[5]     Sānctus Brendānus frātribus suīs ait: “Deus dedit nōbīs cōnsōlātiōnem post labōrem. [6] Accipite piscēs, quantum sufficit ad nostram coenam, atque assāte eōs ignī. [7] Colligite herbās et rādīcēs quās Dominus servīs suīs praepārāvit.” Et ita fēcērunt. [8] Cum autem effūdissent aquam ad bibendum, dīxit vir Deī: “Frātrēs, cavēte nē suprā modum ūtāminī hās aquās, nē gravius vexentur corpora vestra.”

[9]     At vērō frātrēs inaequaliter dīffīnītiōnem virī Deī cōnsīderābant: aliī singulōs calicēs bibēbant, aliī bīnōs, cēterī namque ternōs; [10] in quōs irruit sopor trium diērum et noctium, in aliōs quoque duōrum diērum et noctium, in reliquōs vērō ūnīus diēī et noctis. [11] At sānctus pater sine intermissiōne dēprecābātur Dominum prō frātribus suīs, quod per ignōrantiam contigit illīs tāle perīculum.

  Brendan tells the monks to catch some fish and cook them, and to gather vegetables, but warns them that the water is dangerous. Some monks drink three cups, and sleep three days and nights, some drink two cups and sleep two days and nights, and some drink a single cup and sleep a day and a night. Brendan prays for the monks, for putting themselves in such danger.

  [8] ūtāminī hās aquās: in CL ūtor would take an ablative.

  [9] cēterī namque ternōs: “and in fact the rest (were drinking) three.”  Namque can mean “certainly, to be sure” (OLD 1), as at 1.25.

  singulōs calicēs bibēbant: calicēs are either “cups” (literally) or units of measurement.

  [11] quod per ignōrantiam: note the interest in sins committed out of ignorance.

  cōnsōlātiō –ōnis f. a consolation, comfort 5
  piscis piscis m. fish 6
  sufficiō sufficere suffēcī suffectum to suffuse
  cēna (coena) cēnae f. dinner
  assō –āre to broil, to roast
  colligō colligāre to bind, to connect 7
  herba herbae f. grass; herb, edible plant
  rādīx rādīcis f. root
  praeparō –parāre –parāvī –parātus to prepare, make preparations
  faciō facere fēcī factus to do, make; to act, conduct oneself [OLD 28]
  bibō bibere bibī to drink8
  ūtor ūtī ūsus sum use; consume (food etc.) [OLD 2a]
  graviter heavily
  vexō vexāre vexāvī vexātus to afflict [OLD 4]
  inaequāliter unequally 9
  dīffīnītiō –ōnis f. decree, rule
  cōnsīderō cōnsīderāre cōnsīderāvī cōnsīderātus to consider
  calix –icis m. cup, goblet, chalice
  bibō bibere bibī to drink
  bīnī –ae –a 2 by 2
  namque for in fact
  ternī –ae –a 3 each
  inruō –ere –ruī to rush in 10
  sopor –ōris m. sleep; sound
  intermissiō –ōnis f. interruption, intermission
  dēprecor dēprecārī dēprecātus sum to intercede with, entreat, beg [OLD 3]
  prō for, on behalf of (prep. + abl.) [OLD 3]; in view of, to judge from (+ abl.) [OLD 16b]
  per through; by means of [OLD 14]
  ignōrantia –ae f. ignorance
  article Nav
  Previous
  Next