ἤδη δὲ πλησίον ἦμεν, καὶ θαυμαστή τις αὔρα περιέπνευσεν ἡμᾶς, ἡδεῖα καὶ εὐώδης, οἵαν φησὶν ὁ συγγραφεὺς Ἡρόδοτος ἀπόζειν τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας. οἷον γὰρ ἀπὸ ῥόδων καὶ ναρκίσσων καὶ ὑακίνθων καὶ κρίνων καὶ ἴων, ἔτι δὲ μυρρίνης καὶ δάφνης καὶ ἀμπελάνθης, τοιοῦτον ἡμῖν τὸ ἡδὺ προσέβαλλεν. ἡσθέντες δὲ τῇ ὀσμῇ καὶ χρηστὰ ἐκ μακρῶν πόνων ἐλπίσαντες κατ᾽ ὀλίγον ἤδη πλησίον τῆς νήσου ἐγινόμεθα. ἔνθα δὴ καὶ καθεωρῶμεν λιμένας τε πολλοὺς περὶ πᾶσαν ἀκλύστους καὶ μεγάλους, ποταμούς τε διαυγεῖς ἐξιέντας ἠρέμα εἰς τὴν θάλατταν, ἔτι δὲ λειμῶνας καὶ ὕλας καὶ ὄρνεα μουσικά, τὰ μὲν ἐπὶ τῶν ἠϊόνων ᾄδοντα, πολλὰ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κλάδων· ἀήρ τε κοῦφος καὶ εὔπνους περιεκέχυτο τὴν χώραν· καὶ αὖραι δέ τινες ἡδεῖαι πνέουσαι ἠρέμα τὴν ὕλην διεσάλευον, ὥστε καὶ ἀπὸ τῶν κλάδων κινουμένων τερπνὰ καὶ συνεχῆ μέλη ἀπεσυρίζετο, ἐοικότα τοῖς ἐπ᾽ ἐρημίας αὐλήμασι τῶν πλαγίων αὐλῶν. καὶ μὴν καὶ βοὴ σύμμικτος ἠκούετο ἄθρους, οὐ θορυβώδης, ἀλλ᾽ οἵα γένοιτ᾽ ἂν ἐν συμποσίῳ, τῶν μὲν αὐλούντων, τῶν δὲ ἐπᾳδόντων, ἐνίων δὲ κροτούντων πρὸς αὐλὸν ἢ κιθάραν.

  περιέπνευσεν: ao. of περι-πνεύω, “blew upon”

  οἵαν φησὶν: “such as the one Herodotus claims”

  ἀπόζειν: pr. inf. of ἀπο-όζω, “to give a scent from”

  τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας: “blessed Arabia,” the southern part of the peninsula that typically receives more rainfall.

  τοιοῦτον τὸ ἡδὺ: “such was the sweetness”

  ἡσθέντες: ao. pas. part. of ἥδομαι, “being delighted”

  ἐλπίσαντες: ao. part of ἐλπίζω, “hoping”

  πλησίον ἐγινόμεθα: impf. of γίνομαι, “we drew near”

  καθεωρῶμεν: impf. of κατα-ὁράω, “we saw”

  ἐξιέντας: pr. part. of ἐξέρχομαι, “emptying”

  ᾄδοντα: pr. part. nom. pl. n. agreeing with ὄρνεα, “singing”

  περιεκέχυτο: plupf. of περι-χέω, “was poured around”

  πνέουσαι: pr. part. nom. f. pl. of πνέω, “blowing”

  διεσάλευον: impf. of διασαλεύω, “caused to move”

  ὥστε...ἀπεσυρίζετο: result clause, “so that they were whistling”

  ἀπεσυρίζετο: impf. of ἀπο-συρίζω

  τοῖς αὐλήμασι: dat. pl. after ἐοικότα, “like the fluting”

  τῶν πλαγίων αὐλῶν: “transverse-flutes” or “Pan-pipes”

  καὶ μὴν καὶ: “and indeed also”

  ἠκούετο: impf. pas. of ἀκούω

  ἀλλ᾽ οἵα: “but such as”

  γένοιτο ἂν: potential opt. of γίνομαι, “might occur”

  τῶν μὲν...τῶν δὲ...ἐνίων δὲ: gen. abs., “some playing, some singing, others beating time”

  θαυμαστός, -ή, -όν: wondrous, wonderful

  αὔρα, ἡ: air in motion, a breeze

  περιπνέω: breathe round or over

  εὐώδης, -ες: sweet-smelling, fragrant

  συγγραφεύς, -έως, ὁ: an historian

  Ἡρόδοτος, ὁ: Herodotus 

  ἀπόζω: smell of

  εὐδαίμων, -ον: blessed

  Ἀραβία, ἡ: Arabia

  ῥόδον, τό: the rose

  νάρκισσος, ὁ: the narcissus

  ὑάκινθος, ὁ, ἡ: the hyacinth

  κρίνον, ου, τό: a lily

  ἴον: the violet

  μυρρίνη, ἡ: a branch or wreath of myrtle

  δάφνη, ἡ: the laurel

  ἀμπελάνθη, ἡ: flower of the wild vine

  προσβάλλω: strike or dash against

  ἥδομαι: please, delight

  ὀσμή, ἡ: a smell, scent, odour

  χρηστός, -ή, -όν: useful, good of its kind, serviceable

  ἐλπίζω: hope for, look for, expect

  καθοράω: look down over, see

  λιμήν, -ένσς, ὁ: a harbour, haven, creek

  ἄκλυστος, -ον: unwashed by waves

  διαυγής, -ές: transparent

  ἐξίημι: send out, let

  ἠρέμα: stilly, quietly, gently, softly

  λειμών, -ῶνος, ὁ:  a meadow

  ὕλη, ἡ: a forest

  ὄρνεον, τό: bird

  μουσικός, -ή, -όν: of or for music, musical

  ἠιών: a sea-bank, shore, beach

  ἀείδω: sing

  κλάδος, ου: a young slip or shoot broken off

  ἀήρ: the lower air, the air

  κοῦφος, -η, -ον: light, nimble

  εὔπνους: breathing well, sweet-smelling

  περιχέω: pour round or over

  πνέω: blow

  ἠρέμα: stilly, quietly, gently, softly

  διασαλεύω: shake violently

  τερπνός, -ή, -όν: delightsome, delightful, pleasant, agreeable, glad

  συνεχής, -ές: holding together

  ἀποσυρίζω: whistle aloud

  μέλος, -εος, τό: a limb

  ἐρημία, ἡ: a solitude, desert, wilderness

  αὔλημα, -ατος, τό: a piece of music for the flute

  πλάγιος, -ος, -ον: placed sideways, slanting, aslant

  αὐλός, ὁ: flute

  βοή, ἡ: a loud cry, shout

  σύμμικτος, ον: commingled, promiscuous

  ἀθρόος, -α, -ον: in crowds, crowded together

  θορυβώδης, -ες: noisy, uproarious, turbulent

  συμπόσιον, τό: a drinking-party, symposium

  αὐλέω: play on the flute

  ἐπᾴδω: sing to or in accompaniment

  ἔνιοι, -αι, -α: some

  κροτέω: make to rattle

  κιθάρα, ἡ: guitar

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-5