Ἃ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ διατρίβων ἐν τῇ σελήνῃ κατενόησα καινὰ καὶ παράδοξα, ταῦτα βούλομαι εἰπεῖν. πρῶτα μὲν τὸ μὴ ἐκ γυναικῶν γεννᾶσθαι αὐτούς, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἀρρένων· γάμοις γὰρ τοῖς ἄρρεσι χρῶνται καὶ οὐδὲ ὄνομα γυναικὸς ὅλως ἴσασι. μέχρι μὲν οὖν πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν γαμεῖται ἕκαστος, ἀπὸ δὲ τούτων γαμεῖ αὐτός· κύουσι δὲ οὐκ ἐν τῇ νηδύϊ, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς γαστροκνημίαις· ἐπειδὰν γὰρ συλλάβῃ τὸ ἔμβρυον, παχύνεται ἡ κνήμη, καὶ χρόνῳ ὕστερον ἀνατεμόντες ἐξάγουσι νεκρά, θέντες δὲ αὐτὰ πρὸς τὸν ἄνεμον κεχηνότα ζῳοποιοῦσιν. δοκεῖ δέ μοι καὶ ἐς τοὺς Ἕλληνας ἐκεῖθεν ἥκειν τῆς γαστροκνημίας τοὔνομα, ὅτι παρ᾽ ἐκείνοις ἀντὶ γαστρὸς κυοφορεῖ. μεῖζον δὲ τούτου ἄλλο διηγήσομαι. γένος ἐστὶ παρ᾽ αὐτοῖς ἀνθρώπων οἱ καλούμενοι Δενδρῖται, γίνεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. ὄρχιν ἀνθρώπου τὸν δεξιὸν ἀποτεμόντες ἐν γῇ φυτεύουσιν, ἐκ δὲ αὐτοῦ δένδρον ἀναφύεται μέγιστον, σάρκινον, οἷον φαλλός· ἔχει δὲ καὶ κλάδους καὶ φύλλα· ὁ δὲ καρπός ἐστι βάλανοι πηχυαῖοι τὸ μέγεθος. ἐπειδὰν οὖν πεπανθῶσιν, τρυγήσαντες αὐτὰς ἐκκολάπτουσι τοὺς ἀνθρώπους. αἰδοῖα μέντοι πρόσθετα ἔχουσιν, οἱ μὲν ἐλεφάντινα, οἱ δὲ πένητες αὐτῶν ξύλινα, καὶ διὰ τούτων ὀχεύουσι καὶ πλησιάζουσι τοῖς γαμέταις τοῖς ἑαυτῶν. 

  The author gives an ethnographical report reminiscent of Ctesias and Herodotus.

  ἃ δὲ ἐν τῷ μεταξύ...κατενόησα καινὰ καὶ παράδοξα: "as for the new and strange things which I observed in the interval." For the rel. pron. ἅ at the start of a sentence with the sense of "as for what," see S. 2494. For τῷ μεταξύ, see S. 1153.

  κατενόησα: aor. of κατανοέω, "I observed."

  ταῦτα: this concisely encapsulates and emphasizes the contents of the preceding relative clause (S. 1252; cf. S. 947).

  τὸ μὴ γεννᾶσθαι: articular infin., "(the fact) that they are not born" (S. 2027; cf. S. 2035).

  γεννᾶσθαι: aor. pass. infin. of γενvάω.

  ἄρρεσι: dat. pl. with χρῶνται, "they use males."

  καὶ οὐδὲ ὄνομα γυναικὸς ὅλως ἴσασι: "and they do not even know the word for 'woman.'"

  ἴσασι: perf. 3 pl. of οἶδα, "they know."

  πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν: "twenty-five years (of age)," (S. 1327; cf. S. 1317).

  ἀπὸ δὲ τούτων: "after these (years)" (ἀπό LSJ A.II).

  γαμεῖται: "acts as wife" (vs. γαμεῖ "acts as husband").

  γαστροκνημία, ἡ: "calf," (lit. "the belly of the leg").

  ἐπειδὰν (ἐπειδή + ἄν) συλλάβῃ: "whenever he conceives" (S. 2410 and 2399a).

  συλλάβῃ: aor. subj. of συλλαμβάνω, here "conceives."

  ἀνατεμόντες: aor. part. nom. pl. of ἀποτέμνω, "having cut."

  θέντες: aor. part. of τίθημι, "having placed."

  κεχηνότα: perf. part. acc. pl. n. of χάσκω, modifying αὐτὰ (νεκρά), "(with mouths) gaping."

  ἀντὶ γαστρὸς κυοφορεῖ: "instead of the belly, (the calf) becomes pregnant."

  μεῖζον τούτου: "greater than this" (S. 1431).

  διηγήσομαι: fut. "I will narrate."

  οἱ καλούμενοι Δενδρῖται: "the so-called Arboreals" (S. 2049).

  τὸν τρόπον τοῦτον: "in the following way" (S. 1606 and 1608).

  ἀποτεμόντες: aor. part., "having cut off."

  πηχυαῖοι τὸ μέγεθος: "a cubit long in size" (S. 1600 and 1601b).

  ἐπειδὰν πεπανθῶσιν: general temporal clause, “whenever they have ripened” (S. 2410 and 2399a).

  πεπανθῶσιν: aor. pass. subj. of πεπαίνω.

  τρυγήσαντες: aor. part. of τρυγάω, "having harvested."

  ὀχεύουσι: "they mount."

  πλησιάζουσι: "they have intercourse."

  VERB LIST

  διατρίβω: spend time

  σελήνη, ἡ: the moon

  κατανοέω: observe

  καινός, -ή, -όν: new, strange

  παράδοξος, -ον: incredible, paradoxical

  γεννάω: beget, give birth

  ἄρρην (ἄρσην), -ενος, ὁ: the male

  γάμος, ὁ: a wedding

  οὐδὲ ὅλως: not at all

  γαμέομαι: be married; act as wife

  κύω: conceive

  νηδύς, -ύος, ἡ: the belly

  γαστροκνημίη, ἡ: the calf

  συλλαμβάνω: collect, conceive

  ἔμβρυον, τό: a fetus

  παχύνω: thicken, fatten; pass. become thick

  κνήμη, ἡ: the calf

  ἀνατέμνω: cut open

  ἐξάγω: lead out

  νεκρός, -ά, -όν: dead

  ἄνεμος, ὁ: wind

  χάσκω: to have one's mouth open, yawn

  ζῳοποιέω: bring to life

  Ἕλληνες, οἱ: the Greeks

  ἐκεῖθεν: from that place, thence

  γαστήρ, -έρος, ἡ: the belly

  κυοφορέω: be pregnant, become pregnant

  μείζων, -ον (gen. -ονος): greater

  Δενδρίτης, -ου, ὁ: an Arboreal

  ὄρχις, -ιος (or -εως), ὁ: a testicle

  ἀποτέμνω: cut off, sever

  φυτεύω: plant

  δένδρον, τό: a tree 

  ἀναφύομαι: grow out, produce

  σάρκινος, -η, -ον: of flesh

  οἷον: like, as it were, so to speak

  φαλλός, ὁ: a phallus

  καρπός, ὁ: fruit

  κλάδος, ου, ὁ: a branch

  φύλλον, τό: a leaf

  βάλανος, ἡ: an acorn

  πηχυαῖος, -α, -ον: a cubit long

  πεπαίνω: ripen

  τρυγάω: gather

  ἐκκολάπτω: shell out; hatch

  αἰδοῖα, τά: the genitals

  πρόσθετος, -ον: added on; artificial

  ἐλεφάντινος, -η, -ον: of ivory

  πένης, -ητος, ὁ: a poor man

  ξύλινος, -η, -ον: wooden

  ὀχεύω: cover; mount

  πλησιάζω: bring near; have sex with (+ dat.)

  γαμέτης, -ου, ὁ: a spouse, mate, partner

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-22