Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

90

[90] Quī tibi diēs ille, M. Antōnī, fuit! quamquam mihi inimīcus subitō exstitistī, tamen mē tuī miseret quod tibi invīderīs. quī tū vir, dī immortālēs, et quantus fuissēs, sī illīus diēī mentem servāre potuissēs! pācem habērēmus, quae erat facta per obsidem puerum nōbilem, M. Bambaliōnis nepōtem. quamquam bonum tē timor faciēbat, nōn diuturnus magister officī; improbum fēcit ea quae, dum timor abest, ā tē nōn discēdit, audācia. etsī tum, cum optimum tē multī putābant mē quidem dissentiente, fūnerī tyrannī, sī illud fūnus fuit, scelerātissimē praefuistī.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-90