1.2

γένοιτο δ᾽ ἂν ἐμμελὴς ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῖς, εἰ τοῖς τοιούτοις τῶν ἀναγνωσμάτων ὁμιλοῖεν, ἃ μὴ μόνον ἐκ τοῦ ἀστείου τε καὶ χαρίεντος ψιλὴν παρέξει τὴν ψυχαγωγίαν, ἀλλά τινα καὶ θεωρίαν οὐκ ἄμουσον ἐπιδείξεται, οἷόν τι καὶ περὶ τῶνδε τῶν συγγραμμάτων αὐτοὺς φρονήσειν ὑπολαμβάνω· οὐ γὰρ μόνον τὸ ξένον τῆς ὑποθέσεως οὐδὲ τὸ χαρίεν τῆς προαιρέσεως ἐπαγωγὸν ἔσται αὐτοῖς οὐδ᾽ ὅτι ψεύσματα ποικίλα πιθανῶς τε καὶ ἐναλήθως ἐξενηνόχαμεν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τῶν ἱστορουμένων ἕκαστον οὐκ ἀκωμῳδήτως ᾔνικται πρός τινας τῶν παλαιῶν ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων καὶ φιλοσόφων πολλὰ τεράστια καὶ μυθώδη συγγεγραφότων, οὓς καὶ ὀνομαστὶ ἂν ἔγραφον, εἰ μὴ καὶ αὐτῷ σοι ἐκ τῆς ἀναγνώσεως φανεῖσθαι ἔμελλον.

γένοιτο δ᾽ ἂν...εἰ ὁμιλοῖεν: future less vivid condition (S. 2329; G. 651), “it would be...if they should...”

γένοιτο: aor. opt. of γίγνομαι.

τοιούτοις...ἃ: correlatives, “these sorts of readings, (the kind) which ...”

παρέξει...ἐπιδείξεται: futures of παρέχω and ἐπιδείκνυμι, “not only will provide...but also will exhibit.”

οὐκ ἄμουσον: “not without taste,” note the frequent use of litotes in this passage (litotes is a weak positive statement created by negating an already negative quality--e.g., "the movie was not bad").

οἷόν τι: “just such a thing...”

αὐτοὺς φρονήσειν: indirect statement after ὑπολαμβάνω, “I assume that they will think.

ἐπαγωγὸν ἔσται αὐτοῖς “will be pleasing to them.”

οὐδ᾽ ὅτι...ἀλλ᾽ ὅτι: “not just because...but also because.”

ἐξενηνόχαμεν: perf. act. 1 pl. of ἐκφέρω, “I have expressed” (pl. rendered as sing.: S. 1008; cf. S. 1006).

τῶν ἱστορουμένων ἕκαστον: "each of the things recounted," "each episode."

οὐκ ἀκωμῳδήτως ᾔνικται: "not uncomically alludes to," "satirically hints at." ἀκωμῳδήτως occurs only here in extant Greek. Note the litotes.

ᾔνικται: perf. mid. 3 sg. of αἰνίσσομαι, “makes hinting reference to," perfect tense referring to an enduring result (S. 1946).

συγγεγραφότων: perf. part. act. gen. pl. of συγγράφω, agreeing with ποιητῶν,συγγραφέων, and φιλοσόφων: “those who have written.”

ἂν ἔγραφον, εἰ μὴ...ἔμελλον: present contrary-to-fact condition, “I would write their names if they were not bound to be evident to you.”

αὐτῷ σοι: “to you (the reader) yourself.” αὐτῷ is here intensive, not reflexive.

φανεῖσθαι: fut. infin. of φαίνομαι after ἔμελλον.

VERB LIST

ἐμμελής, -ές: suitable, in good taste

ἀνάπαυσις, -εως, ἡ: relaxation, rest, recreation

ἀνάγνωσμα, -ατος, τό: a reading, a passage read aloud

ὁμιλέω: attend to, busy oneself with

ἀστεῖος, -α, -ον: urbane, elegant, witty, refined

χαρίεις, -εσσα, -εν: graceful, beautiful, lovely

ψιλός, -ή, -όν: pure, mere

ψυχαγωγία, ἡ: amusement, pleasure, delight

θεωρία, ἡ: spectacle; theoretical view, insight

ἄμουσος, -ον: without the Muses, inelegant

ἐπιδείκνυμι: exhibit

σύγγραμμα, -ατος, τό: a writing, treatise, book

ὑπολαμβάνω: assume, suppose, believe

ξένος, -η, -ον: strange, unusual

ὑπόθεσις, -εως, ἡ: subject matter, composition

χαρίεις, -εσσα, -εν: graceful, beautiful, lovely

προαίρεσις, -εως, ἡ: style

ἐπαγωγός, -όν: attractive, alluring

ψεῦσμα, -ατος, τό: a fiction

ποικίλος, -η, -ον: intricate, complex, subtle artful

πιθανῶς: plausibly, true to nature, naturalistically

ἐναλήθως: in accordance with truth, with an element of truth

ἐκφέρω: deliver, express, produce

ἱστορέω: give an account of what one has learnt, record

ἀκωμῳδήτως: unfunnily, uncomically

αἰνίσσομαι: speak in riddles; hint at

συγγραφεύς, -έως, ὁ: an historian

φιλόσοφος, ὁ: a lover of wisdom, philosopher

τεράστιος, -ον: monstrous; miraculous

μυθώδης, -ες: legendary, fabulous

συγγράφω: write, note down

ὀνομαστί: by name

ἀνάγνωσις, -εως, ἡ: recognition; reading

φαίνομαι: appear

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation

Eric Casey, Stephen Nimis, and Evan Hayes, Lucian: True History, Book 1. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-05-4. https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-2