58

Dīcēs tua quoque signa et tabulās pictās ōrnāmentō urbī forōque populī Rōmānī fuisse. Meminī; vīdī simul cum populō Rōmānō forum comitiumque adōrnātum ad speciem magnificō ōrnātū, ad sēnsum cōgitātiōnemque acerbō et lūgubrī; vīdī conlūcēre omnia fūrtīs tuīs, praedā prōvinciārum, spoliīs sociōrum atque amīcōrum. Quō quidem tempore, iūdicēs, iste spem maximam reliquōrum quoque peccātōrum nactus est; vīdit enim eōs quī iūdiciōrum sē dominōs dīcī volēbant hārum cupiditātum esse servōs.

Horizontal Tabs

article Nav
Previous: 
Next: