Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

114

[114] Quod sī sē ipsōs illī nostrī līberātōrēs ē cōnspectū nostrō abstulērunt, at exemplum factī relīquērunt. illī quod nēmō fēcerat fēcērunt. Tarquinium Brūtus bellō est persecūtus, quī tum rēx fuit cum esse Rōmae licēbat; Sp. Cassius, Sp. Maelius, M. Mānlius propter suspīciōnem rēgnī appetendī sunt necātī: hī prīmum cum gladiīs nōn in rēgnum appetentem, sed in rēgnantem impetum fēcērunt. quod cum ipsum factum per sē praeclārum est atque dīvīnum, tum expositum ad imitandum est, praesertim cum illī eam glōriam cōnsecūtī sint quae vix caelō capī posse videātur. etsī enim satis in ipsā cōnscientiā pulcherrimī factī frūctūs erat, tamen mortālī immortālitātem nōn arbitror esse contemnendam.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-114