Vergil, Aeneid I 464-493

Sīc ait atque animum pictūrā pāscit inānī

multa gemēns, largōque ūmectat flūmine vultum.465

Namque vidēbat utī bellantēs Pergama circum

hāc fugerent Grāī, premeret Trōiāna iuventūs;

hāc Phryges, īnstāret currū cristātus Achillēs.

Nec procul hinc Rhēsī niveīs tentōria vēlīs

agnōscit lacrimāns, prīmō quae prōdita somnō470

Tӯdīdēs multā vāstābat caede cruentus,

ārdentēsque āvertit equōs in castra prius quam

pābula gustāssent Trōiae Xanthumque bibissent.

Parte aliā fugiēns āmissīs Trōïlus armīs,

īnfēlīx puer atque impār congressus Achillī,475

fertur equīs currūque haeret resupīnus inānī,

lōra tenēns tamen; huic cervīxque comaeque trahuntur

per terram, et versā pulvis īnscrībitur hastā.

Intereā ad templum nōn aequae Palladis ībant

crīnibus Īliades passīs peplumque ferēbant480

suppliciter, trīstēs et tūnsae pectora palmīs;

dīva solō fīxōs oculōs āversa tenēbat.

Ter circum Īliacōs raptāverat Hectora mūrōs

exanimumque aurō corpus vēndēbat Achillēs.

Tum vērō ingentem gemitum dat pectore ab īmō,485

ut spolia, ut currūs, utque ipsum corpus amīcī

tendentemque manūs Priamum cōnspexit inermēs.

Sē quoque prīncipibus permixtum agnōvit Achīvīs,

Ēōāsque aciēs et nigrī Memnonis arma.

Dūcit Amāzonidum lūnātīs agmina peltīs490

Penthesilēa furēns mediīsque in mīlibus ārdet,

aurea subnectēns exsertae cingula mammae

bellātrīx, audetque virīs concurrere virgō.

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/vergil-aeneid-i-464-493