν λιμένας τε πολλοὺς περὶ πᾶσαν ἀκλύστους καὶ μεγάλους, ποταμούς τε διαυγεῖς ἐξιέντας ἠρέμα εἰς τὴν θάλατταν, ἔτι δὲ λειμῶνας καὶ ὕλας καὶ ὄρνεα μουσικά, τὰ μὲν ἐπὶ τῶν ἠϊόνων ᾄδοντα, πολλὰ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κλάδων· ἀήρ τε κοῦφος καὶ εὔπνους περιεκέχυτο τὴν χώραν· καὶ αὖραι δέ τινες ἡδεῖαι πνέουσαι ἠρέμα τὴν ὕλην διεσάλευον, ὥστε καὶ ἀπὸ τῶν κλάδων κινουμένων τερπνὰ καὶ συνεχῆ μέλη ἀπεσυρίζετο, ἐοικότα τοῖς ἐπ᾽ ἐρημίας αὐλήμασι τῶν πλαγίων αὐλῶν. καὶ μὴν καὶ βοὴ σύμμικτος ἠκούετο ἄθρους, οὐ θορυβώδης, ἀλλ᾽ οἵα γένοιτ᾽ ἂν ἐν συμποσίῳ, τῶν μὲν αὐλούντων, τῶν δὲ ἐπᾳδόντων, ἐνίων δὲ κροτούντων πρὸς αὐλὸν ἢ κιθάραν.

περιέπνευσεν: ao. of περι-πνεύω, “blew upon”

οἵαν φησὶν: “such as the one Herodotus claims”

ἀπόζειν: pr. inf. of ἀπο-όζω, “to give a scent from”

τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας: “blessed Arabia,” the southern part of the peninsula that typically receives more rainfall.

τοιοῦτον τὸ ἡδὺ: “such was the sweetness”

ἡσθέντες: ao. pas. part. of ἥδομαι, “being delighted”

ἐλπίσαντες: ao. part of ἐλπίζω, “hoping”

πλησίον ἐγινόμεθα: impf. of γίνομαι, “we drew near”

καθεωρῶμεν: impf. of κατα-ὁράω, “we saw”

ἐξιέντας: pr. part. of ἐξέρχομαι, “emptying”

ᾄδοντα: pr. part. nom. pl. n. agreeing with ὄρνεα, “singing”

περιεκέχυτο: plupf. of περι-χέω, “was poured around”

πνέουσαι: pr. part. nom. f. pl. of πνέω, “blowing”

διεσάλευον: impf. of διασαλεύω, “caused to move”

ὥστε...ἀπεσυρίζετο: result clause, “so that they were whistling”

ἀπεσυρίζετο: impf. of ἀπο-συρίζω

τοῖς αὐλήμασι: dat. pl. after ἐοικότα, “like the fluting”

τῶν πλαγίων αὐλῶν: “transverse-flutes” or “Pan-pipes”

καὶ μὴν καὶ: “and indeed also”

ἠκούετο: impf. pas. of ἀκούω

ἀλλ᾽ οἵα: “but such as”

γένοιτο ἂν: potential opt. of γίνομαι, “might occur”

τῶν μὲν...τῶν δὲ...ἐνίων δὲ: gen. abs., “some playing, some singing, others beating time”

θαυμαστός, -ή, -όν: wondrous, wonderful

αὔρα, ἡ: air in motion, a breeze

περιπνέω: breathe round or over

εὐώδης, -ες: sweet-smelling, fragrant

συγγραφεύς, -έως, ὁ: an historian

Ἡρόδοτος, ὁ: Herodotus 

ἀπόζω: smell of

εὐδαίμων, -ον: blessed

Ἀραβία, ἡ: Arabia

ῥόδον, τό: the rose

νάρκισσος, ὁ: the narcissus

ὑάκινθος, ὁ, ἡ: the hyacinth

κρίνον, ου, τό: a lily

ἴον: the violet

μυρρίνη, ἡ: a branch or wreath of myrtle

δάφνη, ἡ: the laurel

ἀμπελάνθη, ἡ: flower of the wild vine

προσβάλλω: strike or dash against

ἥδομαι: please, delight

ὀσμή, ἡ: a smell, scent, odour

χρηστός, -ή, -όν: useful, good of its kind, serviceable

ἐλπίζω: hope for, look for, expect

καθοράω: look down over, see

λιμήν, -ένσς, ὁ: a harbour, haven, creek

ἄκλυστος, -ον: unwashed by waves

διαυγής, -ές: transparent

ἐξίημι: send out, let

ἠρέμα: stilly, quietly, gently, softly

λειμών, -ῶνος, ὁ:  a meadow

ὕλη, ἡ: a forest

ὄρνεον, τό: bird

μουσικός, -ή, -όν: of or for music, musical

ἠιών: a sea-bank, shore, beach

ἀείδω: sing

κλάδος, ου: a young slip or shoot broken off

ἀήρ: the lower air, the air

κοῦφος, -η, -ον: light, nimble

εὔπνους: breathing well, sweet-smelling

περιχέω: pour round or over

πνέω: blow

ἠρέμα: stilly, quietly, gently, softly

διασαλεύω: shake violently

τερπνός, -ή, -όν: delightsome, delightful, pleasant, agreeable, glad

συνεχής, -ές: holding together

ἀποσυρίζω: whistle aloud

μέλος, -εος, τό: a limb

ἐρημία, ἡ: a solitude, desert, wilderness

αὔλημα, -ατος, τό: a piece of music for the flute

πλάγιος, -ος, -ον: placed sideways, slanting, aslant

αὐλός, ὁ: flute

βοή, ἡ: a loud cry, shout

σύμμικτος, ον: commingled, promiscuous

ἀθρόος, -α, -ον: in crowds, crowded together

θορυβώδης, -ες: noisy, uproarious, turbulent

συμπόσιον, τό: a drinking-party, symposium

αὐλέω: play on the flute

ἐπᾴδω: sing to or in accompaniment

ἔνιοι, -αι, -α: some

κροτέω: make to rattle

κιθάρα, ἡ: guitar

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation