[1]     Fīnītis iam duodecim diēbus, sānctus pater praecēpit trīduānum ieiūnāre. [2] Porrō, trānsāctō trīduānō, ecce ūna avis grandissima volābat ē regiōne nāvis, tenēns rāmum cuiusdam arboris ignōtae habentem in summō botrum magnum mīrae rubicunditātis. [3] Quem rāmum mīsit dē ōre suō in sinum sānctī virī. Tunc sānctus Brendānus vocāvit frātrēs suōs ad sē et ait: “Vidēte et sūmite prandium quod Deus mīsit vōbīs.” [4] Erant enim ūvae illīus sīcut pōma; quās dīvīsit vir Deī frātribus per singulās ūvās, et ita habēbant vīctum usque ad duodecimum diem.

  Brendan orders a three-day fast, and then a large bird drops a branch with huge and intensely red grapes right into Brendan's lap.  The grapes provide food for the next twelve days.

  [2] ē regiōne nāvis: “directly opposite the ship” (OLD regiō 2b).

  fīniō fīnīre fīnīvī fīnītus to finish1
  duodecim; duodecimus –a –um 12; 12th
  trīduānus –a –um lasting three days
  ieiunō –āre to fast
  porrō next2
  trānsigō trānsigere trānsēgī trānsāctum to carry through, complete; to spend, pass
  trīduum –ī n. three days
  grandis grandis grande big, tall
  volō volāre volāvī volātus to fly
  regiō regiōnis f. region; direction, line
  teneō tenēre tenuī tentus to hold, keep; to reach in journeying, make (OLD 5a)
  rāmus rāmī m. branch3
  īgnōtus –a –um unknown
  summus –a –um highest
  botrus –ī, m. bunch of grapes
  mīrus –a –um marvelous, wonderful
  rubicunditas –ātis f. redness
  rāmus rāmī m. branch
  mittō mittere mīsī missus to send, let go; to thrust; to put (OLD 13)
  prandium –ī n. a midday meal, lunch
  mittō mittere mīsī missus to send, let go; to thrust; to put (OLD 13)
  ūva –ae f. grape4
  pōmum –ī n. fruit (esp. orchard-fruit)
  per through; by means of (OLD 14)
  ūva –ae f. grape
  vīctus vīctūs m. food
  ūsque until (often with ad or dum)
  duodecim; duodecimus –a –um 12; 12th
  article Nav
  Previous
  Next