83

Et ais iūdicium esse factum tē iniūriā circumsessum esse Lampsacī, quod Philodamus cum fīliō condemnātus sit. Quid, sī doceō, sī plānum faciō teste homine nēquam, vērum ad hanc rem tamen idōneō – tē ipsō, inquam, teste docēbō tē huius circumsessiōnis tuae causam et culpam in aliōs trānstulisse, neque in eōs, quōs tū īnsimulārās, esse animadversum. Iam nihil tē iūdicium Nerōnis adiuvat. Recitā quās ad Nerōnem litterās mīsit. EPISTULA C. VERRIS AD NERONEM.  “THEMISTAGORAS ET THESSALUS. . .” Themistagoram et Thessalum scrībis populum concitāsse. Quem populum? Quī tē circumsēdit, quī tē vīvum combūrere cōnātus est. Ubi hōs persequeris, ubi accūsās, ubi dēfendis iūs nōmenque lēgātī? In Philodamī iūdiciō dīcēs id āctum?

extras

article Nav
Previous: 
Next: 

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero, Against Verres, 2.1.53–86. Cambridge: Open Book Publishers, 2011. ISBN: 978-1-90692-463-8. DCC edition, 2016. http://dcc.dickinson.edu/cicero-verres/83