[36]     Porrō praedictus prōcūrātor, fīnītā refectiōne, dīxit: “Deō adiuvante, revertar ad vōs, in diē adventūs Sānctī Spīritūs super apostolōs, cum dispendiīs vestrīs.” [37] Acceptā benedictiōne sānctī patris et omnium quī cum eō erant, reversus est in locum suum. Porrō venerābilis pater mānsit ibīdem praedictōs diēs. [38] Cōnsummātīs itaque diēbus fēstīs, sānctus Brendānus frātribus suīs praecēpit praeparāre nāvigium et implēre vāscula ex fonte. [39] Ducta iam nāvis ad mare, ecce praedictus socius cum nāvī onerātā ēscīs ad frātrēs vēnit. [40] Cumque haec omnia posuisset in nāviculā sānctī virī, ōsculātīs omnibus, reversus est unde vēnerat.

  The procurator says he will return at Pentecost, with supplies for the next stage of the trip, and does so.

  [36] in diē adventūs Sānctī Spīritūs super apostolōs: i.e., at Pentecost, when the Holy Spirit descended on Christ's Apostles (and others)

  cum dispendiīs vestrīs: “with provisions for you”

  [37] praedictōs diēs: i.e., from the Sunday after Easter (15.28) to Pentecost

  [39] Ducta iam nāvis ad mare: another “nominative absolute” (not CL)

  praedictus socius: i.e., the prōcūrātor, just mentioned at 15.36

  porrō next 36
  praedīcō praedīcere praedīxī praedictus to say beforehand; mention
  prōcūrātor –ōris m. administrator, steward
  fīniō fīnīre fīnīvī fīnītus to finish
  refectiō –ōnis f. meal (ML; CL restoration)
  adiuvō adiuvāre adiūvī adiūtum to help, assist, support
  adventus adventūs m. arrival, advent
  apostolus –ī m. an apostle
  dispendium –ī n. provisions, food supplies (ML; CL dispendium –(i)ī n.: expenditure)
  benedictiō –ōnis f. a blessing 37
  porrō next
  venerābilis –e venerable, deserving of respect
  ibīdem in the same place
  praedīcō praedīcere praedīxī praedictus to say beforehand; mention
  cōnsummō –āre to consume (ML; CL to add up; complete; accomplish) 38
  fēstus –a –um sacred, festive
  praeparō –parāre –parāvī –parātus to prepare, make preparations
  nāvigium –iī n. rowing (ML; CL ship; voyage)
  vasculum (vāsculum) –ī n. small vessel or container; jar
  praedīcō praedīcere praedīxī praedictus to say beforehand; mention 39
  socius –a –um comrade, companion
  onerō onerāre onerāvī onerātus to load, burden
  ēsca –ae f. food
  nāvicula –ae f. boat (ML); (CL) small boat 40
  ōsculō (1) to kiss (usually but not always deponent in CL)
  article Nav
  Previous
  Next