1.29

ἤδη δὲ καὶ οἱ Ἱππόγυποι ἀπεληλύθεσαν.

      Πλεύσαντες δὲ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα καὶ ἡμέραν, περὶ ἑσπέραν ἀφικόμεθα ἐς τὴν Λυχνόπολιν καλουμένην, ἤδη τὸν κάτω πλοῦν διώκοντες. ἡ δὲ πόλις αὕτη κεῖται μεταξὺ τοῦ Πλειάδων καὶ τοῦ Ὑάδων ἀέρος, ταπεινοτέρα μέντοι πολὺ τοῦ ζῳδιακοῦ. ἀποβάντες δὲ ἄνθρωπον μὲν οὐδένα εὕρομεν, λύχνους δὲ πολλοὺς περιθέοντας καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ περὶ τὸν λιμένα διατρίβοντας, τοὺς μὲν μικροὺς καὶ ὥσπερ πένητας, ὀλίγους δὲ τῶν μεγάλων καὶ δυνατῶν πάνυ λαμπροὺς καὶ περιφανεῖς. οἰκήσεις δὲ αὐτοῖς καὶ λυχνεῶνες ἰδίᾳ ἑκάστῳ πεποίηντο, καὶ αὐτοὶ ὀνόματα εἶχον, ὥσπερ οἱ ἄνθρωποι, καὶ φωνὴν προϊεμένων ἠκούομεν, καὶ οὐδὲν ἡμᾶς ἠδίκουν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ξένια ἐκάλουν· ἡμεῖς δὲ ὅμως ἐφοβούμεθα, καὶ οὔτε δειπνῆσαι οὔτε ὑπνῶσαί τις ἡμῶν ἐτόλμησεν. ἀρχεῖα δὲ αὐτοῖς ἐν μέσῃ τῇ πόλει πεποίηται, ἔνθα ὁ ἄρχων αὐτῶν διὰ νυκτὸς ὅλης κάθηται ὀνομαστὶ καλῶν ἕκαστον· ὃς δ᾽ ἂν μὴ ὑπακούσῃ, καταδικάζεται ἀποθανεῖν ὡς λιπὼν τὴν τάξιν· ὁ δὲ θάνατός ἐστι σβεσθῆναι. παρεστῶτες δὲ ἡμεῖς ἑωρῶμεν τὰ γινόμενα καὶ ἠκούομεν ἅμα τῶν λύχνων ἀπολογουμένων καὶ τὰς αἰτίας λεγόντων δι᾽ ἃς ἐβράδυνον. ἔνθα καὶ τὸν ἡμέτερον λύχνον ἐγνώρισα, καὶ προσειπὼν αὐτὸν περὶ τῶν κατ᾽ οἶκον ἐπυνθανόμην ὅπως ἔχοιεν· ὁ δέ μοι ἅπαντα ἐκεῖνα διηγήσατο. Τὴν μὲν οὖν νύκτα ἐκείνην αὐτοῦ ἐμείναμεν, τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἄραντες ἐπλέομεν ἤδη πλησίον τῶν νεφῶν· ἔνθα δὴ καὶ τὴν Νεφελοκοκκυγίαν πόλιν ἰδόντες ἐθαυμάσαμεν, οὐ μέντοι ἐπέβημεν αὐτῆς· οὐ γὰρ εἴα τὸ πνεῦμα. βασιλεύειν μέντοι αὐτῶν ἐλέγετο Κόρωνος ὁ Κοττυφίωνος. καὶ ἐγὼ ἐμνήσθην Ἀριστοφάνους τοῦ ποιητοῦ, ἀνδρὸς σοφοῦ καὶ ἀληθοῦς καὶ μάτην ἐφ᾽ οἷς ἔγραψεν ἀπιστουμένου. τρίτῃ δὲ ἀπὸ ταύτης ἡμέρᾳ καὶ τὸν ὠκεανὸν ἤδη σαφῶς ἑωρῶμεν, γῆν δὲ οὐδαμοῦ, πλήν γε τῶν ἐν τῷ ἀέρι· καὶ αὗται δὲ πυρώδεις καὶ ὑπεραυγεῖς ἐφαντάζοντο. τῇ τετάρτῃ δὲ περὶ μεσημβρίαν μαλακῶς ἐνδιδόντος τοῦ πνεύματος καὶ συνιζάνοντος ἐπὶ τὴν θάλατταν κατετέθημεν.

ἀπεληλύθεσαν: plupf. of ἀπέρχομαι, "they had left."

τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα καὶ ἡμέραν:  "for the following night and day" (G. 538; S. 1580 and 1582).

ἀφικόμεθα: aor. of ἀφικνέομαι.

τὴν Λυχνόπολιν καλουμένην: "the (place) called Lamptown" (S. 1170).

τὸν κάτω πλοῦν: "the downward journey," the definite article makes the adverb attributive (S. 1156).

μεταξὺ τοῦ Πλειάδων καὶ Ὑάδων ἀέρος: "in the air between the Pleiades and Hyades" (lit. "between the air of the Pleiades and the Hyades").

ταπεινοτέρα...πολύ: "much lower" (S. 1609).

εὕρομεν (=ηὕρομεν): aor. of εὑρίσκω, "we found."

περιθέοντας: pres. part. of περιθέω, "running around," (for the uncontracted form, see S. 397).

ὀλίγους δὲ τῶν μεγάλων καὶ δυνατῶν: "a few of the great and powerful ones" (S. 1312).

πεποίηντο: plupf. pass. of ποιέω, "had been made" (on the lack of augment, see S. 438).

εἶχον: impf. οf ἔχω, "they had (names)."

φωνὴν προϊεμένων ἠκούομεν: pres. part. of προίημι, "we heard them talking" (lit. "sending forth speech"), (for the gen., see S. 1361; G. 511a).

οὐδὲν ἡμᾶς ἠδίκουν: impf. of ἀδικέω, "they did us no harm" (on οὐδέν, see S. 1609).

ἐκάλουν: impf. of καλέω, "they summoned."

δειπνῆσαι, ὑπνῶσαι: aor. infinitives after ἐτόλμησεν, "to eat, to sleep."

πεποίηται: perf. 3. sg. pass. of ποιέω, "was built."

ὃς ἂν μὴ ὑπακούσῃ: "whoever does not answer..." (S. 2567; G. 616a).

ὡς λιπὼν τὴν τάξιν: "on the grounds that he deserted his post" (S. 2086; G. 593c).

σβεσθῆναι: aor. pass. infin. of σβέννυμι, "to be put out."

παρεστῶτες: perf. part. nom. pl. of παρίστημι, "standing around.”

ἑωρῶμεν τὰ γινόμενα: impf. of ὁράω, “we saw the things that were happening” (γινόμενα= γιγνόμενα: S. 89).

περὶ τῶν κατ᾿οἶκον...ὅπως ἔχοιεν: "about things at home...how they were." For the substantival power of the definite article, see S. 1153c. The subject of the dependent clause appears as an object in the main clause, a form of anticipation known as prolepsis (S. 2182 and 3045).

ὅπως ἔχοιεν: “how they were” (for the indir. question, see S. 2677; for ἔχω + adv., see S. 1438). 

τῇ δὲ ἐπιούσῃ (sc. ἡμέρᾳ): "on the following day," (G. 527c; S. 1540).

ἄραντες: aor. part. of αἴρω, "after getting underway."

Νεφελοκοκκυγίαν: Cloud-Cuckooland, a utopian place featured in Aristophanes' Birds.

ἐπέβημεν: aor. of ἐπιβαίνω, "set foot on (+ gen.)," (for the root aorist, see G. 366 and 369a; S. 687). 

εἴα: impf. 3 sg. of ἐάω, "allowed."

βασιλεύειν...αὐτῶν ἐλέγετο Κόρωνος ὁ Κοττυφίωνος: "Crow, son of Blackbird, was said to rule them" ("speaking names" derived from ἡ κορώνη and ὁ κόττυφος respectively).

ἐμνήσθην: aor. pass. 1. sg. of μιμνήσκω, "I remembered."

μάτην...ἀπιστουμένου: "undeservedly not believed."

ἐφ᾽ οἷς ἔγραψεν: aor. of γράφω, “for what he wrote” (ἐφ᾿οἷς = ἐπὶ τούτοις ἅ). For the attraction of the rel. pron. into the case of the missing antecedent, see S. 2522a; G. 613b and 614. It is typical in such situations for the rel. pron. to be attracted from the acc. into the dat. or gen. cases.

ἑωρῶμεν: impf. of ὁράω.

ἐφαντάζοντο: "they began to appear (fiery and bright)" (S. 1900).

ἐνδιδόντος τοῦ πνεύματος καὶ συνιζάνοντος: "while the wind gave way and settled down” (S. 2058 and 2070; G. 589 and 590).

καθετέθημεν: aor. pass. of κατατίθημι, "we were set down."

 

VERB LIST

Ἱππόγυποι, οἱ: the Vulture-cavalry

ἀπέρχομαι: go away, depart from

ἐπιών, -ιοῦσα, -ιόν: (part. from ἔπειμι): following, succeeding 

ἑσπέρα, ἡ: evening

Λυχνόπολις, -εως, ἡ: Lamptown

κάτω: down, downward

πλοῦς (πλόος), ὁ: a sailing, voyage

Πλειάδες, -ων, αἱ: the Pleiades

Ὑάδες, -ων, αἱ: the Hyades

ζῳδιακός, ὁ: the Zodiac

ἀποβαίνω: step off, disembark

ἀήρ, ἀέρος, ὁ: the air

ταπεινός, -ή, -όν: low

λύχνος, ὁ: a lamp

περιθέω: run round

ἀγορά, ἡ: the public square, market-place

λιμήν, -ένος, ὁ: a harbor

διατρίβω: spend time

πένης, -ητος, ὁ: a poor man; as adj. poor

περιφανής, -ές: seen all round, conspicuous

οἴκησις, -εως, ἡ: a dwelling, habitation

λυχνεών, -ῶνος, ὁ: a place to keep lamps in, sconce

ἰδίᾳ: privately, at private expense (opp. of δημοσίᾳ)

προίημι: send out, emit

ξενία, τά: friendly gifts (often meat and drink given by a host to a guest)

δειπνέω: dine, take the chief meal

ὑπνόω: sleep

ἀρχεῖον, τό: public building, town-hall, office of chief magistrates

ἔνθα: (rel. adv.) where

ἄρχων, -οντος, ὁ: a ruler, chief

κάθημαι: sit down

ὀνομαστί: by name

ὑπακούω: answer, listen to, heed

καταδικάζω: pass judgment against, condemn

σβέννυμι: quench, put out

παρίστημι: set beside, make standing

λύχνος, ὁ: a portable light, a lamp

ἀπολογέομαι: defend oneself

βραδύνω: delay, be late

γνωρίζω: discover, recognize

προσεῖπον: spoke to, addressed

διηγέομαι: set out in detail, describe in full

πλησίον: near (+ gen.)

νέφος, -ους, τό: a cloud

Νεφελοκοκκυγία, ἡ: Cloudcuckootown

ἐπιβαίνω: walk upon, step foot on (+ gen.)

βασιλεύω: rule over, be king of (+ gen.)

Ἀριστοφάνης, -ους, ὁ: Aristophanes

μάτην: in vain, idly, fruitlessly

ἀπιστέω: disbelieve, distrust

ὠκεανός, ὁ: the ocean

οὐδαμοῦ: nowhere

πυρώδης, -ες: like fire, fiery

ὑπεραυγής, -ές: shining brightly

φαντάζομαι: appear

μεσημβρία, ἡ: mid-day, noon

μαλακῶς: gently

ἐνδίδωμι: give out, give way, flag

συνιζάνω: sink, settle down

κατατίθημι: set down, put down

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation

Eric Casey, Stephen Nimis, and Evan Hayes, Lucian: True History, Book 1. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-05-4. https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-29