Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

45

[45] Nēmō umquam puer ēmptus libīdinis causā tam fuit in dominī potestāte quam tū in Cūriōnis. quotiēns tē pater eius domū suā ēiēcit, quotiēns custōdēs posuit nē līmen intrārēs! cum tū tamen nocte sociā, hortante libīdine, cōgente mercēde, per tēgulās dēmitterēre. quae flāgitia domus illa diūtius ferre nōn potuit. scīsne mē dē rēbus mihi nōtissimīs dīcere? recordāre tempus illud cum pater Cūriō maerēns iacēbat in lectō; fīlius sē ad pedēs meōs prōsternēns, lacrimāns, tē mihi commendābat; ōrābat ut sē contrā suum patrem, sī sēstertium sexāgiēns peteret, dēfenderem; tantum enim sē prō tē intercessisse dīcēbat. ipse autem amōre ārdēns cōnfirmābat, quod dēsīderium tuī discidī ferre nōn posset, sē in exilium itūrum.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-45