Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

91

[91] Tua illa pulchra laudātiō, tua miserātiō, tua cohortātiō; tū, tū, inquam, illās facēs incendistī, et eās quibus sēmustilātus ille est et eās quibus incēnsa L. Belliēnī domus dēflagrāvit. tū illōs impetūs perditōrum et ex maximā parte servōrum quōs nōs vī manūque reppulimus in nostrās domōs immīsistī. īdem tamen quasi fūlīgine abstersā reliquīs diēbus in Capitōliō praeclāra senātūs cōnsulta fēcistī, nē qua post Īdūs Mārtiās immūnitātis tabula nēve cuius beneficī fīgerētur. meministī ipse dē exsulibus, scīs dē immūnitāte quid dīxerīs. optimum vērō quod dictātūrae nōmen in perpetuum dē rē pūblicā sustulistī: quō quidem factō tantum tē cēpisse odium rēgnī vidēbātur ut eius omnem propter proximum dictātōrem metum tollerēs.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-91