ἀντί

Book Nav

226. The only certain compound with ἀντί in Homer appears to be ἀντι-φέρεσθαι tο oppose (Il. 1.589, 5.701, 22.482, Od. 16.238), for the verbs ἀντιβολέω meet and ἀντιτορέω pierce may be derived from the nouns ἀντί-βολος, ἀντί-τορος. Also in Il. 8.163 we may read γυναικὸς ἄρʼ ἀντὶ τέτυξο, not ἀντετέτυξο (cp. Od. 8.546 ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θʼ ἱκέτης τε τέτυκται), and in Od. 22.74 for ἀντίσχεσθε (hold up against) ἄντʼ ἴσχεσθε (i.e ἄντα ἴσχεσθε, cp. Od. 1.334 ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα).

ἀντί also resembles the improper prepositions (esp. the adverbs ἄντα, ἀντίον, etc.) in being used with the genitive, but not with the dative or accusative. It means in place of, hence in the character of, equivalent to.

Il. 21.75 ἀντί τοί εἰμʼ ἱκέταο

Suggested Citation

D.B. Monro, A Grammar of the Homeric Dialect. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-04-7. https://dcc.dickinson.edu/grammar/monro/%E1%BC%80%CE%BD%CF%84%CE%AF